Návod k použití PHILIPS AD300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS AD300. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS AD300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS AD300.


PHILIPS AD300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1526 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS AD300 (4378 ko)
   PHILIPS AD300 QUICK START GUIDE (3297 ko)
   PHILIPS AD300 (327 ko)
   PHILIPS AD300 QUICK START GUIDE (268 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS AD300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Síový kabel chrate ped poslapáním nebo piskípnutím. Zvlástní pozornost je teba vnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opoustí pístroj. Pouzívejte pouze doplky nebo píslusenství doporucené výrobcem. [. . . ] Správná likvidace baterií pomáhá pedcházet pípadným nepíznivým úcinkm na zivotní prostedí a lidské zdraví. Informace o ochran zivotního prostedí Veskerý zbytecný obalový materiál byl vynechán. Snazili jsme se, aby bylo mozné obalový materiál snadno rozdlit na ti materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sácky, ochranné fólie z lehceného plastu). Systém se skládá z materiál, které je mozné v pípad demontáze odbornou firmou recyklovat a optovn pouzít. Pi likvidaci obalových materiál, vybitých baterií a starého zaízení se ite místními pedpisy. Oznámení Veskeré zmny nebo úpravy tohoto zaízení, které nebyly výslovn schváleny spolecností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k pouzívání tohoto zaízení. Tento výrobek odpovídá pozadavkm Evropské unie na vysokofrekvencní odrusení. Recyklace Slogany , , Made for iPod" a , , Made for iPhone" znamenají, ze elektronický doplnk byl navrzen specificky pro pipojení k zaízení iPod nebo iPhone a byl vývojáem certifikován jako splující výkonové standardy spolecnosti Apple. Spolecnost Apple není odpovdná za cinnost tohoto zaízení nebo za jeho soulad s bezpecnostními a regulacními standardy. Uvdomte si, ze pouzívání tohoto píslusenství se zaízením iPod nebo iPhone mze ovlivnit výkon bezdrátového penosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky spolecnosti Apple Inc. , registrovaná v U. S. A. a v dalsích zemích. Poznámka · Stítek s typovými údaji je umístn na spodní stran pístroje. Výrobek je navrzen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a soucástí, které je mozné recyklovat. Je-li výrobek oznacen tímto symbolem peskrtnuté popelnice, znamená to, ze se na nj vztahuje smrnice EU 2002/96/EC: Nevyhazujte toto zaízení do bzného domácího odpadu. Informujte se o místních pedpisech týkajících se oddleného sbru elektrických a elektronických výrobk. Správnou likvidací starého výrobku pomzete pedejít mozným negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví lidí. CS 3 2 Vás dokovací reproduktor Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uzivateli výrobk spolecnosti Philips!Chceteli vyuzívat vsech výhod podpory nabízené spolecností Philips, zaregistrujte svj výrobek na stránkách www. philips. com/welcome. Jestlize se obrátíte na spolecnost Philips, budete pozádání o císlo modelu a sériové císlo vaseho pístroje. [. . . ] Pokud problém není vyesen, pejdte na webové stránce spolecnosti Philips (www. philips. com/welcome). V pípad kontaktu spolecnosti Philips bute v blízkosti zaízení a mjte k dispozici císlo modelu a sériové císlo. Nefunguje napájení · Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér zaízení ádn pipojen. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS AD300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS AD300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag