Návod k použití PHILIPS BT 100W/00 QUICK STARTING GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS BT 100W/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS BT 100W/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS BT 100W/00.


PHILIPS BT 100W/00 QUICK STARTING GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5433 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS BT 100W/00 QUICK STARTING GUIDE (997 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS BT 100W/00QUICK STARTING GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Je vhodn˝m sÌùov˝m ¯eöenÌm pro st¯ednÏ velkÈ provozy Podporuje OCR A/B. [. . . ] . PreciznÌ technologie tisku ï RozliöenÌ 600x1200 dpi ï Digit·lnÌ LED hlava - 12 stran za minutu ï Ultrajemn˝ sfÈrick˝ toner PHILIPS kontrastnÏjöÌ tisk znak˘, zlepöenÈ rozliöenÌ stupÚ˘ öedi ï Doba pro vytiötÏnÌ prvnÌ str·nky - 9 sec. ï 45 PCL font˘, 35 postscriptov˝ch font˘, 1 bitmapov˝ font a OCR-A/B fonty ï tisk eurosymbolu ï Latin 2 a MJK standardnÏ Typy a rozmÏry papÌru ï Gram·û - automatick˝/multifunkËnÌ podavaË 2 60 aû 105 g/m , A4, US-form·t 2 ruËnÌ podavaË do 120 g/m - A4, B5, A5, A6, Letter, Executive, Legal ï RozmÏry ob·lek - Monarch, COM-10, COM-9, C4, C5, DL Zv˝öen· efektivnost provozu ï éivotnost toneru - cca 2. 500 stran A4 p¯i 5% pokrytÌ ï éivotnost v·lce - cca 20. 000 stran A4 p¯i kontinu·lnÌm tisku ï OddÏlen˝ toner a obrazov˝ v·lec pro menöÌ provoznÌ n·klady Manipulace s papÌrem ï StandardnÌ podavaË papÌru - 250 list˘ A4 ï StandardnÌ manu·lnÌ podavaË ï Voliteln˝ multifunkËnÌ podavaË 50 ob·lek / 100 list˘ A4 ï Voliteln˝ druh˝ podavaË papÌru 500 list˘ ï V˝stup papÌru - 150 list˘ lÌcem dol˘ / 50 lÌcem nahoru PHILIPSPAGE SÕçOV¡ TISK¡RNADO KANCEL¡ÿÕ SÌùov· tisk·rna s rozliöenÌm 600x1200 dpi - 12 str·nek za minutu - StandardnÏ obsahuje sÌùovou kartu Ethernet PHILIPSPAGE TECHNICK… PODMÕNKY Zlepöen˝ v˝kon ï Procesor MIPS R3000 ï ParalelnÌ obousmÏrnÈ rozhranÌ CentronicsIEEE-1284, RS-232C - volitelnÏ ï StandardnÌ pamÏù 4 MB - rozöi¯iteln· na 36 MB bÏûn˝mi SIMM moduly ï Emulace PCL6, IBM ProPrinter a EPSON FX ï Adobe PostScript Level 2 - standardnÏ ï AutomatickÈ p¯epÌn·nÌ emulacÌ ï SÌùov· karta Ethernet 10 Base-T ProvoznÌ podmÌnky/ Technick· specifikace PracovnÌ teplota - 10∞ aû 32∞C SkladovacÌ teplota- -10∞ aû 43∞C max. ⁄daje obsaûenÈ v tomto dokumentu mohou b˝t zmÏnÏny bez upozornÏnÌ. P¯ÌsluöenstvÌ ï PamÏùovÈ moduly SIMM: 8, 16, 32 MB ï Flash SIMM ï Voliteln˝ druh˝ podavaË ï MultifunkËnÌ podavaË digit·lnÌ technologie LED PHILIPSPAGE 12i/n Oki Systems (Czech and Slovak), s. r . o. IBC - Pob¯eûnÌ 3 186 00 Praha 8 »esk· republika Tel. : + 420 - (0)2 - 232 66 41 - 2 Fax: + 420 - (0)2 - 232 66 21 http://www . oki. cz E-mail: info@oki. cz SÌùov· tisk·rna do kancel·¯Ì PHILIPSPAGE 12i/n PHILIPSPAGE 12i/n [. . . ] ⁄daje obsaûenÈ v tomto dokumentu mohou b˝t zmÏnÏny bez upozornÏnÌ. P¯ÌsluöenstvÌ ï PamÏùovÈ moduly SIMM: 8, 16, 32 MB ï Flash SIMM ï Voliteln˝ druh˝ podavaË ï MultifunkËnÌ podavaË digit·lnÌ technologie LED PHILIPSPAGE 12i/n Oki Systems (Czech and Slovak), s. r . o. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS BT 100W/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS BT 100W/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag