Návod k použití PHILIPS 69166-60-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69166-60-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69166-60-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69166-60-PH.


PHILIPS 69166-60-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (22831 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69166-60-PH BROCHURE (1639 ko)
   PHILIPS 69166-60-PH QUICK START GUIDE (4936 ko)
   PHILIPS 69166-60-PH BROCHURE (1611 ko)
   PHILIPS 69166-60-PH QUICK START GUIDE (4936 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69166-60-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jestlie po tchto kontrolch zvada stle existuje, zavolejte vae nejbli autorizovan servisn stedisko AEG. Originln nhradn dly lze koupit od autorizovanch stedisek servisu AEG. Vjimky - tato zruka se nevztahuje na: pokozen nebo poadavky vznikl v dsledku pepravy, nesprvnho pouit nebo nedbalosti, vmny rovek a snmatelnch ˷st ze skla nebo plastickch hmot nklady spojen s poadavky na odstrann zvad spotebie, kter je nesprvn instalovn spotebie, kter jsou pouvny v komernm prosted vetn pronajmanch zem Evropskho spoleenstv. Lze pout standardn zruku, ale zajitn, e spotebi spluje normy platn v pslun zemi, kam byl spotebi dopraven, je na zodpovdnosti a na nklady vlastnka. Me bt vyadovn doklad o koupi. - - Podmnky zruky My, vrobce, zaruujeme, e jestlie bhem 12 msc od data zakoupen tohoto spotebie AEG se tento spotebi nebo jakkoli jeho ˷st ukou jako vadn pouze z dvodu vadnho zpracovn nebo vadnho materilu, provedeme podle naeho uven bu opravu nebo vmnu tho bez placen za prci, materil nebo pepravu za pedpokladu, e: - spotebi byl sprvn instalovn a pouvn pouze na napt uveden na ttku jmenovitch hodnot - spotebi byl pouvn pouze pro normln domc ely a v souladu s pokyny vrobce pro provoz a drbu - na spotebii neprovdla servis, drbu ani opravu jin ne nmi autorizovan osoba, kter spotebi nerozebrala ani s nm jinak nemanipulovala - vechny servisn prce podle tto zruky mus provdt servis AEG nebo jm autorizovan stedisko - kad vymnn spotebi nebo vymnn vadn sou˷st se stanou nam vlastnictvm - tato zruka plat vedle vaich zkonnch nebo jinak prvn podloench prv Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] kontrolka volby programu (espreso, dvojit espreso, 1 lek kvy, 2 lky kvy, resp. 1 pohrek kvy) 11 ZSOBNK VODY Pokud nebyl automat na espreso del dobu pouvn, doporuuje se vodu v zsobnku vymnit a vypustit z varn ndoby zbylou vodu. Zsobnk vody je mono tak umvat v automatick myce ndob. 22 BEZPENOSTN POKYNY Tento automat na espreso sm obsluhovat vhradn dospl lid. Provdn jakchkoliv technickch zmn na spotebii je velmi nebezpen a nen ppustn. Automat na espreso sm bt pipojen pouze na elektrickou s, jej napt, druh proudu a kmitoet souhlas s daji, uvedenmi na jeho typovm ttku. Do zsobnku zrnkov kvy nesypat zmraen nebo karamelizovan zrnka, pouze praenou zrnkovou kvu! Vnj plochy spotebie se bhem provozu zahvaj na vysokou teplotu, tento hork stav zstv zachovn jet i po uritou dobu po vypnut spotebie. Ped itnm, ppadn ped drbou spotebie je vdy nutno se pesvdit, zda je odpojen z elektrick st. Opravy, proveden neoprvnnmi osobami, mohou bt pinou pokozen a raz, budou ohroeny tak nroky na zruku. Nejlepm eenm bude znovu si pest nvod k obsluze automatu na espreso. Pokud by zde nebyly nalezeny vhodn informace, pak je teba vyhledat servisn slubu. /drbu spotebie sm provdt vhradn pracovnci autorizovanho servisnho stediska. STUDEN> KOKTEJL ESPRESO Pniv a osvujc npoj, poskytujc poitek zvlt v horkch dnech. Tento postup je nutn k tomu, aby se varn ndoba opt naplnila erstvou vodou. 10. CAPPUCCINO Zde se jedn o espreso s napnnm mlkem, kter vytvo hustou pnu a dodv kv jemnou pchu. Do vysok konviky se nalije studen mlko, a proudem pry se vytvo hust pna. Do espresa se dod v dostatenm mnostv mlko a pna, vdy podle chuti se povrch posype kakaovm prkem. Po vybalen automatu na espreso je teba ovϯit, zda nebyl spotebi pokozen a zda je pipojovac elektrick kabel v bezvadnm stavu. Zjist-li se nedostatky, je nutno se ped uvedenm spotebie do provozu obrtit na prodejce, u kterho byl automat na espreso zakoupen. Vrobce neru za pokozen, jejich pinou je nedodrovn pedpis pro zamezen razm a neodborn obsluha spotebie. prodvali nebo pedvali, pak je nutno pedat novmu uivateli souasn tak tento nvod k pouit, aby se mohl informovat o sprvnm pouvn spotebie a o nejdleitjch pokynech pro jeho drbu. 4. PRVN POUIT AUTOMATU PLNN ZSOBNKU VODY Stisknout zajitn proti vysunut (E/1). Vythnout automat na espreso na teleskopickch kolejnikch z vestavn skky (E/2). Naplnit zsobnk na vodu, uloen na lev stran spotebie, piblin 2, 5 litry studen vody (G). Zasunout automat na espreso opt na teleskopickch kolejnikch do vnitnho prostoru vestavn skky (F/1) a znovu stisknout zajitn proti vysunut (F/2). Tvrdost vody - Ped naplnnm zsobnku vodou mus bt odvpovac filtr namoen po dobu nejmn 20 minut ve studen vod. [. . . ] Po dosaen poadovanho umletho mnostv (doporuen mnostv cca 6 7 g) uvolnit spoutc tlatko (A-4), a mnostv kvy se automaticky ulo do pamti. Uiten upozornn: Dt pozor na to, aby se vdy pouilo stko, vhodn pro umlet mnostv kvy (mal stko pro jeden lek, velk stko pro dva lky) (A-12 13). PROGRAMOVN MNOSTV UMLET. . . KVY Automat na espreso je nastaven ji od vrobce na odbr mnostv kvy, potebnho pro ideln espreso podle standardu ILLY. Mnostv umlet kvy je mon zvyovat nebo sniovat, a zvolen mnostv uloit do pamti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69166-60-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69166-60-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag