Návod k použití PHILIPS CSS-5123

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS CSS-5123. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS CSS-5123 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS CSS-5123.


PHILIPS CSS-5123 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6201 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS CSS-5123 QUICK START GUIDE (788 ko)
   PHILIPS CSS-5123 (6166 ko)
   PHILIPS CSS-5123 QUICK START GUIDE (788 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS CSS-5123

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome CSS5123 CS Pírucka pro uzivatele HU Felhasználói kézikönyv PL Instrukcja obslugi RO Manual de utilizare SK Prírucka uzívatea Obsah 1 Nejcastjsí dotazy Kontaktování spolecnosti Philips 7 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 17 18 19 22 9 Nápovda a podpora 2 Copyright Prohlásení o shod Pojistka elektrické sít (pouze Spojené království) Software s oteveným zdrojovým kódem Ochranné známky Oznámení Obraz Zvuk Jazyk Prohledání pamového zaízení USB Ovládání DLNA DMR Úspora energie Pouzití továrních nastavení Zmna nastavení 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 29 31 33 8 Ovení verze softwaru Aktualizace softwaru z internetu Aktualizace softwaru prostednictvím rozhraní USB Aktualizace softwaru 3 Bezpecnost Péce o výrobek Péce o zivotní prostedí Dlezité informace Specifikace výrobku 10 esení problém 11 Rejstík 4 Hlavní jednotka Dálkový ovladac Vase zaízení SoundBar 5 Subwoofer Konektory Pipojení k televizoru Pipojení zvuku z televizoru a jiných zaízení Pocítace a internet Pojmenování pístroje SoundBar Pipojení pístroje SoundBar 6 Nastavení hlasitosti Zvolte zvuk Pamová zaízení USB Moznosti pro zvuk, video a obrázky Pouzívání zaízení iPhone Sdílení médií pomocí funkce SimplyShare EasyLink Pouzívání pístroje SoundBar CS 3 C e s ti n a 1 Nápovda a podpora 2 Oznámení Chcete-li stahovat aktualizace softwaru a hledat odpovdi na adu nejcastjsích dotaz (FAQ) k danému výrobku, navstivte webové stránky www. philips. com. Tato cást obsahuje informace o právech a upozornní na ochranné známky. Copyright Nejcastjsí dotazy Pokud se vám nedaí vyesit njaký problém, pectte si informace v cásti nejcastjsích dotaz (FAQ) pro tento pístroj SoundBar na webové stránce www. philips. com/support. Jestlize pesto budete potebovat dalsí nápovdu, obrate se na stedisko péce o zákazníky spolecnosti Philips ve vasí zemi. Varování · Nepokousejte se pístroj SoundBar sami opravovat. Mohlo by dojít k váznému zranní, neopravitelnému poskození pístroje SoundBar nebo zneplatnní záruky. Tento výrobek vyuzívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chránna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu dusevního vlastnictví spolecnosti Rovi Corporation. [. . . ] Poznámka · Aplikace Philips MyRemote je dostupná pouze pro chytré telefony iPhone a Android. Obrázkové prezentace Je mozné zobrazit prezentaci z obrázk ulozených na pamovém zaízení USB nebo serveru médií v síti. Vyberte obrázek v pamovém zaízení USB nebo serveru médií v síti a stisknte tlacítko (Pehrávání). Stisknte tlacítko Navigacní tlacítka a OK a vyberte následující nastavení: · [Pechod snímku]: Výbr typu pechodu pro prezentaci. · [Cas snímku]: Volba doby trvání zobrazení jednotlivých obrázk v prezentaci. Stisknutím tlacítka prezentaci zastavíte. 1 2 3 1 2 3 Klepnte na ikonu obchodu App Store v zaízení iPhone. Podle instrukcí na obrazovce zaízení iPhone aplikaci stáhnte. » Na domovskou obrazovku zaízení iPhone bude pidána ikona MyRemote (MyRemote). 4 Spustní aplikace MyRemote V zaízení iPhone vstupte do aplikace MyRemote a identifikujte pístroj SoundBar v domácí síti. » Na obrazovce vaseho zaízení iPhone se zobrazí pístroj SoundBar i ostatní zaízení v síti. Zobrazí se také lista prohledávání a zálozky Devices, Remote a Source. Hudební prezentace Po vytvoení hudební prezentace mzete soucasn pehrávat hudbu a obrázky. Vyberte obrázek a stisknutím tlacítka (Pehrávání) spuste prezentaci. Stisknutím tlacítka zastavíte prezentaci a hudbu. 1 1 2 3 4 2 3 4 Pouzívání zaízení iPhone Své zaízení iPhone mzete pouzívat jako virtuální dálkový ovladac pístroje SoundBar nebo k procházení obsahu pamového zaízení USB. Co je poteba · Zaízení iPhone (iOS 3. 1. 3 a vyssí). · Pevná nebo bezdrátová domácí sí. Díve nez zacnete · Pipojte pístroj SoundBar k domácí síti (viz `Pocítace a internet' na stran 13). · Pojmenujte pístroj SoundBar (viz `Pojmenování pístroje SoundBar' na stran 14). · Ke stejné domácí síti pipojte zaízení iPhone. Více informací naleznete v uzivatelské pírucce k zaízení iPhone. 18 CS Pokud zaízení pístroj SoundBar nenajde, zkontrolujte síová pipojení. Dalsí zaízení v síti vyhledáte optovným klepnutím na zálozku Devices (Zaízení) svého zaízení iPhone. » Na obrazovce vaseho zaízení iPhone se zobrazí virtuální dálkový ovladac. Stisknutím tlacítka domovské stránky na zaízení iPhone aplikaci ukoncíte. Virtuální dálkový ovladac se zobrazí na nkolika obrazovkách zaízení iPhone. Tlacítka zpístupníte posunem obrazovky zaízení iPhone doleva nebo doprava. V zaízení iPhone jsou k dispozici pouze ovládací tlacítka pro aktuální rezim pehrávání. [. . . ] · Ujistte se, ze pro pipojení pístroje SoundBar k televizoru pouzíváte vysokorychlostní kabel rozhraní HDMI. Nkteré standardní kabely HDMI nemusí správn zobrazovat nkteré obrázky a barvu Deep Color. Pokud je vadný, vymte jej za nový. Subwoofer · · · · · · · · · Výstupní výkon: 90 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %) Napájení: 110­240 V; 50­60 Hz Píkon: 30 W Spoteba energie v pohotovostním rezimu: 0, 5 W Impedance: 4 ohmy Vinutí reproduktor: 130 mm (5, 25") basový reproduktor Kmitoctová charakteristika: 20 Hz-150 Hz Rozmry (S x V x H): 226 x 253 x 280 mm Hmotnost: 3, 3 kg Zvuk Z reproduktor pístroje SoundBar nevychází zádný zvuk. · Pipojte audiokabel pístroje SoundBar k televizoru nebo dalsímu zaízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS CSS-5123

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS CSS-5123 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag