Návod k použití PHILIPS HD 8833

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS HD 8833. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS HD 8833 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS HD 8833.


PHILIPS HD 8833 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2687 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS HD 8833

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zaregistrujte svj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese: www. philips. com/welcome estina Type HD8833 SUP 037R NÁVOD NA POUZÍVÁNÍ CS TYTO POKYNY SI PE LIV PRO T TE, NEZ ZA NETE KÁVOVAR POUZÍVAT. Z Á ZÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE Kávovar je urcen pro pípravu kávy espresso ze zrnkové kávy. Je opaten zaízením na dodávku páry a horké vody. Tleso kávovaru s elegantním designem bylo vyprojektováno pro pouzití v domácnosti, není vhodné pro trvalé pouzívání profesionálního typu. [. . . ] · Zvednout víko oddílu pro pedemletou kávu. · Nadávkovat do zásobníku pouze jednu mrku pedemleté kávy. Pozor: Do zásobníku dávejte pouze pedemletou kávu. Jinými látkami a pedmty mze kávovar utrpt vázné skody, na nz se nevztahuje záruka. Trvale Trvale Jakmile výdej skoncí, kávovar se automaticky vrátí zpt do konfigurace nastavenou pro zrnkovou kávu. Pi píprav dalsích káv postupujte stejn. VÝDEJ HORKÉ VODY Pozor: Zpocátku mze horká voda jen krátce vystikovat. Tryska na výdej horké vody se mze zahát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jí holýma rukama. · Ped výdejem horké vody zkontrolujte, zda na displeji a na panelu svítí vsechny kontrolky. Trvale Jakmile je kávovar pípraven na výdej kávy, postupujte takto: · Umístte nádobu pod parní trysku (Pannarello, je-li). · 11 · estina Kávovar je nastaven pro pípravu pravého italského espressa. Touto charakteristikou se o nco prodlouzí doba výdeje kávy zcela ve prospch její intenzivní chuti. Stisknout a uvolnit: tlacítko" " pro pípravu kávy espresso; tlacítko " " pro pípravu velké kávy. Po pedpaovacím cyklu zacne káva vytékat z výpusti. · Výdej kávy se automaticky zastaví po dosazení pednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli perusit stiskem píslusného tlacítka. · Volic petocte doprava na polohu " ". Pozn. : Pi výdeji horké vody nesvítí kontrolky aromatu. Pro pípravu kapucína doporucujeme vypustit vodu z parní trysky. · Odeberte pozadované mnozství horké vody. Výdej horké vody zastavíte petocením volice doleva az na polohu " ". Kávovar se pepne na normální fungování. · Pro vypustní vody nacházející se v parní trysce umístte nádobu pod parní trysku (Pannarello, je-li). Blikají Nkdy se mze stát, ze otocením volice nezacne horká voda vytékat a tlacítka zacnou blikat. Pro výdej horké vody z Pannarella vyckejte, az skoncí fáze ohevu. · Jakmile je kávovar pípraven pro výdej kávy, otocte volic doleva az na polohu " "; tím mze z parní trysky (Pannarella, je-li) vytéct zbytková voda. Blikají VÝDEJ PÁRY / KAPU CÍNO Páru lze pouzít pro naslehání mléka na kapucíno, ale i pro ohev nápoj. Tryska se mze zahát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jí holýma rukama. Dlezité: Ihned po naslehání mléka parou ocistte parní trysku (nebo Pannarello, je-li). Jakmile je kávovar pipraven, vypuste malé mnozství horké vody do sklenice a ocistte parní trysku (nebo Pannarello, je-li) zvenku. Tím bude zajistno dokonalé ocistní vsech díl od pípadných zbytk mléka. · Kávovar potebuje urcitou dobu pro pedehev, v této fázi tlacítka " " a " " blikají. Pozn. : Pi výdeji páry nesvítí kontrolky aromatu. Trvale · Jakmile tlacítka " " a " " zacnou svítit neperusovan, spustí se výdej, zakrátko zacne vycházet pára. · Otocením volice doprava na polohu " " se výdej páry zastaví. · 12 · · Nádobu, do které chcete pipravit kapucíno, naplte z jedné tetiny studeným mlékem. Pro lepsí výsledek pi píprav kapucína je nutno pouzívat jedin studené mléko z lednice. CISTNÍ A ÚDRZBA Základní cistní · Denn se zapnutým kávovarem vyprázdnte a vycistte odpadní nádobu na sedlinu. Pozn. : Doporucujeme zásobník vyprázdnit, pokud nebudete kávovar nkolik dn pouzívat . · Ostatní úkony údrzby a cistní se smjí provádt pouze se studeným kávovarem odpojeným od elektrické sít. [. . . ] Krajní událost, která se p ihodí, kdyz ká- P ipravte n kolik sálk kávy postupem vovar automaticky nastavuje dávku. Pouzijte jsou sm s kávy nebo nastavte mletí postupem podle "Nastavení kávomlýnku". Vy ist te spa ovací jednotku (viz "Spa ovací jednotka"). Vy ist te výpus a výtokové otvory. Spa ovací jednotka mimo polohu. Pozn. : Tyto problémy mohou být normální po výmn smsi kávy nebo pi první instalaci kávovaru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS HD 8833

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS HD 8833 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag