Návod k použití PHILIPS HD 8838

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD 8838. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD 8838 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD 8838.


PHILIPS HD 8838 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2771 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS HD 8838 (3087 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD 8838

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte svj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese: www. philips. com/welcome Cestina 16 Type HD8838 SUP 037DRJ NÁVOD NA POUZÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PECLIV PROCTTE, NEZ ZACNETE KÁVOVAR POUZÍVAT. ZÁKLADNÍ INFORMACE Kávovar je urcen pro pípravu kávy espresso ze zrnkové kávy. Je opaten zaízením pro výdej páry a horké vody. Tleso kávovaru s elegantním designem bylo vyprojektováno pro pouzití v domácnosti, není vhodné pro trvalé pouzívání profesionálního typu. Tento návod k pouzití uchovávejte na bezpecném míst a poskytnte vsem dalsím osobám, které chtjí kávovar pouzívat. [. . . ] · Jakmile se na displeji zobrazí následující symbol, zacne výdej spnného mléka pímo do sálku. Oranzová Dlezité: po pouzití kávovaru pro pípravu kapucína je nutné umýt vsechny soucásti, podle pokyn uvedených v kapitole "Cistní systému pro pípravu mléka". Zelená Kávovar potebuje krátkou dobu pro ohev, pi kterém se na okraji zobrazí následující symbol. Oranzová Oranzová Dlezité: po pouzití kávovaru pro pípravu horkého mléka je nutné umýt vsechny soucásti, podle pokyn uvedených v kapitole "Cistní systému pro pípravu mléka". Po dosazení optimální teploty kávovar zahájí výdej naprogramovaného mnozství horkého mléka. Zelená Výdej se ukoncí automaticky. V pípad, ze chcete perusit výdej horkého mléka, stisknte tlacítko " " . · 13 · Mléko, i trvanlivé, se pi pokojové teplot rychle kazí; z tohoto dvodu je nutné jej NE nechávat delsí dobu pi pokojové teplot a umístit karafu s mlékem do lednicky pokazdé, kdy jiz nebude pouzita. Mimoto je nutné udrzovat cásti, které picházejí do styku s mlékem stále cisté, podle pokyn a doporucení uvedených v tomto návodu. FUNKCE AUTOMATICKÉHO CISTNÍ Ped pepnutím kávovaru do rezimu Stand-By pístroj provede krátký cyklus cistní prostoru výdeje mléka. Krom toho, po kazdém cyklu pípravy nápoj obsahujících mléko, pístroj vyzaduje vycistní systém, které pisly do styku s mlékem. Toto upozornní nezablokuje zádnou z funkcí kávovaru a mze být zruseno stisknutím pravého dolního tlacítka pokazdé, kdy se zobrazí. Oranzová Pesto se doporucuje provádt casté cistní vsech prostor kávovaru, které jsou ve styku s mlékem, podle pokyn uvedených v píslusné kapitole "CISTNÍ SYSTÉMU PRO PÍPRAVU MLÉKA". RYCHLÉ CISTNÍ (Doporucuje se provádt cistní po kazdé píprav mléka) Ped zahájením tohoto úkonu vyjmte karafu na mléko z kávovaru. Oranzová · 14 · Po nkolika výdejích mléka otocte hlavní ovladac smrem doprava, jako pi výdeji horké vody: zobrazí se symbol "CLEAN+" : umístte pod výpus njakou nádobu a stisknte horní levé tlacítko pro zahájení cistní; poté vrate ovladac do stední polohy, aby bylo mozné provést dalsí programy výdeje. C I S T N Í S Y S T É M U P R O P Í P R A V U M L É K A PRAVIDELNÉ CISTNÍ (Doporucuje se provádt toto cistní po kazdém vyjmutí karafy na mléko nebo v pípad, kdy systém na pípravu mléka dobe nefunguje nebo vykazuje mlécné usazeniny). Doporucuje se provádt casto dkladnjsí cistní prostor výdeje mléka odmontováním jednotlivých cástí namontovaných jak na kávovaru, tak na karaf. Cásti namontované na kávovaru odmontujte dle následujícího znázornní: · 15 · PRAVIDELNÉ CISTNÍ U cástí namontovaných na karaf postupujte následujícím zpsobem. · Zvednout víko s co nejvtsí pozorností tak, aby nedosko k vystiknutí pípadného mléka z trubky. · Vyndat trubku z víka. · Sejmout cep: - Otocit doleva. - Vytáhnout cep z víka. · Opláchnout víko i karafu vlaznou vodou. · Opláchnout trubku u cep k zavedení do kávovaru zevnit pod tekoucí vlaznou vodou. · Po opláchnutí a osusení vsech díl namontujte cep na víko: - vsute cep do víka. Vsute trubku ZE STRANY S PÍMOU HRANOU do víka a nasate víko na nádobu na mléko. Tyto díly mohou být cistny i v mycce na nádobí, musí být ale ulozeny v kosíku na píbory, aby nedoslo k jejich ztrát. Pro zarucení dokonalého ocistní výse uvedených díl je mozné nechat odmontované díly ponoené 30 minut v nádob naplnné vlaznou vodou a speciálním cistícím pípravkem Saeco Cleaning Powder. (Ped zptnou montází díl na pístroj je nutné je opláchnout pod proudem tekoucí vody). · 16 · Na závr cistní postupovat následujícím zpsobem: 1 Vyndejte vrchní víko a dávejte pitom pozor na ponornou trubku. 2 Naplte nádobu vlazným mlékem: nesmíte pitom pekrocit znacku NEJVYSSÍ hladiny na nádob. 3 Umístte ponornou trubku zpt do nádoby, zavete ji víkem a zatlacte na doraz. C I S T N Í S Y S T É M U P R O P Í P R A V U M L É K A Umístte vás oblíbený sálek a vychutnejte si vase horké mléko. Tisknte tlacítko " Zelená ", dokud se nezobrazí tato stránka. Stisknte tlacítko " " pro zahájení výdeje vody. Výdej se ukoncí automaticky. V pípad, ze chcete perusit výdej vody, stisknte tlacítko " ". · 17 · VÝDEJ HORKÉ VODY Pozor: zpocátku mze horká voda jen krátce vystikovat: nebezpecí popálenin. · Ped výdejem horké vody zkontrolujte, zda je na displeji zobrazen následující symbol. Zelená Pro obnovení normálního provozu kávovaru otocte volic proti smru hodinových rucicek az na polohu " ". Jakmile je kávovar pípraven na výdej kávy, postupujte takto: · Umístte nádobu pod výpus. Oranzová Nkdy se mze stát, ze otocením ovládace nezacne horká voda vytékat a na displeji se zobrazí následující symbol. Pro výdej horké vody z výpusti vyckejte, az skoncí fáze ohevu. · Otocte volic po smru hodinových rucicek na polohu " ". Oranzová V pípad zobrazení tohoto symbolu je nutno zajistit umytí výpusti. Po umístní prázdné nádoby stisknte tlacítko " "a pockejte na ukoncení výdeje. Poté lze pistoupit k výdeji horké vody. · Na displeji se zobrazí následující symbol. Zelená Stisknte tlacítko " výdeje horké vody. " pro zahájení · Odeberte pozadované mnozství horké vody; výdej horké vody zastavíte stiskem tlacítka " ". Zelená · 18 · NASTAVENÍ Kávovar, který jste si zakoupili, umozuje provést nkterá nastavení, díky nimz je mozné jej pouzívat co nejlépe. zasáhnout do kávomlýnku, vypnte kávovar a vytáhnte vidlici napájecího kabelu z proudové zásuvky. Jestlize je kávomlýnek v provozu, nesypte do nj zrnkovou kávu. [. . . ] Vycistte spaovací jednotku (viz "Spaovací jednotka"). Naplte okruh (viz "První zapnutí"). Zasunutá odpadní nádoba na sedliny. Kávovar namele kávu, ale káva nevy- Není voda. (Viz poznámka) Nenaplnný okruh. Krajní událost, která se pihodí, kdyz kávovar auto- Pipravte nkolik sálk kávy postupem podle "Saeco maticky nastavuje dávku. (Viz poznámka) Vycistte výpus. Krajní událost, která se pihodí, kdyz kávovar auto- Pipravte nkolik sálk kávy postupem podle "Saeco maticky nastavuje dávku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD 8838

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD 8838 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag