Návod k použití PHILIPS CT6398

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS CT6398. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS CT6398 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS CT6398.


PHILIPS CT6398 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (980 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS CT6398 (1288 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS CT6398

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Seznámení se s vasím telefonem Tlacítkob Displej Fotoaprát* a tlacítko m Píjem hovoru, tlacítko WAP ( Bocní tlacítka Alfanumerická tlacítka * Volitelné, funkce fotoaparát jako píslusenství není obsazen ve standardním balíku a je prodáván samostatn. Základní ovládání Zapnutí/vypnutí telefonu Zadání PIN kódu Podrzte ). Tlacítky císlic zadejte vás kód PIN a potvrte jej stiskem, nebo #. Tlacítky císlic zadejte telefonní císlo a stisknte Navigace a tlacítko, Ukoncení hovoru/ zap. /vyp. ) Tlacítko c Mikrofon Provedení hovoru (. Píjem hovoru Nastavení hlasitosti hovoru Zmna melodie vyzvánní Po zazvonní stisknte (. telefonu Bhem hovoru tisknte bocní tlacítka nahoru nebo dolu. [. . . ] Volba zvysuje rychlost dorucení zprávy. Oznámení o dorucení E-Mail Pokud není e-mailový úcet soucástí vasí GSM smlouvy s operátorem, musíte si jej poídit (pes telefon nebo na Internetu prostednictvím pocítace). Od správce vasí e-mailové schránky poté obdrzíte informace o potebných nastaveních. Veskeré níze uvedené parametry pipojení získáte od vaseho poskytovatele internetových sluzeb nebo od vaseho operátora. Pokud e-mailový úcet jiz je soucástí vasí GSM smlouvy s operátorem, stací zadat pihlasovací jméno, heslo a e-mailovou adresu. Vás operátor mze být také zárove správcem vasí e-mailové schránky. Volba je závislá na smlouv s operátorem. Volba umozuje prostednictvím SMS zprávy oznámit úspsnost dorucení vasí Oznámení o dorucení SMS zprávy. Parametr mzete nastavit na Zapnuto nebo Vypnuto. Zprávy 45 Vás telefon mze být jiz pednastaven. V takovém pípad je vtsina parametr jiz nastavena a není teba je mnit (krom Login, Heslo a Adresa e-mailu, které vám budou pidleny pi vytvoení e-mail úctu. Pro psaní textu a císel, vcetn dalsích speciálních znak jako jsou @ nebo % se o znakové sad informujte v tabulce na str. 21. GSM nebo GPRS: pro pipojení ke schránce e-mail bude pouzita pouze sí GSM nebo GPRS. GPRS: volbou této moznosti se pokusí telefon nejprve pipojit pes sí GPRS a pokud ta nebude v okamziku pipojování dostupná, pipojí se telefon prostednictvím sít GSM. Pokud zvolíte tuto moznost, musíte správn nastavit jak GSM, tak i GPRS pipojení. Nastavení Pístup k síti Nastavení GPRS V této nabídce menu mzete zadat nebo zmnit GPRS nastavení. Podrobné Nastavení GPRS informace získáte od vaseho operátora: APN, Login a Heslo. Vsechna nastavení musí být zadána ve stejném tvaru, v jakém byla sdlena operátorem. Chybová hlásení zobrazovaná bhem pipojování jsou ve vtsin pípad zpsobena nesprávným nastavením pipojení. Ped prvním pouzitím GPRS prosím kontaktujte vaseho operátora a vyzádejte si píslusné parametry GPRS. V této nabídce mzete zkonfigurovat telefon a zpsob pipojení k síti (pes GSM nebo GPRS) tak, abyste se pozdji mohli pipojit k píslusnému serveru, který vám umozní odesílání a píjem e-mail. Vsechny následující funkce a volby jsou závislé na vasí smlouv s operátorem a rozsahu sluzeb poskytovaných vasím operátorem. Stisknte, , vyberte Zprávy > E-mail > Schránka 1 > Nastavení a stisknte , . V této nabídce mzete zvolit typ sít pouzívané pro pipojení. Penos Penos Nastavení GSM Nastavení GSM V tomto menu mzete zadat nebo zmnit GSM nastavení. Podrobné informace získáte od vaseho operátora: 46 Zprávy Tel. Zadejte je do telefonu pesn tak, jak vám byly sdleny operátorem. císlo: volbou mzete zadat telefonní císlo ISP, potebné pro navázání spojení. [. . . ] Pokud je teplota okolí uvnit výse uvedeného rozsahu a problém trvá, obrate se na vaseho prodejce. Displej zobrazuje Chyba SIM Displej zobrazuje Chyba IMSI Nelze pijímat a/ nebo ukládat JPEG obrázky Pochybujete o správnosti pijímaných hovor Pi dobíjení akumulátoru se nezobrazuje zádný prouzek a symbol bliká Volba funkce z nabídky telefonu není povolena Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správn vlozena (viz str. Pokud problém petrvává, je mozné, ze SIM karta je poskozená. Pro píjem vsech hovor musí být vypnuty funkce , , Podmínného pesmrování" i , , Nepodmínného pesmrování" (viz str. Nkteré funkce jsou závislé na nastavení operátora. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS CT6398

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS CT6398 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag