Návod k použití PHILIPS CD1302S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS CD1302S. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS CD1302S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS CD1302S.


PHILIPS CD1302S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2030 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS CD1302S QUICK START GUIDE (1210 ko)
   PHILIPS CD1302S (1826 ko)
   PHILIPS CD1302S (1826 ko)
   PHILIPS CD1302S (1826 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS CD1302S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CZ Návod k obsluze Pred pouitim nabíjajte sluchadlo(á) aspoò 24 hodin. CZ Poèáteèní nastavení Pøed pouíváním vaseho CD130 je nutné pøístroj nastavit v souladu s podmínkamí v zemi, v ní bude provozován. Po nìkolika minutách nabíjení se objeví uvítací obrazovka. potvrïte zemi, v ní pøístroj pouíváte. Vás telefon je nyní pøipraven pro pouívání. Pokud potøebujete zmìnit konfiguraci svého CD130, viz strana 38. Poznámka: Stiskem BACK (ZPÌT) se na sluchátku opìt zobrazí seznam s výbìrem zemì. Obsah Poèáteèní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] V seznamu bude vybráno první jméno zaèínající na toto písmeno. Zobrazení podrobností: stisknìte . Upravení èísla pøi procházení telefonního seznamu 1. Stiskem stiskem a stiskem Dolù a pomocí vyberte Dolù zobrazte ZMÌÒ ÈÍSLO. a zobrazíte aktuální jméno a zadejte jméno nové zobrazíte aktuální èíslo, zadejte nové èíslo potvrïte. 21 CZ Telefonní seznam Vymazání poloky pøi procházení telefonního seznamu 1. Stisknìte a stiskem Dolù a pomocí vyberte Dolù zobrazte SMA ÈÍSLO. Stisknìte , zobrazí se VYMAZAT?, stiskem Uslysíte dlouhý potvrzující tón. Vymazání vsech poloek pøi procházení telefonního seznamu 1. Stisknìte Dolù a stisknìte . Dolù zobrazte SMA SEZNAM. Stisknìte , zobrazí se VYMAZAT?, stiskem Uslysíte dlouhý potvrzující tón. Vymazání poloky telefonního seznamu z pohotovostního reimu 1. Stiskem a stiskem , zobrazí se TELEF. SEZNAM. Dolù zobrazte SMA ÈÍSLO. Stisknìte , zobrazí se VYMAZAT?, stiskem Uslysíte dlouhý potvrzující tón. 22 Telefonní seznam Vymazání vsech poloek telefonního seznamu z pohotovostního reimu 1. Stisknìte a stiskem , zobrazí se TELEF. SEZNAM. CZ Dolù zobrazte SMA SEZNAM. Stisknìte , zobrazí se VYMAZAT?, stiskem Uslysíte dlouhý potvrzující tón. 23 CZ Seznam hovorù Tato vlastnost je k dispozici pokud máte u vaseho operátora registrovanou slubu identifikace volajícího. Protokol volání ukládá posledních 20 pøijatých externích hovorù: - informace sluby zpráv sítì (vázáno na smlouvu s vasím operátorem). Zobrazení / ukonèení seznamu hovorù 1. ukonèete seznam hovorù. Procházení seznamu hovorù Obrazovka mùe zobrazovat: · èíslo volajícího * · jméno volajícího (pokud je známé z telefonního seznamu) * · NEZNÁMÝ HOVOR pokud se jedná o neidentifikovatelný hovor ** * Vázáno na smlouvu s vasím operátorem. ** Nevypisovaná èísla, odmítnutá identifikace volajícího. Stiskem mùete zobrazit telefonní èíslo, èas a datum hovoru. Datum a èas závisí na síti. Vytoèení èísla ze seznamu hovorù 1. a stiskem vyberte poloku. 24 Seznam hovorù Uloení èísla ze seznamu hovorù do telefonního seznamu 1. Zadejte jméno a stiskem vyberte poloku. CZ , zobrazí se ULO ÈÍSLO. a stisknìte , zobrazí se ULOENO. Vymazání poloky seznamu hovorù 1. Stisknìte a stiskem vyberte poloku. a stiskem Dolù zobrazte SMA ÈÍSLO. potvrïte. , zobrazí se VYMAZAT?, stiskem Vymazání vsech poloek seznamu hovorù 1. [. . . ] · Odpojte a znovu zapojte napájecí pøívod. · Vyjmìte a opìt vlote akumulátor sluchátka. · Poèkejte a bude volná. CZ Na displeji se zobrazilo · Procedura pøidání "není dostupný": nebyla úspìsná, · pøi pokusu o pøidání zkuste to znovu. dalsího telefonu k základnì, · pøi pouívání telefonu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS CD1302S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS CD1302S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag