Návod k použití PHILIPS DCM 3020

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS DCM 3020. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS DCM 3020 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS DCM 3020.


PHILIPS DCM 3020 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4688 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS DCM 3020 (4716 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS DCM 3020

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome DCM3020 EN User manual CS Příručka pro uživatele DA Brugervejledning 3 21 39 EL Εγχειρίδιο χρήσης ES Manual del usuario FI Käyttöopas 77 99 117 135 DE Benutzerhandbuch 57 FR Mode d’emploi DCM3020_UM_12_Book 1. indb 1 8/14/2012 3:37:04 PM ČESKA REPUBLIKA Záruka: Pokud byste zjakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku. Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí ipřed kapkami vody. Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten. ČESKA REPUBLIKA Výstraha! [. . . ] •• Před připojením síťového adaptéru zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno. Připojení reproduktorů Poznámka •• Pro optimální zvuk použijte pouze dodané •• Připojte pouze reproduktory se stejnou nebo reproduktory. vyšší impedancí než u dodaných reproduktorů. Podrobnosti najdete v části Specifikace v tomto návodu. Připojte napájecí adaptér: • ke konektoru AC MAIN~ na hlavní jednotce. • do zásuvky ve zdi. Zasuňte přívody reproduktoru na doraz do vstupních svorek reproduktoru na zadním panelu jednotky. Příprava dálkového ovladače Výstraha •• Nebezpečí výbuchu!Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně. CS 29 DCM3020_UM_12_Book 1. indb 29 8/14/2012 3:37:27 PM Č eš tina Dodanou anténu VKV připojte ke konektoru FM ANTENNA na hlavní jednotce. Vložení baterie do dálkového ovladače: 1 2 3 Otevřete přihrádku na baterie. Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/–) podle označení. Zavřete přihrádku na baterie. a 3 4 5 Stiskněte tlačítko CLOCK/DISPLAY. »» Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat. / nastavte Stisknutím tlačítka CLOCK/DISPLAY volbu potvrďte. Zapnutí b Stiskněte tlačítko . »» Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj. Přepnutí do pohotovostního režimu Opětovným stisknutím tlačítka přepnete jednotku do pohotovostního režimu. »» Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny). Přepnutí do pohotovostního režimu Eco: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu delší než tři sekundy. »» Na 3 sekundy se rozsvítí nápis [ECO STANDBY] (pohotovostní režim ECO) a poté zhasne. Tip •• Jednotka se po 15 minutách v pohotovostním režimu přepne do pohotovostního režimu Eco. c Poznámka •• Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterie. •• Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií. •• Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem. Přepínání mezi pohotovostním režimem a pohotovostním režimem Eco: Stiskněte a podržte tlačítko než dvě sekundy. po dobu delší Nastavení hodin 1 V pohotovostním režimu aktivujete stisknutím tlačítka CLOCK/DISPLAY na dálkovém ovladači režim nastavení hodin. »» Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat. / nastavte 2 30 CS DCM3020_UM_12_Book 1. indb 30 8/14/2012 3:37:27 PM 4 Přehrávání Přehrávání disku 1 2 3 4 5 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte zdroj CD. otevřete podavač 2 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte zdroj USB. »» Přehrávání se automaticky spustí. • • Výběr složky provedete stisknutím tlačítka PRESET +/-/. [. . . ] Pro zajištění CS 37 DCM3020_UM_12_Book 1. indb 37 8/14/2012 3:37:31 PM Č eš tina Podporované formáty disků MP3 9 Řešení problémů Varování •• Neodstraňujte kryt přístroje. Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips (www. philips. com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS DCM 3020

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS DCM 3020 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag