Návod k použití PHILIPS CT8558

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS CT8558. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS CT8558 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS CT8558.


PHILIPS CT8558 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1170 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS CT8558 (3460 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS CT8558

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Seznámení se s vasím telefonem Na zadní stran telefonu: Objektiv a externí displej se 4 000 barvami Externí displej je funkcní pouze, je-li telefon/flip zaven. Dostupné funkce Zapnutí/vypnutí telefonu Zadání PIN kódu Stiskem ) zapnete telefon, dlouhým stiskem jej vypnete. Tlacítky císlic zadejte vás kód PIN a potvrte jej stiskem , nebo #. Podrzte stisknuté píslusné bocní tlacítko v pohotovostním rezimu pi oteveném telefonu. Krátkým stiskem spodního bocního tlacítka umlcíte vyzvánní pi píchozím hovoru. [. . . ] Stisknte , , vyberte Zprávy > E-mail > E-mail 1 > Nastavení a stisknte , . Následující pole je nutné vyplnit: POP3 adresa, SMTP adresa, Login, Heslo a E-Mail adresa. · POP3 adresa: zadejte adresu POP3 serveru ve tvaru IP nebo DNS jména, pouzívá se pro píjem e-mail. · SMTP adresa: zadejte adresu SMTP serveru ve tvaru IP nebo DNS jména, pouzívá se pro posílání e-mail. Zprávy 47 POZOR !Pokud vás telefonní operátor není soucasn poskytovatelem vaseho e-mailu, pak si pro e-mailové pipojení pes GPRS zjistte od operátora správnou adresu SMTP serveru a zadejte ji do tohoto pole. Polozky Login, Heslo a E-mail adresa si v nkterých pípadech volíte sami pi vytváení e-mailového úctu. Zadejte je pesn. Název úctu Port POP3: je císlo portu POP3 serveru urceného pro píjem e-mail. Port SMTP: je císlo portu SMTP serveru urceného pro odesílání e-mail. DNS adresa: obsahuje DNS adresu externí datové sít, ke které se chcete pipojit. SMPT autentif. : polozkou mzete zapnout nebo vypnout proces autorizace vci SMTP serveru. Ve vtsin evropských zemí je tuto polozku nutno ponechat nastavenou na Vypnout: pi nastavení na Zapnout NEBUDOU ODESLÁNY vase e-maily. Blizsí informace vám poskytne vás poskytovatel internetových sluzeb (ISP). Menu umozuje e-mailových úct. pejmenování nastavených E-mailový úcet mze být pednastaven vasím operátorem. Stisknte , , zvolte Zprávy > E-mail > E-mail 1 > Nastavení > Název úctu a stisknte , . Vlozte nové jméno a stisknte , . Psaní a posílání e-mail Nabídka Odeslat postu obsahuje píkazy pro odeslání e-mailu jednomu Odeslat postu nebo více adresátm soucasn, vcetn pílohy, jakou mze být jpeg obrázek. Pijaté zprávy je mozné pedávat dál a pílohy mzete zobrazovat za pomoci píslusného programového vybavení. Jeden nebo nkolik píjemc Pokrocilá nastavení Nabídky popsané v této cásti návodu obsahují polozky, které jiz mohou být pednastavené a proto by je nemlo být nutné mnit. Jsou-li polozky tchto nabídek prázdné nebo se pi pipojování vyskytly problémy, obrate se na vaseho poskytovatele internetových sluzeb (ISP). 1. Stisknte , , vyberte Zprávy > E-mail, zvolte E-mail 1 nebo E-mail 2. Vyberte Odeslat postu a stisknte , . 48 Zprávy 2. Pohybem tlacítka - vyberte Pidat adresu a stiskem , zobrazte seznam. Odeslat postu jest ped odesláním e-mailu, zpráva se neulozí a bude smazána. Pro zmnu obsahu zprávy vyberte Upravit zprávu a stisknte , . Touto volbou se vrátíte zpt ke kroku 2: postupujte dále podle výse uvedených instrukcí pro zadání seznamu píjemc a e-mail nakonec odeslete. Pro odeslání zprávy vyberte Odeslat nyní a stisknte , . Mobilní telefon se pipojí k serveru Internetu, odesle vás e-mail na zadané adresy a poté se odpojí. Pokud zvolíte telefonní seznam , , Na SIM kart", nebude mozné vybrat zádnou e-mailovou adresu, ale bude mozné v okn novou zadat. Pro výbr typu telefonního seznamu viz , , Telefonní seznam" na str. [. . . ] Pilozený software umozuje odesílání fax a SMS Originální doplky Philips 99 Hodnota SAR pro koncové uzivatele TENTO MOBILNÍ TELEFON SPLUJE POZADAVKY EU A FCC NA VYZAOVÁNÍ RADIOVÝCH VLN. Vás mobilní telefon vysílá a pijímá rádiové záení. Je navrzen a vyroben tak, aby nepekracoval limity vyzaování rádiových vln (RF) doporucených Radou Evropské Unie. Tyto limity jsou soucástí vseobecných smrnic a stanovují povolené úrovn RF energie pro vtsinu populace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS CT8558

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS CT8558 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag