Návod k použití PHILIPS 69166-65-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69166-65-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69166-65-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69166-65-PH.


PHILIPS 69166-65-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (22831 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69166-65-PH BROCHURE (1660 ko)
   PHILIPS 69166-65-PH QUICK START GUIDE (4936 ko)
   PHILIPS 69166-65-PH BROCHURE (1939 ko)
   PHILIPS 69166-65-PH QUICK START GUIDE (4936 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69166-65-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Buïte proto pøi sestavování a rozebírání stolního mixéru velmi opatrní. · Otáèejících se nozù se nedotýkejte tvrdými pøedmìty (napø. lzící) a do nádoby mixéru nesahejte rukou Hrozí nebezpeèí poranìní!· Výrobce neruèí za pøípadné skody, vzniklé vyuzíváním mixéru k jiným úèelùm, nebo jeho spatnou obsluhou. 1 Bezpeènostní pokyny Bezpeènost elektrických spotøebièù znaèky AEG odpovídá platným technickým pøedpisùm a zákonùm o bezpeènosti spotøebièù. [. . . ] Mùzete k tomu pouzít plnicí kalísek ve víku (obr. Po plnìní je nutné plnicí otvor ihned zavøít, aby obsah nevystøikoval. 1/J) smìrem doprava, nebo stisknutím tlaèítka pro pulzní chod (obr. Pozor: Sestavu nozù neodstraòujte z nádoby mixéru násilím, mohlo by dojít k poskození nozù. Sestavu nozù mùzete pøi odstraòování drzet lehce sikmo. Doporuèujeme zaèít práci s rychlostním stupnìm 1 a pak pøejít na stupeò 2. Po stisknutí tlaèítka pulzního chodu bìzí mixér nejvyssí rychlostí. 0 Po rozmixování pøísad sejmìte nejdprve nádobu. Teprve pak otevøete víko. 3 58 c 1 Stolní mixér nenechávejte zapnutý déle nez 3 minuty. Po 3 minutách provozu je nutné nechat pøístroj alespoò 10 minut vychladnout. 3 1 Pokud je to nutné, mùzete soustavu nozù umýt i samostatnì. (Hrozí nebezpeèí poranìní!) K mytí pouzijte pouze vodu a mycí prostøedek. Jedno-tlivé èásti mixéru nikdy nemyjte v myèce nádobí. Pøíprava: Studená rajèatová polévka 750 g 1 3 lzíce 1 poh. 1 2 lzíce 1 lzíce rajèata cibule olivový olej smetana citron ocet balsamico nasekané listy baza-lky sùl, pepø, cukr Rajská jablíèka køízovì nakrojte a spaøte horkou vodou. Rajèata a cibuli rozmixujte v mixéru na 2 rychlostní stupeò. Vmíchejte smetanu. Mrkvová krémová polévka 500 g 1/2 l 1/8 l 1/8 l mrkev zeleninový vývar smetana bílé víno kerblík, petrzel, sùl, pepø, cukr Mrkve omyjte, oloupejte a nakrájejte na kousky. Rozmixujte v mixéru na 2 rychlostní stupeò a vrat'te zpìt do hrnce. Pøidejte zbylý vývar a polévku ohøejte. Pøidejte bílé víno a smetanu a ochut'te. Studená okurková mísa 750 g 500 g 1 1 spetka salátová okurka pøírodní jogurt strouzek èesneku cukr sùl, pepø 1 svazek pazitka 1 svazek kopr Salátovou okurku omyjte, oloupejte, podélnì rozkrojte a vyberte zrnka. Okurkovou duzinu nakrájejte do mísy a rozmixujte ji v mixéru s èesnekem na 2 rychlostní stupeò. Studenou mísu ozdobte koprem a pazitkou. 60 c Pøísady: Hommos 250 g vaøená cizrna (lze pouzít i cizrnu v plechovce, dobøe omytou) olivový olej citrónová st'áva strouzky èesneku voda Vsechny pøísady rozmixujte v mixéru na 2 rychlostní stupeò po dobu 40 vteøin, nebo az bude hmota hladká. Pøíprava: 3 lzíce 30 ml 4 30 ml Peèivo Tìsto na omelety 500 ml 3 1 spetka 250 g mléko vejce soli mouka Pøísady vlozte v uvedeném poøadí do mixéru. Mouku ulpívající na okraji nádoby obèas setøete. [. . . ] Pøidejte vejce a mixujte dalsích 20 vteøin na stupni 2. Koktejl podávejte ozdobený muskátovým oøískem. Pøíprava: 62 Garantiebedingungen AEG Kundenservice in Deutschland In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen, Anregungen oder bei Problemen rund um unsere Kleingeräte und Raumpflegegeräte montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. AEG-Serviceline: 01805-30 60 80 (Deutsche Telekom 0, 12 Euro/Min. ) AEG Kundenservice in Europa In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen Vertriebsorganisationen. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69166-65-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69166-65-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag