Návod k použití PHILIPS 69171-55-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69171-55-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69171-55-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69171-55-PH.


PHILIPS 69171-55-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (22786 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69171-55-PH BROCHURE (1613 ko)
   PHILIPS 69171-55-PH BROCHURE (1586 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69171-55-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za vhodn· za¯ÌzenÌ p¯eruöujÌcÌ elektrick obvod jsou povaûov·na za¯ÌzenÌ s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm. Pat¯Ì k nim jistiËe, pojistky a proudovÈ chr·niËe (VDE 0730, ß 7, Ë·st 1). P¯ipojenÌ do sÌtÏ St¯Ìdav proud o napÏtÌ 230 V - pomocÌ pevnÏ p¯ipojenÈho p¯ÌvodnÌho kabelu se z·strËkou s ochrannm vodiËem. (PevnÈ p¯ipojenÌ odsavaËe par mûe prov·dÏt pouze elektroinstalatÈr s p¯Ìsluönm opr·vnÏnÌm. ) Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm ES: - 73/23/EWG z 19. [. . . ] P¯i reûimu ods·v·nÌ je t¯eba zajistit dostateËn p¯Ìvod vzduchu otvorem o p¯ibliûnÏ stejnÈ velikosti, jako je otvor pro odtah. SouËasn provoz odsavaË par a topeniöù p¯ipojench do komÌna (jako jsou uhelnÈ a naftovÈ spor·ky a plynovÈ oh¯ÌvaËe) v jednÈ mÌstnosti, podlÈh· urËitm omezenÌm, vych·zejÌcÌm z p¯edpis platnch v danÈ zemi. SmÏrnice o topeniötÌch p¯ipouötÌ v takovch mÌstnostech podtlak pouze do 0, 04 mbar. BezpeËn souËasn provoz spot¯ebiË p¯ipojench do komÌna a odsavaË par je zajiötÏn pouze v p¯ÌpadÏ, ûe mÌstnost a/nebo byt m· zajiötÏn dostateËn p¯Ìvod vzduchu z venkovnÌho prostoru vhodnm vÏtracÌm otvorem o pr¯ezu cca 500-600 cm2, coû p¯i provozu odsavaËe par vyluËuje vznik podtlaku. Ve spornch p¯Ìpadech je t¯eba se poradit s p¯Ìsluönm kominÌkem nebo mÌstnÌm stavebnÌm ¯adem a vyû·dat si jejich souhlas. Jelikoû v mÌstnostech bez topeniötÏ platÌ pravidlo, ûe "otvor pro p¯Ìvod vzduchu m· bt stejnÏ velk jako odtahov otvor", mûe otvor vÏtöÌ neû 500-600 cm2 negativnÏ ovlivnit Ëinnost p¯i ods·v·nÌ. 2. Vnit¯ek pl·ötÏ vymyjte jen teplm roztokem mycÌho prost¯edku (nepouûÌvejte agresivnÌ ËisticÌ prost¯edky, kart·Ëe ani abraziva!). Po umytÌ vöechny Ëty¯i suchÈ kovovÈ tukovÈ filtry znovu nasaÔte. Kdyby byly filtry nedopat¯enÌm nasazeny nespr·vnÏ, lze aretaci ostrm p¯edmÏtem (nap¯. Pojistky znovu zaöroubujte, p¯ÌpadnÏ znovu zapnÏte jistiËe. 4 13 UvedenÌ do provozu D dobÏh ventil·toru K ovl·d·nÌ tÈto funkce slouûÌ tlaËÌtko. P¯i jednom stisknutÌ tlaËÌtka: dobÏh ventil·toru je nastaven na 5 minut. P¯i nedodrûenÌ tohoto pokynu hrozÌ nebezpeËÌ vznÌcenÌ n·nos tuku. VËasnÈ zapnutÌ a dobÏh ventil·toru OdsavaË par je t¯eba zapnout vûdy jiû p¯ed va¯enÌm a po jeho skonËenÌ jej nechat jeötÏ 5 nebo 15 minut dobÌhat. 12 5 TechnickÈ daje MÌry (v mm): 9809 D/9809 D EX vöka 900 v·ha: netto: p¯ipojovacÌ hodnoty: celkov p¯Ìkon: motor ventil·toru: osvÏtlenÌ: ö̯ka 900 hloubka 600 9809 D 35, 5 kg 9809 D 330 W 2 x 150 W 2 x 15 z·¯ivky 9809 D EX 25 kg 9809 D EX 330 W 2 x 15 W UvedenÌ do provozu Ovl·d·nÌ vkon ventil·toru (ve stupnÌch), stupnÏ danÈ normou DIN 44 971 9809 D ods·v·nÌ: stupeÚ 1 250 m3/h stupeÚ 2 350 m3/h stupeÚ 3 500 m3/h intenzivnÌ 720 m3/h A vypÌnaË osvÏtlenÌ (ZAPNUTO/VYPNUTO) K ovl·d·nÌ tÈto funkce slouûÌ tlaËÌtko. P¯i jednom stisknutÌ tlaËÌtka: osvÏtlenÌ je ZAPNUTO. P¯i dalöÌm stisknutÌ tlaËÌtka: osvÏtlenÌ je VYPNUTO. P¯i provozu osvÏtlenÌ svÌtÌ zelen· kontrolka. B vypÌnaË ventil·toru (ZAPNUTO/VYPNUTO) K ovl·d·nÌ tÈto funkce slouûÌ tlaËÌtko. P¯i jednom stisknutÌ tlaËÌtka: ventil·tor je ZAPNUT. P¯i dalöÌm stisknutÌ tlaËÌtka: ventil·tor je VYPNUT. P¯i provozu ventil·toru svÌtÌ zelen· kontrolka. C regul·tor vkonu ventil·toru PoËet ot·Ëek ventil·toru se nastavuje dvÏma tlaËÌtky, tlaËÌtkem minus a tlaËÌtkem plus. P¯i kr·tkÈm stisknutÌ tlaËÌtka plus: NastavÌ se nejbliûöÌ vyööÌ rychlostnÌ stupeÚ ventil·toru. P¯i kr·tkÈm stisknutÌ tlaËÌtka minus: NastavÌ se nejbliûöÌ niûöÌ rychlostnÌ stupeÚ ventil·toru. [. . . ] Pokud m·te odtahovÈ potrubÌ o prmÏru 150 mm, musÌte odtahovÈ hrdlo odpovÌdajÌcÌm zpsobem zkr·tit. (VrchnÌ Ë·st hrdla musÌte ostrm noûem v mÌstÏ dr·ûky od¯Ìznout. ) 2. Pak si na strop p¯iloûte stropnÌ desku, p¯esnÏ ji vyrovnejte a oznaËte si mÌsta pro protaûenÌ p¯ÌvodnÌho kabelu a otvory pro jejÌ upevnÏnÌ. V naznaËench bodech vyvrtejte do stropu otvory o prmÏru 10 mm a zasuÚte do nich hmoûdinky S 10. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69171-55-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69171-55-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag