Návod k použití PHILIPS HP 4935

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HP 4935. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HP 4935 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HP 4935.


PHILIPS HP 4935 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (987 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HP 4935

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Hairdryer HP4935/22 CS Pírucka pro uzivatele Cestina Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uzivateli výrobk spolecnosti Philips!Chcete-li vyuzívat vsech výhod podpory nabízené spolecností Philips, zaregistrujte svj výrobek na stránkách www. philips. com/welcome. 1 Dlezité informace Ped pouzitím tohoto pístroje si pecliv pectte tuto uzivatelskou pírucku a uschovejte ji pro budoucí pouzití. [. . . ] · Pokud by byla poskozena síová sra, musí její výmnu provést spolecnost Philips, autorizovaný servis spolecnosti Philips nebo obdobn kvalifikovaní pracovníci, aby se pedeslo moznému nebezpecí. Osoby (vcetn dtí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo dusevními schopnostmi nebo nedostatkem zkuseností a znalostí by nemly s pístrojem manipulovat, pokud nebyly o pouzívání pístroje pedem pouceny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovdné za jejich bezpecnost. · Dohlédnte na to, aby si s pístrojem nehrály dti. · Jako dodatecnou ochranu doporucujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránic. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chránice nesmí být vyssí nez 30 mA. Nez pístroj znovu zapnete, pesvdcte se, ze mízky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány napíklad prachem, vlasy apod. Hladina hluku: Lc = 83 dB [A] · Elektromagnetická pole (EMP) Tento pístroj spolecnosti Philips odpovídá vsem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správn pouzíván v souladu s pokyny uvedenými v této uzivatelské pírucce, je jeho pouzití podle dosud dostupných vdeckých poznatk bezpecné. Zivotní prostedí Az pístroj doslouzí, nevyhazujte jej do bzného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sbrny urcené pro recyklaci. Pomzete tím zachovat zivotní prostedí. 2 Vysousení vlas 1 Pipojte zástrcku k napájecí zásuvce. · Chcete-li dosáhnout dokonalého vysusení, pipevnte na vysousec ( ) koncovku ( ). · Chcete-li nástavec odpojit, stáhnte jej z vysousece. 2 Nastavte pepínac teploty ( ) do polohy pro horký proud vzduchu, do polohy pro teplý proud vzduchu nebo do polohy pro chladný proud vzduchu. [. . . ] Pístroj mzete skladovat zavsený za závsnou smycku ( ). 3 Záruka a servis Pokud byste mli jakýkoliv problém nebo pokud potebujete njakou informaci, navstivte webovou stránku spolecnosti Philips www. philips. com nebo kontaktujte stedisko péce o zákazníky spolecnosti Philips ve vasí zemi (telefonní císlo najdete v letácku s celosvtovou zárukou). Pokud se ve vasí zemi stedisko péce o zákazníky spolecnosti Philips nenachází, obrate se na místního prodejce výrobk Philips. © Royal Philips Electronics N. V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HP 4935

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HP 4935 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag