Návod k použití PHILIPS AJ 130

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AJ 130. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AJ 130 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AJ 130.


PHILIPS AJ 130 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (750 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS AJ130 (548 ko)
   PHILIPS AJ130 (264 ko)
   PHILIPS AJ130 Quick start guide (591 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AJ 130

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CD Clock Radio Register your product and get support at AJ130 www. philips. com/welcome Pírucka pro uzivatele 1 1 2 6 7 3 4 5 8 % ^ & * 9 0 !@ # ( ) $ 2 7 3 4 X PROG 5 6 SLEEP Cesky Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uzivateli výrobk spolecnosti Philips!Chcete-li vyuzívat vsech výhod podpory nabízené spolecností Philips, zaregistrujte svj výrobek na stránkách www. philips. com/welcome. Ovládací tlacítka !BRIGHTNESS ­ mìní jas osvìtlení displeje @ SLEEP ­ vypíná rádio, disk CD pro reÏim ãasovaãe ­ upravuje moznosti casovace pro pehrávání rádia / CD ­ zobrazuje zbvající ãas spánku # Battery door ­ lze otevfiít pro vloÏení 2 ks 1, 5V baterií typu AAA $ AUX ­ Konektor vstupu audia 3, 5 mm ^ VOLUME 3, 4 ­ nastavení síly zvuku. [. . . ] Rychlost reprodukce CD se zvýsí, zvuk se zeslabí. Reprodukce pokracuje obvyklým zpsobem. ­ 7 8 9 · · Pehrávac CD Na tomto pehrávaci CD se mohou pehrávat audiové disky (Audio Discs) vcetn tch, na které lze nahrávat (CDRecordables), CD-RW. Stiskem POWER (NAPÁJENÍ) pepnete z pohotovostního rezimu. . Pokud se nezvolí moznost CD, stisknte jednou nebo víckrát tlacítko SOURCE. Vlozte CD etiketou smrem nahoru, potom jemn pitisknte víko a zavete prostor pro CD. Na chvíli se zobrazí blikající ---- pak se zobrazí celkový pocet stop na CD. Stisknutím tlacítka ); zapojte reprodukci. 2 1 Programování skladeb Do pamti lze ulozit 20 skladeb v libovolné poadí. V poloze stop se stiskem PROGRAM/SET TIME aktivuje programování. Zobrazí se blikající nápis PROG a P01 na znamení zaãátku programování. Stiskem /§ zvolte pozadované císlo vasí skladby. Stiske m PROGRAM/SET TIME ulozte pozadované císlo skladby. Blikající nápis P02 se zobrazí na znamení, 2 1 3 4 2 3 5 Pehrávac CD 4 Ïe mÛÏete programovat druhé pofiadí. Podle postupu z bodu 2 a 3 volte a ukládejte do pamti dalsí skladby. Budete-li chtít ulozit více nez 20 skladeb, nedojde k výbru zádné stopy. Pejete-li si reprodukovat sestavený program, stisknte tlacítko 2;. Prohlízení naprogramování: V pozici zastavení stisknte a pidrzte tlacítko PROGRAM/SET TIME, dokud se nezobrazí vsechny ulozené skladby. Pro vymazání programu zvolte nkterou z následujících mozností. ­ stisknte tlacítko 9 (bhem pehrávání dvakrát a v pozici stop jednou); ­ Pepnte POWER (NAPÁJENÍ) na pohotovostní rezim; ­ Výbr moznosti TUNER nebo AUX. 1 U|iteèné tipy: Budíka ­ Pi pehrávání mzete funkci SHUF vypnout nebo zapnout stisknutím tlacítka SHUFFLE. 5 POU\ITÍ BUDÍKU OBECNÌ V rezimech CD, rádia nebo bzucáku se dají nastavit dva rzné casy budíku ALARM 1 a ALARM 2. Cas hodin je teba ped pouzitím budíku správn nastavit. NASTAVENÍ ÈASU BUZENÍ A RE\IMU V pohotovostním rezimu stisknte jednou nebo víckrát tlacítko AL 1 nebo AL 2, címz zvolíte rezim buzení. Pøíjemn¥ zvuk budíku zvyuje bìhem sekund frekvenci tónu. [. . . ] CD uchopte vzdy jen za okraje a po pouzití ulozte CD zpt do obalu, aby se neposkodila a nezaprásila. CD otírejte mkkým hadíkem, který nepoustí chloupky tahy od stedu desky smrem k jejímu okraji. Nepouzívejte cistící prostedky, protoze mohou desku poskodit. Nikdy na CD nic nepiste a nic na ni nenalepujte. · · · · · · · · · · · Odstraování závad V pípad jakékoliv závady, pedtím nez odnesete pístroj do opravny, zkontrolujte ho podle níze uvedených bod. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AJ 130

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AJ 130 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag