Návod k použití PHILIPS 69175-30-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69175-30-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69175-30-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69175-30-PH.


PHILIPS 69175-30-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (21109 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69175-30-PH BROCHURE (1619 ko)
   PHILIPS 69175-30-PH BROCHURE (1591 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69175-30-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Opravy na tomto pøístroji smí provádìt pouze odborní pracovníci. Neodbornými opravami mohou vzniknout znaèná nebezpeèí pro uzivatele. V pøípadì opravy se obrat'te na servisní sluzbu AEG nebo na svého odborného prodejce. 1 Prostøednictvím výstrazného trojúhelníku a/nebo návìstí (Výstraha!, Opatrnì!, Pozor!) jsou zdùraznìny pokyny, které jsou dùlezité pro Vasi bezpeènost èi pro funkènost pøístroje. [. . . ] 0 Tato znaèka Vás povede krok za krokem pøi obsluze tohoto pøístroje. 3 2 Po této znaèce obdrzíte doplòující informace k obsluze a praktickému pouzití pøístroje. Trojlístek oznaèuje tipy a upozornìní pro hospodárné a ekologicky vhodné pouzití pøístroje. Zabezpeèení pøed dìtmi Nikdy nenechte pøístroj v provozu bez dozoru a dohlédnìte pøedevsím na dìti! Popis pøístroje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nejprve se seznamte se svým pøístrojem (viz obr. ). Víko Lisovací trn Síto Rukojet' Nádoba na st'ávu Ukazatel stavu naplnìní Tìleso motoru Pøívodní kabel (vzadu) a výstup kabelu v podstavci Typový stítek (spodní strana pøístroje) Na co byste mìli dbát pøi provozu lisu na citrusové plody · Nikdy neuvádìjte lis na citrusové plody do provozu, máte-li mokré ruce. · Nikdy nevytahujte za pøívodní kabel sít'ovou zástrèku ze zásuvky. · Nikdy nepouzívejte pøístroj mimo uzavøené prostory. · Nikdy neuvádìjte lis na citrusové plody do provozu, je-li pøívodní kabel vadný. Obèas pøezkousejte, není-li pøívodní kabel poskozen. V pøípadì poskození jej musíte okamzitì vymìnit. 27 c · Neuvádìjte lis na citrusové plody nikdy do provozu, spadl-li nebo vykazuje-li viditelné poskození. V tomto pøípadì zaslete lis na citrusové plody firmì AEG nebo autorizovanému prodejci k opravì. Pytlík z polyetylenu (PE) odevzdejte do sbìren PE k opìtnému zuzitkování. Fixaèní obalové èásti z pìnového polystyrenu (PS) neobsahují freony a lze je odevzdat do odpovídajících sbìren (recyklaèních støedisek). Informujte se laskavì u Vasí obecní správy o recyklaèním støedisku, ke kterému pøíslusíte. Vyøadíte-li pøístroj jednoho dne navzdy z provozu, odevzdejte jej laskavì v nejblizsím recyklaèním Pokyny k obsluze 0 Pøipojte pøístroj a sejmìte víko (1). 0 Vybrané citrusové plody rozpulte a pøitlaète na lisovací trn (2). 0 Pùsobením tlaku se lisovací trn automaticky otáèí. Lisovací trn se otáèí doleva èi doprava. St'áva se vylisuje a teèe sítem (3) do nádoby na st'ávu (5). 0 K lepsímu výtìzku st'ávy jsou na trnu umístìny dvì køidélka, která navíc vytlaèí duzinu plodu. 28 h støedisku nebo Vasemu prodejci, který jej za nepatrný poplatek pøevezme. h Tisztelt Vásárló! Technické údaje Sít'ové napìtí: 230 V Pøíkon: 20 W ; Tento pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím ES: · 73/23/EHS ze dne 19. 02. 1973 "Nízkonapìt'ové smìrnice", vèetnì modifikaèní smìrnice 93/68/EHS. [. . . ] · 89/336/EHS ze dne 03. 05. 1989 "Smìrnice EMV", vèetnì modifikaèní smìrnice 92/31/EHS. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Mindenekelõtt kérjük, tartsa be az útmutató elsõ lapjain közölt biztonsági tudnivalókat. A használati útmutatót gondosan õrizze meg, hogy késõbb is felhasználhassa. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69175-30-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69175-30-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag