Návod k použití PHILIPS D6001B/53

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS D6001B/53. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS D6001B/53 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS D6001B/53.


PHILIPS D6001B/53 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3047 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS D6001B/53

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rdi vm v?dy pom??eme Zregistrujte sv?j vrobek a zskejte podporu na adrese www. philips. com/welcome Otzky?Kontaktujte spole?nost Philips D600 D605 Roz??en u?ivatelsk p?ru?ka Obsah 1 D?le?it bezpe?nostn pokyny 2 V?telefon 3 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 17 17 17 17 8 Text a ?sla 19 Zadvn textu a ?sel 19 P?epnn mezi velkmi a malmi psmeny 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 28 28 28 CS 1 9 Telefonn seznam Co balen obsahuje P?ehled telefonu P?ehled zkladn stanice 3 Ikony hlavn nabdky 4 Ikony na displeji 5 Za?nme P?ipojen zkladn stanice Vlo?en dodanch bateri Nastaven telefonu (vzvislosti na zemi) Zm??te kd PIN pro vzdlen p?stup Nabit sluchtka Kontrola stavu baterie Co je pohotovostn re?im? Kontrola sly signlu Zobrazen telefonnho seznamu Vyhledvn zznamu Voln ztelefonnho seznamu Otev?en telefonnho seznamu b?hem hovoru P?idn zznamu prava zznamu Nastaven p?izp?soben melodie Nastaven tla?tek rychl volby Odstran?n zznamu Odstran?n v?ech zznam? P?idn kontaktu do seznamu vjimek 10 Vpis hovor? 6 Hovory Typ seznamu hovor? Zobrazen zznam?hovor? Ulo?en zznamu hovoru do telefonnho seznamu Voln zp?t Odstran?n zznamu hovor? Odstran?n v?ech zznam? Voln P?jem hovoru Ukon?en hovoru Nastaven hlasitosti sluchtka/ reproduktoru Ztlumen mikrofonu Zapnut nebo vypnut reproduktoru Uskute?n?n druhho hovoru P?ijet druhho hovoru P?epnut mezi dv?ma hovory Uskute?n?n konferen?nho hovoru sexternmi volajcmi 11 Seznam pro opakovan voln Zobrazen zznam? [. . . ] Ujist?te se, ?e je kontakt vmo?nosti[Nastavit vj. ] nabdky telefonnho seznamu nastaven na[Zapnout], ne?jej budete moci vyjmout ztichho re?imu. Nastaven vyzvn?cho tnu na zkladn stanici Poznmka ??Tato funkce je dostupn pouze umodelu D605. Nastaven tnu tla?tek Tn tla?tek je zvuk, kter zazn po stisknut tla?tka na p?stroji. M??ete vybrat zp?ti vyzvn?cch tn?od vyzvn?cho tnu na sluchtku. 1 2 1 2 Vyberte mo?nost [Nabd. ] > > [Zvuky] > [Vyzv. Nastaven bude ulo?eno. Vyberte mo?nost [Nabd. ] > > [Zvuky] > [Tn klvesy], volbu pot potvr?te stisknutm tla?tka [OK]. Vyberte mo?nost [Zapnout]/[Vypnout] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. Nastaven bude ulo?eno. Nastaven profilu zvuku Zvuk sluchtka nebo re?im handsfree lze nastavit jednm ze 3r?znch profil?. Nastaven dokovacho tnu. Dokovac tn je zvuk, kter p?stroj vyd p?i vlo?en sluchtka do zkladn stanice nebo nabje?ky. 1 2 Vyberte mo?nost [Nabd. ] > > [Zvuky] > [MySound], volbu pot potvr?te stisknutm tla?tka [OK]. Nastaven bude ulo?eno. 1 2 Vyberte mo?nost [Nabd. ] > > [Zvuky] > [Dokovac tn], volbu pot potvr?te stisknutm tla?tka [OK]. Vyberte mo?nost [Zapnout]/[Vypnout] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. Nastaven bude ulo?eno. P?stup kprofilu zvuku b?hem hovoru Jednm nebo vcensobnm stisknutm tla?tka[Zvuk] zm?nte b?hem hovoru profil zvuku. Nastaven tnu baterie Tn baterie je zvuk, kter p?stroj vydv vokam?iku, kdy je nap?t baterie nzk a je t?eba baterii nabt. CS 27 Nastaven data a ?asu Dal?Zkontrolujte, zda jsou v?echna sluchtka registrovan uzkladn stanice ozna?ena ?slem D600/D605, aby funkce ECO+ pracovala sprvn?. signl?m ze zkladn stanice, aby zjistily p?choz hovory nebo jin po?adavky ze zkladn stanice. Prodlu?uje se tak doba, kterou sluchtka pot?ebuj pro p?stup kfunkcm jako je nastaven hovor?, vpisu hovor?, vyhledvn a prochzen telefonnho seznamu. spojen vd?sledku vpadku napjen nebo p?esunu mimo dosah. re?im ECO Re?im ECO sni?uje vyslan vkon sluchtka a zkladn stanice, jestli?e hovo?te nebo kdy?je telefon vpohotovostnm re?imu. 1 2 Vyberte mo?nost [Nabd. ] > > [Re?im ECO]. Vyberte mo?nost [Zapnout]/[Vypnout] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. Vpohotovostnm re?imu je zobrazeno hl?en . Poznmka Vnsledujc tabulce je uveden aktuln stav obrazovky sluchtka sr?znm nastavenm re?imu ECO a re?imu ECO+. Re?im ECO [Vypnout] [Vypnout] Re?im ECO+ [Vypnout] [Zapnout] Zobrazen ikony sluchtka a jsou vypnut. Symbol se zobraz teprve pot, co se aktivuje re?im ECO+ vpohotovostnm re?imu. Zobraz se symbol a zm?n se na , jakmile dojde kaktivaci re?imu ECO+ vpohotovostnm re?imu. ??je re?imECO nastaven na hodnotu[Zapnout], m??e dojt ke sn?en provoznho dosahu mezi sluchtkem azkladn stanic. [Zapnout] [Vypnout] [Zapnout] Re?im ECO+ Je-li aktivovn re?im ECO+, odstra?uje vyza?ovn sluchtka a zkladn stanice vpohotovostnm re?imu. [Zapnout] 1 2 Vyberte mo?nost [Nabd. ] > >[Re?im ECO+] apot volbu potvr?te stisknutm tla?tka [OK]. Vyberte mo?nost [Zapnout]/[Vypnout] a stisknutm tla?tka [OK] ji potvr?te. [. . . ] Chcete-li kzkladn stanic zaregistrovat sluchtko jin zna?ky, p?epn?te zkladn stanici do re?imu registrace a postupujte podle pokyn?Jednou zp?ednch firemnch zsad spole?nosti Philips je zajistit u na?ich vrobk?v?echna pot?ebn zdravotn a bezpe?nostn opat?en, splnit ve?ker p?slu?n po?adavky stanoven zkonem a dodr?et v?echny standardy EMF platn vdob?zachz a pou?vaj se pro zam?len ?el, je podle sou?asnho stavu v?deckho poznn jejich pou?it bezpe?n. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS D6001B/53

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS D6001B/53 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag