Návod k použití PHILIPS CSS9216

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS CSS9216. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS CSS9216 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS CSS9216.


PHILIPS CSS9216 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4518 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS CSS9216 QUICK START GUIDE (1069 ko)
   PHILIPS CSS9216 (4649 ko)
   PHILIPS CSS9216 QUICK START GUIDE (1069 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS CSS9216

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome CSS9216 Pírucka pro uzivatele Instrukcja obslugi Prírucka uzívatea Felhasználói kézikönyv Manual de utilizare Obsah 1 Nápovda a podpora Nejcastjsí dotazy Kontaktování spolecnosti Philips 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 13 13 14 14 8 Moznosti a nastavení nabídky nastavení Pouzití továrních nastavení 2 Prohlásení o shod Hlavní pojistka Ochranné známky Oznámení Ovení verze softwaru Aktualizujte software prostednictvím pocítace Aktualizace softwaru 17 17 17 18 19 20 9 Specifikace výrobku 3 Bezpecnost Péce o výrobek Péce o zivotní prostedí Dlezité informace 10 esení problém 11 RejstíkRejstík 4 Hlavní jednotka Subwoofer Dálkový ovladac Pístroj SoundHub 5 Pipojení reproduktor Konektory Pipojení zvuku z televizoru a jiných zaízení Poslech pipojeného zaízení Pipojení k síti Wi-Fi Pipojení pístroje SoundHub 6 Zvolte zvuk pehrávac MP3 Pehrávání zvuku ze zaízení AirPlay Pouzívání pístroje SoundHub CS 1 C e s ti n a 7 Zmna nastavení 16 16 17 1 Nápovda a podpora 2 Oznámení Tato cást obsahuje informace o právech a upozornní na ochranné známky. Nejcastjsí dotazy Pokud se vám nedaí vyesit njaký problém, pectte si informace v cásti nejcastjsích dotaz (FAQ) pro tento pístroj SoundBar na webové stránce www. philips. com/support. Jestlize pesto budete potebovat dalsí nápovdu, obrate se na stedisko péce o zákazníky spolecnosti Philips ve vasí zemi. Varování · Nepokousejte se pístroj SoundBar sami opravovat. Mohlo by dojít k váznému zranní, neopravitelnému poskození pístroje SoundBar nebo zneplatnní záruky. Prohlásení o shod Výrobek vyhovuje zásadním pozadavkm a dalsím píslusným ustanovením smrnic 2006/95/ES (Nízké naptí) a 2004/108/ES (EMC). Kontaktování spolecnosti Philips Jestlize se obrátíte na spolecnost Philips, budete pozádáni o císlo modelu a sériové císlo vaseho výrobku. [. . . ] » Kontrolka LED subwooferu pestane blikat a svítí bíle. Pokud se pipojení nezdaí nebo není mozné stisknout tlacítko WPS na routeru bhem devadesáti sekund, zobrazí se na panelu displeje zpráva WPS FAILED. Poznámka Co je poteba · Bezdrátový síový router. · Zaízení s technologií AirPlay: · iOS 4. 3 a vyssí na zaízení iPhone, iPod touch nebo iPad. · iTunes 10. 2 nebo vyssí na pocítaci s rozhraním Wi-Fi. Díve nez zacnete · Zkontrolujte, zda je bezdrátový router zapnutý a zda funguje správn. · Zkontrolujte typ pouzívaného bezdrátového routeru. Nkteré kroky se mohou lisit v závislosti na typu pouzitého bezdrátového routeru. · Chcete-li aktivovat technologii AirPlay, zkontrolujte, zda je zaízení AirPlay pipojeno k stejné síti jako pístroj SoundHub. Pipojení pístroje SoundHub k síti Wi-Fi V závislosti na typu routeru pipojte pístroj SoundHub nkterým z následujících zpsob. Pístroj SoundHub se pi kazdém zapnutí automaticky pipojí podle naposledy pouzitého nastavení Wi-Fi. Moznost 1: Pipojení pístroje SoundHub k routeru s protokolem WPS Protokol WPS (chránné nastavení Wi-Fi) umozuje bez hesla pipojit k routeru rzná zaízení. Jednoduse aktivujte funkci WPS na routeru i zaízení SoundHub a navzájem se pipojí. Vtsina router s protokolem WPS mají také logo WPS: . Moznost 2: Pipojení pístroje SoundHub k routeru bez protokolu WPS Pipojte pístroj SoundHub k routeru bez protokolu WPS prostednictvím zaízení podporujícího technologii AirPlay. Opakovan stisknte tlacítko SETUP a na panelu displeje vyberte moznost WIFI. Pomocí tlacítek Navigacní tlacítka ( / ) vyberte moznost BROWSER SETUP a poté stisknte tlacítko OK. » Nejdíve se na panelu displeje zobrazí zpráva PLEASE WAIT a Kontrolka LED subwooferu bude trvale blikat. 1 2 3 » Poté pístroj SoundHub vytvoí virtuální sí a na panelu displeje se zobrazí zpráva SELECT PHILIPS AIRPLAY NETWORK AND BROWSE 192. 168. 1. 12. Jakmile k síti pipojíte zaízení s technologií AirPlay, získáte pístup na webovou stránku s nastavením pro zaízení SoundHub. CS 9 C e s ti n a Pipojení k síti Wi-Fi 1 Stisknte a pidrzte tlacítko SETUP na pt sekund a pepnte do rezimu WPS. » Na panelu displeje se zobrazí zpráva PRESS WPS BUTTON ON ROUTER AND WAIT. 4 Na zaízení iPod Touch, iPhone nebo iPad vyberte moznost Settings > Wi-Fi. · Na pocítaci s rozhraním Wi-Fi vyberte seznam dostupných bezdrátových sítí. 6 Chcete-li pejít na stránku konfigurace, na zaízení iPod Touch, iPhone nebo iPad otevete prohlízec Safari. · Na pocítaci otevete internetový prohlízec a do ádku adresy zadejte 192. 168. 1. 12. » Zobrazí se webová stránka SoundHub. Tato stránka vám umozuje konfigurovat zaízení SoundHub tak, ze jej pipojí do vasí domácí sít. 192. 168. 1. 12 5 Ze seznamu dostupných bezdrátových sítí vyberte moznost Philips SoundHub AirPlay (Philips SoundHub AirPlay). 7 PHILIPS SoundHub AirPlay Na webové stránce Philips SoundHub zvolte zálozku Network Configuration (Konfigurace sít). PHILIPS SoundHub AirPlay 10 CS Network Configuration 8 V rozbalovacím seznamu Service Set ID (SSID) (Service Set ID) vyberte název SSID routeru. 10 Kliknutím na tlacítko Apply (Pouzít) v dolní cásti stránky nastavení ulozíte. » Zobrazí se nabídka s potvrzením nastavených mozností. 192. 168. 1. 12 192. 168. 1. 12 1 9 V pípad poteby zadejte síový klíc. · U nkterých router je teba zaskrtnout moznost DHCP v nabídce Advance Setting (Pokrocilá nastavení). CS 11 C e s ti n a 11 Kliknutím na tlacítko OK na pekryvné nabídce nastavení potvrdíte. Pipojení zaízení AirPlay do stejné sít Wi-Fi Pipojte zaízení AirPlay k stejné síti jako pístroj SoundHub. [. . . ] · Vypnte vsechny ostatní domácí routery. Sí Bezdrátová sí je rusena nebo nebyla nalezena. · Zkontrolujte, zda má vás router s rozhraním Wi-Fi certifikaci Wi-Fi. Pístroj SoundHub je kompatibilní pouze s routery s certifikací Wi-Fi. · Pístroj SoundHub nepodporuje vsechny typy router WPS-PBC. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS CSS9216

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS CSS9216 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag