Návod k použití PHILIPS 69171-30-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69171-30-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69171-30-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69171-30-PH.


PHILIPS 69171-30-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (22786 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69171-30-PH BROCHURE (1549 ko)
   PHILIPS 69171-30-PH BROCHURE (1521 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69171-30-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro Vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Tento symbol V·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. [. . . ] »iötÏnÌ spot¯ebiËe parnÌmi a vysokotlakmi ËisticÌmi p¯Ìstroji nenÌ z bezpeËnostnÌch dvod p¯ÌpustnÈ. Jak se vyvarujete poökozenÌ varnÈ desky ï NepouûÌvejte varnou desku jako pracovnÌ nebo odkl·dacÌ plochu. ï NezapÌnejte plotnky bez varnch n·dob a nestavte na nÏ pr·zdnÈ n·doby. ï Sklokeramick· deska nenÌ citliv· na prudkou zmÏnu teploty a je velmi odoln·, avöak nenÌ nerozbitn·. Obzvl·ötÏ ostrÈ a tvrdÈ p¯edmÏty, jeû na varnou plochu spadnou, ji mohou poökodit. ï NepouûÌvejte varnÈ n·doby z litiny nebo s poökozenmi dny, jeû jsou drsn· a majÌ vËnÏlky. P¯i posouv·nÌ by se mohla varn· deska poökr·bat. ï Nepokl·dejte p·nve nebo hrnce na r·m varnÈ desky. R·m by se mohl poökr·bat a mûe se takÈ poökodit lak. ï Dbejte na to, abyste nepot¯Ìsnili r·m varnÈ desky tekutinami, obsahujÌcÌmi kyseliny, nap¯. octem, citrÛnem nebo prost¯edky rozpouötÏjÌcÌmi v·penitÈ usazeniny, neboù tÌm by tam vznikla matn· mÌsta. ï Dostane-li se na horkÈ plotnky cukr nebo pokrmy obsahujÌcÌ cukr a roztavÌ se, odstraÚte je ihned ËisticÌ ökrabkou jeötÏ v horkÈm stavu. Plotnky, p¯ÌpadnÏ dodateËnÈ p¯ipojov·nÌ pro vÌceokruhovÈ plotnky se obsluhujÌ p¯epÌnaËi plotnek na spor·ku nebo na ovl·dacÌ sk¯Ìni a jsou pops·ny v n·vodu k pouûitÌ tÏchto spot¯ebiË. Ukazatel zbytkovÈho tepla Vaöe sklokeramick· varn· deska je vybavena ukazateli zbytkovÈho tepla; kaûdÈ plotnce je p¯i¯azena jedna kontrolka. Tato kontrolka se rozsvÌtÌ, jakmile je plotnka hork· a varuje tak p¯ed nemyslnm dotykem. Po vypnutÌ plotnky zhasne ukazatel zbytkovÈho tepla teprve tehdy, kdyû plotnka vychladla. TakÈ po vypnutÌ plotnky zhasne ukazatel zbytkovÈho tepla teprve tehdy, kdyû plotnka vychladla. ZbytkovÈ teplo mûete vyuûÌvat pro rozpouötÏnÌ a udrûov·nÌ pokrm v teplÈm stavu. Pokud svÌtÌ ukazatel zbytkovÈho tepla, hrozÌ nebezpeËÌ pop·lenÌ. P¯i vpadku elektrickÈho proudu zhasne takÈ ukazatel zbytkovÈho tepla a tÌm i upozornÏnÌ na existujÌcÌ zbytkovÈ teplo. Moûnost pop·lenÌ vöak trv· nad·le. Pop·lenÌ mûete pozornm pozorov·nÌm zabr·nit. 2. 11 2. 10 0 8 29 Mont·û 2. 6 N·vod k pouûitÌ ElektronickÈ rozezn·v·nÌ varnÈ n·doby Sensor-Control Pod plotnkami sklokeramickÈ varnÈ desky se nach·zejÌ elektronickÈ senzory, kterÈ rozezn·vajÌ: ï zda se na plotnce nach·zÌ rovnÈ, kovovÈ varnÈ n·dobÌ, ï zda stojÌ na plotnce nevhodnÈ n·dobÌ (sklo, keramika). bramborovch placek, svÌËkovch ¯ez, steak smaûenÌ masa, ¯Ìzk, cordon bleu, kotlet, karban·tk, klob·s, jater, p¯Ìprava jÌöky, smaûenÌ vajec, omelet, koblih va¯enÌ vÏtöÌho mnoûstvÌ pokrmu, va¯enÌ polÈvek, duöenÌ brambor, p¯Ìprava masovÈho vvaru duöenÌ zeleniny, masa, va¯enÌ rûovÈ kaöe va¯enÌ rûe a mlÈËnch kaöÌ (nutno mÌchat), va¯enÌ malÈho mnoûstvÌ brambor nebo zeleniny, oh¯Ìv·nÌ hotovch pokrm p¯Ìprava svitk, holandskÈ om·Ëky, udrûov·nÌ hotovch pokrm v teplÈm stavu, rozpouötÏnÌ m·sla, Ëokol·dy, ûelatiny zbytkovÈ teplo, poloha vypnuto E XXXX 9 7-9 intenzivnÌ peËenÌ 6-7 st¯ednÌ peËenÌ 2. 2 4-5 va¯enÌ 3-4 duöenÌ 2-3 öetrnÈ duöenÌ 1-2 0 rozpouötÏnÌ DoporuËujeme p¯i uv·dÏnÌ do varu nebo p¯i intenzivnÌm peËenÌ nastavit stupeÚ vysokÈho vkonu "9" a pokrmy s delöÌ dobou va¯enÌ potom nechat dokonËit s p¯Ìsluönm niûöÌm stupnÏm dalöÌho va¯enÌ. 26 11 N·vod k pouûitÌ Mont·û 1. 6 »iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ Varn· deska Pozor: »isticÌ prost¯edky se nesmÏjÌ dostat na horkou sklokeramickou plochu!Vöechny ËistÌcÌ prost¯edky je nutno po vyËiötÏnÌ odstranit dostateËnm mnoûstvÌm ËistÈ vody, neboù mohou psobit p¯i opÏtovnÈm zah¯·tÌ leptavÏ! [. . . ] ï EN 55014-2 / VDE 0875 Ë·st 14-2 ï EN 55014 / VDE 0875 Ë·st 14/12. 93 ï EN 61000-3-2 / VDE 0838 Ë·st 2 ï EN 61000-3-3 / VDE O838 Ë·st 3 tkajÌcÌch se z·kladnÌch ochrannch poûadavk na elektromagnetickou kompatibilitu (EMV). Tento spot¯ebiË odpovÌd· smÏrnicÌm ES: ï 73/23/EWG z 19. 2. 1973 (SmÏrnice pro nÌzkÈ napÏtÌ) ï 89/336/EWG z 3. 5. 1989 (smÏrnice EMV vËetnÏ zmÏnovÈ pozmÏÚovacÌ smÏrnice 92/31/EWG). 16 21 Mont·û Pokyny pro mont·û Mont·û BezpeËnostnÌ pokyny pro instalatÈra ï V elektroinstalaci je nutno za¯adit za¯ÌzenÌ s minim·lnÌm rozev¯enÌm kontakt 3 mm, kterÈ umoûÚuje odpojit vöechny pracovnÌ vodiËe vöech pÛl od sÌtÏ. Za vhodn· za¯ÌzenÌ pro p¯eruöenÌ pracovnÌch vodiË se povaûujÌ nap¯. vypÌnaËe LS, pojistky (z·vitovÈ pojistky je nutno vyöroubovat z objÌmky), spÌnaËe FI a stykaËe. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69171-30-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69171-30-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag