Návod k použití PHILIPS FC 8474/01

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS FC 8474/01. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS FC 8474/01 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS FC 8474/01.


PHILIPS FC 8474/01 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2020 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS FC 8474/01

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] pro opakovan voln do telefonnho seznamu Odstran?n zznamu hovoru pro opakovan voln Odstran?n v?ech zznam?pro opakovan voln Nastaven zvuku Re?im ECO Nzev p?stroje Nastaven podsvcen obrazovky LCD Nastaven data a ?asu Nastaven jazyka zobrazovanch daj? Nastaven budku Vypnut budku 26 26 26 26 26 27 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 13 S?ov slu?by P?edn hovoru Voln zp?t Slu?ba voln zp?t Skryt identity 36 36 36 37 37 14 Telefonn zznamnk 38 Zapnut ?i vypnut zznamnku38 Nastaven jazyka zznamnku 38 Oznmen 39 P?choz zprvy 40 42 Vzdlen p?stup 44 45 45 45 45 45 47 10 Nastaven telefonu 15 Technick daje 16 Oznmen Prohl?en o shod? Shoda snormou GAP Soulad se standardy EMF Likvidace starho vrobku abateri 17 Nej?ast?j?dotazy 18 P?loha 11 Budk 49 Tabulky zadvn textu a?sel 49 51 12 Slu?by 31 Typ seznamu hovor? 31 Automatick konferen?n hovor 31 31 Typ st? Automatick p?edvolba 32 Vb?r doby opakovn 33 Re?im vyt?en 33 Registrace sluchtek 34 Zru?en registrace sluchtek 34 Obnoven vchozch nastaven35 CS 19 Rejst?kRejst?k 2 1 D?le?it bezpe?nostn pokyny Po?adavky na napjen ? Vrobek vy?aduje elektrick napjen 100-240V st?davho proudu. je ozna?eno jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) podle definice vnorm? [. . . ] na p?mm tla?tku ulo?en zznam, muste potvrdit, zda chcete star zznam nahradit novm. CS 23 ?e?tina prava zznamu Odstran?n v?ech zznam? 8 Vpis hovor? Vpis hovor?Tato funkce je kdispozici, pouze mte-li zaregistrovanou slu?bu identifikace volajcho usvho poskytovatele slu?eb. Pokud volajc umo??uje zobrazen sv identity, m??ete zobrazit jeho jmno i ?slo. platn. Typ seznamu hovor? Ztto nabdky m??ete zobrazit ve?ker p?choz nebo zme?kan hovory. Nastaven typu seznamu hovor? 1 Vyberte mo?nost [Nabd. ] > [Slu?by] > [Typ sezn. Zobraz se vpis p?chozch hovor?. Podle ikon na obrazovce poznte, zda jsou hovory zme?kan/p?ijat. Svt b?hem ?ten zme?kanho hovoru ve vpisu hovor?. 2 Vyberte zznam a pot stisknutm tla?tka [Mo?nos] > [Zobrazit] zobrazte dostupn informace. 24 CS Ulo?en zznamu hovoru do telefonnho seznamu 1 Stiskn?te tla?tko . Zobraz se vpis p?chozch hovor?. 2 Vyberte zznam a pot stiskn?te 2 Vyberte zznam a pot jej tla?tko [Mo?nos]. 3 Vyberte mo?nost [Ulo?it ?slo] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. P?stroj zobraz po?adavek na potvrzen volby. 4 Stisknutm tla?tka [OK] volbu potvr?te. 3 Stisknutm tla?tka uskute?nte hovor. Odstran?n v?ech zznam? 1 Stiskn?te tla?tko . 3 Vyberte mo?nost [Smazat v?e] a 4 Stisknutm tla?tka [OK] volbu potvr?te. budk zvon Budk vypnete stisknutm kterhokoli tla?tka. Nastaven budku 1 Vyberte mo?nost [Nabd. ] > [Budk] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. umo??uj uskute??ovn a sprvu hovor?. 1 Vyberte mo?nost [Nabd. ] > Typ seznamu hovor? Ztto nabdky m??ete zobrazit ve?ker p?choz nebo zme?kan hovory. [Slu?by] > [Konference]. 2 Vyberte mo?nost [Aut. ]/[Vyp. ] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. Nastaven bude ulo?eno. Nastaven typu seznamu hovor? Typ st? Poznmka ??spodporou typu st?. 1 Vyberte mo?nost [Nabd. ] > [Slu?by] > [Typ sezn. Nastaven bude ulo?eno. 1 Vyberte mo?nosti [Nabd. ] Automatick konferen?n hovor Chcete-li spojit extern hovor sjinm . p?strojem, stiskn?te tla?tko > [Slu?by] > [Typ st?], pot stiskn?te tla?tko [OK]. Nastaven bude ulo?eno. CS 31 ?e?tina 12 Slu?by Aktivace/Deaktivace automatickho konferen?nho hovoru Automatick p?edvolba Tato funkce p?ed vyt?enm kontroluje a formtuje ?slo odchozho hovoru. Jako ?slo zpisu nap?klad nastavte ?slo 604 a jako p?edvolbu ?slo 1250. Pokud vyto?te ?slo jako nap?klad 6043338888, telefon je p?i vyt?en zm?n na ?slo 12503338888. 10?slic. Nastaven automatick p?edvolby 1 Vyberte mo?nost [Nabd. ] > [Slu?by] > [Auto p?edp. ]. [. . . ] vrobce a pot podle postupu pro registraci sluchtka popsanho vtto p?ru?ce. Chcete-li kzkladn stanic zaregistrovat sluchtko jin zna?ky, p?epn?te zkladn stanici do re?imu registrace a postupujte podle pokyn?Pokud je vrobek ozna?en tmto symbolem p?e?krtnutho kontejneru, znamen to, ?e podlh sm?rnici EU 2002/96/EC. Zjist?te si informace omstnm systmu sb?ru t?d?nho odpadu elektrickch aelektronickch vrobk?. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS FC 8474/01

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS FC 8474/01 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag