Návod k použití PHILIPS 69176-30-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69176-30-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69176-30-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69176-30-PH.


PHILIPS 69176-30-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (21109 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69176-30-PH BROCHURE (1738 ko)
   PHILIPS 69176-30-PH BROCHURE (1710 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69176-30-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. V p¯ÌpadÏ eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe se obraùte na n·ö servis: ï % 02/6112 6112 V p¯ÌpadÏ technickch problÈm v·m bude i n·ö znaËkov servis kdykoliv k dispozici, volejte 02/6112 6112. [. . . ] Dodrûujte toto upozornÏnÌ, protoûe jinak v p¯ÌpadÏ poruchy odpad· n·rok na z·ruku. ï Opravy spot¯ebiËe smÌ prov·dÏt pouze odbornÌk. NeodbornÈ opravy v·s mohou vystavit znaËnÈmu nebezpeËÌ. V p¯ÌpadÏ technickÈ z·vady se proto obraùte na servis. BezpeËnÈ pouûÌv·nÌ spot¯ebiËe ï P¯i p¯eh¯·tÌ se odsavaË par mûe vznÌtit. Z tohoto dvodu je t¯eba dodrûovat n·sledujÌcÌ pokyny: - Pod odsavaËem nenÌ dovoleno flambov·nÌ. - Plotnky musejÌ bt p¯i provozu odsavaËe par zakryty varnmi n·dobami. U olejovch, plynovch a uhelnch spor·k je t¯eba se vyhbat otev¯enÈmu plameni. - P¯eh¯·tÈ tuky a oleje se mohou rychle vznÌtit. SamovolnÈ vznÌcenÌ hrozÌ zvl·ötÏ p¯i pouûitÌ zneËiötÏnÈho oleje. ï P¯i jakÈkoliv manipulaci s odsavaËem par, a to i p¯i vmÏnÏ û·rovky, je t¯eba odpojit spot¯ebiË ze sÌtÏ (vyöroubujte z·vitovÈ pojistky, p¯ÌpadnÏ vypnÏte jistiË). ï Je t¯eba dodrûovat intervaly ËiötÏnÌ resp. StropnÌ desku p¯ipevnÏte pomocÌ Ëty¯ vrut 8x40 a podloûek ke stropu. tlaËÌtka stupÚ vkonu ventil·toru vypÌnaË ventil·toru s kontrolkou vypÌnaË osvÏtlenÌ s kontrolkou OdsavaË par se zapÌn· a ovl·d· pomocÌ rznch tlaËÌtek. 6 19 N·vod k instalaci N·vod k pouûitÌ UpevnÏnÌ na strop 1. Uprost¯ed nad varnou deskou si nakreslete na strop linku a paralelnÏ s nÌ ve vzd·lenosti 170 mm jeötÏ jednu linku pomocnou. Uprost¯ed nad varnou deskou vysekejte ve stropÏ otvor ( 190 mm) na odtahovÈ potrubÌ. Ovl·d·nÌ OdsavaË par by se mÏl zapÌnat vûdy p¯ed zaË·tkem p¯Ìpravy pokrm a po jejÌm skonËenÌ by se mÏl nechat 5 resp. 15 minut dobÌhat. ZapnutÌ a vypnutÌ osvÏtlenÌ OsvÏtlenÌ se zapÌn· a vypÌn· tlaËÌtkem . P¯i jednom stisknutÌ tlaËÌtka: osvÏtlenÌ je ZAPNUTO. P¯i dalöÌm stisknutÌ tlaËÌtka: osvÏtlenÌ je VYPNUTO. - P¯i provozu osvÏtlenÌ svÌtÌ zelen· kontrolka nad tlaËÌtkem. ZapnutÌ a vypnutÌ ventil·toru Ventil·tor se zapÌn· a vypÌn· tlaËÌtkem . P¯i jednom stisknutÌ tlaËÌtka: ventil·tor je ZAPNUT (stupeÚ vkonu 2). P¯i dalöÌm stisknutÌ tlaËÌtka: ventil·tor je VYPNUT. - P¯i provozu ventil·toru svÌtÌ zelen· kontrolka nad tlaËÌtkem. Na strop p¯iloûte stropnÌ desku a vyrovnejte ji podle pomocnÈ linky. [. . . ] 1989 (smÏrnice EMV vËetnÏ smÏrnice o zmÏn·ch 92/31/EWG). 10 15 N·vod k instalaci N·vod k pouûitÌ - potrubÌ by mÏlo mÌt co nejvÏtöÌ prmÏr, v z·sadÏ minim·lnÏ 150 mm ï Pokud nejsou tyto z·sady dodrûeny, je t¯eba poËÌtat s vraznm snÌûenÌm vkonu a zvöenou hluËnostÌ. Otvory pro p¯Ìvod vzduchu ï Je t¯eba zabezpeËit dostateËnou velikost otvor pro p¯Ìvod vzduchu p¯ibliûnÏ ve velikosti otvor pro odtah vzduchu. Provoz odsavaËe par a spot¯ebiË p¯ipojench do komÌna v jednÈ mÌstnosti ï SouËasn provoz odsavaË par a topeniöù p¯ipojench do komÌna, jako jsou uhelnÈ a olejovÈ spor·ky a plynovÈ oh¯ÌvaËe, v jednÈ mÌstnosti, podlÈh· urËitm omezenÌm, vych·zejÌcÌm z p¯edpis platnch v danÈ zemi. ï SmÏrnice o topeniötÌch p¯ipouötÌ v takovch mÌstnostech podtlak maxim·lnÏ 4 Pa. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69176-30-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69176-30-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag