Návod k použití PHILIPS GC 6621

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS GC 6621. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS GC 6621 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS GC 6621.


PHILIPS GC 6621 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3279 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS GC 6621 (1679 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS GC 6621

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2 První pomoc pøi kontaminaci tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Funkce tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Volitelné pøíslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] • • Nepoužívejte pøístroj v blízkosti vody, dbejte na to, abyste do nìj nevylili žádnou tekutinu. Pøesvìdète se, zda použitý zdroj energie odpovídá parametrùm uvedeným na zadní èásti pøístroje. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého dodavatele nebo místní rozvodné spoleènosti. Tento pøístroj má uzemnìnou tøíkolíkovou bezpeènostní zástrèku, kterou mùžete zasunout pouze do uzemnìné zásuvky. Nemùžete-li tento úkon provést, máte patrnì starší neuzemnìnou zásuvku; spojte se s elektrikáøem a nechejte zásuvku vymìnit. Nesnažte se tento bezpeènostní prvek obejít pomocí adaptéru. Nepokládejte na napájecí šòùru žádné pøedmìty a neumisujte ji tak, aby se po ní chodilo. Dojde-li k poškození nebo prodøení šòùry, okamžitì ji vymìòte. Používáte-li u pøístroje prodlužovací šòùru nebo tzv. “psa”, pøesvìdète se, zda celkový proud (v ampérech) • • • • Instalaèní pøíruèka 1 02_10eSGCe. p65 Black 1 8/8/99, 4:21 PM vyžadovaný všemi pøístroji zapojenými na prodlužovací šòùru nepøesahuje její parametry. Celkový proud všech zaøízení zapojených do zásuvky by nemìl pøesahovat 13 A. Prsty pøidržovat oèní víèka otevøená. Vyhledat lékaøskou pomoc. • • Instalaèní pøíruèka 3 02_10eSGCe. p65 Black 3 8/8/99, 4:21 PM Funkce tiskárny • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • Gramហpoužitého papíru – 60 až 120g/m2 Ruèní podavaè k zakládání karet, obálek, prùhledných fólií atd. Umožòuje tisk na recyklovaný papír Doporuèený pracovní výkon – až 15 000 stran za mìsíc Životnost tiskárny – 180 000 stran nebo 5 let Stránková tiskárna typu LED, rychlost tisku 10 stran za minutu Tisková hlava LED 300 dpi, maximální rozlišení tisku 600 × 600 dpi Kompatibilní s tiskárnou HP LaserJet 6p (PCL6) Emulace tiskáren IBM ProPrinter XL a Epson FX Standardní pamì 4 MB Vysokorychlostní obousmìrné paralelní rozhraní (IEEE1284) Rychlé zpracování tisku pomocí procesoru RISC (MIPS R3000) Vylepšená správa pamìti za úèelem dosažení vysokého grafického výkonu s použitím co nejmenší kapacity pamìti Režim úspory energie - minimální spotøeba energie tiskárny v klidovém stavu Vestavìno 45 vektorových a 1 rastrové písmo Výstupní zásobníky na 150 listù pøi skládání lícem dolù, 50 listù pøi skládání lícem nahoru Kapacita vstupního zásobníku 250 listù Volitelné pøíslušenství • • • • Univerzální pøídavný zásobník na 500 listù papíru Vícefunkèní podavaè na 100 listù papíru nebo 50 obálek Pamìové moduly SIMM Karta sériového rozhraní RS232C (pøípadné rozhraní 10BaseT nelze použít zároveò s touto kartou) Okipage 10e 02_10eSGCe. p65 Black 4 8/8/99, 4:21 PM Vybalení Èesky Poté, co tiskárnu vybalíte a rozhodnete o místì její instalace, zkontrolujte, zda dodávka obsahuje všechny potøebné komponenty: 1. Tiskárna Jednotka obrazového válce (nachází se uvnitø tiskárny) Napájecí šòùra Kazeta s tonerem 5. 7. Neprùsvitný plastický pytlík (pro uložení obrazového válce v pøípadì pøepravy tiskárny) Instalaèní pøíruèka CD-ROM obsahující ovladaèe tiskárny a uživatelskou dokumentaci Chybí-li nìkterá položka, spojte se okamžitì se svým prodejcem. Instalaèní pøíruèka 5 02_10eSGCe. p65 Black 5 8/8/99, 4:21 PM Komponenty tiskárny 1. Obrazový válec s nainstalovanou tonerovou kazetou. 6 Okipage 10e 02_10eSGCe. p65 Black 6 8/8/99, 4:21 PM Instalace Pøedtím, než tiskárnu pøipojíte k PC a zdroji napìtí, musí být nainstalována tonerová kazeta a do zásobníku papírù musí být vložena zásoba papíru. Z tiskárny vyjmìte obrazový válec (1). Èesky Odstranìní ochranné fólie 1. Z tiskárny odstraòte všechny pøípadné samolepicí pásky a obalový materiál. Stisknìte obì pojistná tlaèítka (1) a otevøete kryt. Z obrazového válce (2) sejmìte ochrannou fólii (1). Upozornìní: Nikdy nenechejte obrazový válec na denním svìtle déle než 5 minut. Nikdy nevystavujte obrazový válec pøímému sluneènímu svìtlu. [. . . ] Paralelního kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalaèní pøíruèka Èesky S Stavový monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 T Tiskárna Funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Identifikace komponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS GC 6621

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS GC 6621 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag