Návod k použití PHILIPS AW1000/10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AW1000/10. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AW1000/10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AW1000/10.


PHILIPS AW1000/10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3660 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AW1000/10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Seznamte se, prosím vás, též s dokumentací pro operátora tiskárny PHILIPSPAGE 8c Plus - tam budou obsaženy podrobnosti o obsluze a nastavování tiskárny PHILIPSPAGE 8c Plus a vyèerpávající údaje o konfiguraci tiskárny pro specifické použití. Jsme pøesvìdèeni, že v tiskárnì PHILIPSPAGE 8c Plus naleznete vynikajícího pomocníka pro splnìní požadavkù vašeho oddìlení na tisk dokumentù. Pokud máte jakékoliv pøipomínky týkající se obsahu tohoto dokumentu, sdìlte nám je laskavì prostøednictvím místního zastoupení firmy PHILIPS. 2 PHILIPSPAGE 8c Plus 8ccCZ. p65 2 8/15/99, 3:49 PM Nádherné barvy od firmy Oki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Používání barev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Mùžeme dále míchat sousední barvy v barevném kruhu a dostaneme další, mezilehlé, barvy. Poèet barev v barevném kruhu se tím zdvojnásobí na dvanáct (jak je znázornìno dále). Nìkolikerým opakováním tohoto postupu dostaneme barevný kruh s nepatrnou zmìnou barevného odstínu u sousedících barev. Barevný kruh znázoròuje barvy RGB (kroužky), CMY (ètvereèky) a první sadu jejich mezilehlých barev. 10 PHILIPSPAGE 8c Plus 8ccCZ. p65 10 8/15/99, 3:49 PM Jak jsme již vysvìtlili, monitor poèítaèe, kde se obraz zobrazí nejdøíve, a tiskárna, která vytiskne koneèný dokument, používají ke generování obrazu rozdílné metody. Je proto nejlepší, když najdete a používáte takový papír, který dává nejlepší výsledky. To by mohl být dlouhý proces pokusù a omylù, ale nìjaké rady najdete v Uživatelské pøíruèce. 11 8ccCZ. p65 11 8/15/99, 3:49 PM Èesky Problémy s barvami Systémy vyrovnávání barev Specifikace barev I když používání barev pøináší zøejmý užitek, zpùsobilo též øadu zcela nových problémù, s nimiž je nutno se vypoøádat: • Je dùležité nepøehánìt a nepøidávat bezmyšlenkovitì barevné šmouhy, protože to bude mít bezpochyby negativní vliv na samotný zámìr, proè používáme barvy. • Používání barev, které se považují za køiklavé mùže též ovlivnit to, jak bude vnímán vᚠdokument nebo prezentace. • Dùležitým faktorem též mùže být umístìní nìkterých barev blízko sebe. To nejlépe poznáme, když posoudíme, jak pùsobí rùzné dvojice barev. Chceme li omezit problémy na nejmenší možnou míru, bude nutné používat barvy s rozmyslem a velmi opatrnì. Pokud mají nìkteré barvy nejvyšší stupeò dùležitosti (tøeba barvy v logu vaší firmy) pak bude nejlepší nejprve vytisknout tyto barvy a poznamenat si složení, které se nejvíce pøibližuje požadovaným barvám. Potom toto složení používejte bez ohledu na to, co se zobrazuje na monitoru. Vzorek tisku uvedený dále ukazuje, jak problémy se soutiskem barev mohou zpùsobit nežádané efekty: obrazec tónování obrazec polotónování (autotypie) Celá potištìná oblast je rozdìlena do sekcí, kterým se øíká buòky (podobnì jako møížka). Obrazce v buòkách se pak pozmìní tak, aby se dosáhlo žádaného stupnì na stupnici šedi. Oblast obrazce, která má 50% šedé, bude obsahovat buòky, které budou mít vytištìné polovinu bodù èernì a polovina bude prázdná. Pokud tiskárna PHILIPSPAGE 8c Plus vykazuje popisované problémy, hledejte pouèení v oddíle nazvaném “Nastavení soutisku barev”. 14 PHILIPSPAGE 8c Plus 8ccCZ. p65 14 8/15/99, 3:49 PM Nìkteré obrazce, jako bitmapy, se nìkdy tisknou se silným zabarvením urèité barvy. Obrazce, které vypadají skvìle pøi pozorování na monitoru, nemusí být vytištìny z již popsaných dùvodù stejnì dobøe. Barva, která dominuje vytištìnému obrazu, se bude mìnit v závislosti na takových faktorech, jako je náchylnost skeneru (nebo jiného vstupního zaøízení) k urèité barvì nebo schopnosti monitoru zobrazovat urèité barvy na obrazovce. Ke kompenzaci tohoto jevu má tiskárna PHILIPSPAGE 8c Plus systém úpravy barev, který umožní redukovat množství jakékoliv barvy použité v procesu tisku na dané stránce vzhledem k jiným barvám. Jestliže na poèitaèi provozujete Windows, ovládaèe tiskárny dodávané s tiskárnou takové úpravy zajistí. To je struènì popsáno v tomto manuálu a mnohem podrobnìji je popsáno v online nápovìdì k ovládaèi tiskárny. (Kliknìte na tlaèítko Help v kterémkoli dialogovém oknu ovládaèe tiskárny. ) Podrobnìji je popsáno v Uživatelské pøíruèce tiskárny PHILIPSPAGE 8c Plus, že pro jiné operaèní systémy nebo ovládaèe poskytuje menu Operator Panel podobná nastavení. Toto je užiteèné napøíklad tehdy, když zjistíte, že veškerá vaše grafika má tendenci k vìtšímu obsahu modré. Mùžete to kompenzovat tím, že zredukujete množství azurové a purpurové barvy, protože kombinace tìchto dvou barev vytváøí modrou. Mìjte však na pamìti, že budou ovlivnìny i jiné barvy, obsahující azurovou nebo purpurovou. [. . . ] Halftone (polotóny, autotypie) Tištìný obraz sestává z bodù (nebo pixelù). Mezery mezi tìmito body mohou dát iluzi stínù nebo tónu. Zvìtšováním mezer mezi tìmito teèkami se šeï zesvìtluje a smìøuje k bílé (barvì stránky). Highlight Je to nejsvìtlejší èást obrazu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AW1000/10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AW1000/10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag