Návod k použití PHILIPS DTM9030/10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DTM9030/10. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DTM9030/10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DTM9030/10.


PHILIPS DTM9030/10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1284 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS DTM9030/10 (1269 ko)
   PHILIPS DTM9030/10 QUICK STARTING GUIDE (1539 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DTM9030/10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Napsalo a vytvoøilo oddìlení dokumentace PHILIPS Documentation Dept PHILIPS je registrovaná obchodní znaèka firmy PHILIPS Electric Industry Company. Energy Star je registrovaná obchodní znaèka agentury United States Enviromental Protection Agency. Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované obchodní znaèky firmy Microsoft Corporation. HP, HP LaserJet a HP Colour LaserJet jsou registrované obchodní znaèky firmy Hewlett Packard Company. TrueType je registrovaná obchodní znaèka firmy Apple Computer. [. . . ] Vyberte takové umístìní tiskárny, kde je možno bezpeènì propojit napájecí i datové kabely bez nebezpeèí, že by se rozpojily. Ovìøte si, že je dostatek volného prostoru z levé strany tiskárny (pøi pohledu zepøedu), zepøedu, zezadu a nad tiskárnou, aby bylo možné otevírat kryty tiskárny, byl možný výstup papíru zezadu a bylo možné odejmout podavaèe papíru. Kvùli Vaší bezpeènosti by bylo ideální, kdyby bylo možno vypínat sí•ovou zásuvku, z které napájíte tiskárnu. Zásuvka musí být tøípolová uzemnìná a mìla by být kdykoliv pøístupná. Datový kabel propojující tiskárnu s poèítaèem by mìl být obousmìrný kabel k tiskárnì, podle normy IEEE1284, typu Centronics, ne delší než asi 1. 8 m. Příručka pro nastavení tiskárny Umístění tiskárny a druhého podavače papíru 1. Položte druhý podavaè papíru lícem nahoru na místo, kam chcete umístit tiskárnu. 1 Dva distanèní kolíky (1) by se mìly nacházet u pøední èásti tiskárny. Zvednìte tiskárnu nad druhý podavaè papíru do takové polohy, aby se pøední èást tiskárny nacházela nad distanèními kolíky v podavaèi. 3. Spus•te šetrnì tiskárnu na podavaè takovým zpùsobem, aby se distanèní kolíky na podavaèi zasunuly do pøíslušných otvorù ve spodní èásti tiskárny. Odstraòte samolepící pásku pøidržující horní a pøední kryt. 7 4. Česky Instalace sběrače odpadního toneru Po tisku zùstane trochu rozprášeného toneru. Interní èistící systém jej odstraní a uloží do sbìraèe odpadního toneru. Vložte sbìraè toneru trošku je ukázáno na obrázku. 3. Pøekontrolujte, zda je malá pohánìná spojka na konci sbìraèe toneru tošku pod a pøed podobnou spojkou na tiskárnì, jak je to zobrazeno. 1 4. Zvednìte postranní kryt tiskárny a tlakem jej uzavøete. Příprava kazet s obrazovým válcem 2. Tlaète jej smìrem dopøedu proti síle tlaèné pružiny a potom jeho horní èást tlaète smìrem do tiskárny, dokud nebude sbìraè ve vzpøímené poloze. V tomto okamžiku není ještì nutno pøipojovat tiskárnu k poèítaèi. Vestavěná ukázka tisku Vaše tiskárna obsahuje data pro tisk nìkolika stránek textu. Tento text obsahuje užiteèné informace o tiskárnì a souèasnì slouží jako test funkènosti tiskárny. 4. Zapnìte sí•ový vypínaè tiskárny. Na displeji tiskárny se na nìkolik sekund objeví nápis INITIALIZING, potom ON LINE. Rozsvití se kontrolka READY, žádná jiná kontrolka nebude svítit. Jestliže Vás displej upozorní, že dochází zásoba toneru jedné nebo více barev (TONER LOW), vypnìte sí•ový vypínaè tiskárny a za nìkolik sekund jej opìt zapnìte. Zvuk, který uslyšíte, ukazuje, že se toner rozprašuje do kazety s obrazovým válcem a na displeji by se mìl znovu objevit nápis ON LINE. U nové tiskárny je nìkdy nutné opakovat tento postup dvakrát nebo tøikrát. Jestliže displej oznámí, že není instalován jeden nebo více obrazových válcù, vypnìte sí•ový vypínaè tiskárny, otevøete horní kryt a pøekontrolujte, zda všechny ètyøi kazety s obrazovým válcem jsou správnì usazeny a ve správných místech. Zkušební stránka Tato zkušební stránka demonstruje nìkteré charakteristické vlastnosti tiskárny. Stisknìte tlaèítko ON LINE na øídícím panelu a tiskárna pøejde do stavu OFF LINE. Stisknìte a podržte tlaèítko déle než 2 sekundy. Na displeji se objeví nápis PRINT DEMO PAGE a po nìkolika sekundách (pokud byla tiskárna v režimu POWER SAVING bude to trvat trochu déle) se v odkládacím zásobníku nahoøe na tiskárnì objeví lícem dolù vytištìná zkušební stránka. Stránka fontů Vaše tiskárna mùže vytisknou barevnì vzorky všech vestavìných fontù. [. . . ] “LANGUAGE” je jméno adresáøe pro jazykovou verzi na CD. Postupujte podle pokynù na obrazovce a pøidejte do Vašeho systému ovládaè tiskárny PHILIPSPAGE 8c. Windows NT 4. 0 1. Postarejte se o to, aby byly všechy dokumenty uloženy a všechny aplikace ve Windows uzavøeny. Vložte CD-ROM do mechaniky, který je souèástí dodávky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DTM9030/10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DTM9030/10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag