Návod k použití PHILIPS 69163-60-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69163-60-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69163-60-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69163-60-PH.


PHILIPS 69163-60-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (27351 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69163-60-PH BROCHURE (1761 ko)
   PHILIPS 69163-60-PH BROCHURE (1627 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69163-60-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pozor: Pokyny, jejichû dodrûenÌm zamezÌte poökozenÌ spot¯ebiËe. DoplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈ rady Informace, tkajÌcÌ se hospod·rnÈho a ekologickÈho provozu spot¯ebiËe. Tyto ËÌslice v·s budou vÈst krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Ö Pokud by se projevily p¯i provozu spot¯ebiËe technickÈ problÈmy, je v·m kdykoliv k dispozici n·ö znaËkov servis, volejte telefon 02 / 6112 6112. [. . . ] VmÏna zadnÌ û·rovky trouby / vyËiötÏnÌ sklenÏnÈho krytu 1. Z boËnÌ stÏny trouby sejmÏte pravou zavÏöovacÌ m¯Ìûku. OtoËenÌm sklenÏnÈho krytu doleva kryt sejmÏte a vyËistÏte jej. Pokud je to zapot¯ebÌ: vymÏÚte û·rovku pro osvÏtlenÌ peËicÌ trouby s hodnotami 40 watt, 230 V, odoln· pro teploty do 300C. Znovu instalujte sklenÏn kryt, nasaÔte zavÏöovacÌ m¯Ìûku na stÏnu trouby. VmÏna boËnÌ û·rovky trouby / vyËiötÏnÌ sklenÏnÈho krytu 1. Z boËnÌ stÏny trouby sejmÏte levou zavÏöovacÌ m¯Ìûku. SejmÏte s pomocÌ zkÈho, tupÈho p¯edmÏtu (nap¯. Ëajov· lûiËka) sklenÏn kryt a vyËistÏte jej. Pokud je to zapot¯ebÌ: vymÏÚte û·rovku pro osvÏtlenÌ peËicÌ trouby s hodnotami 25 watt, 230 V, odoln· pro teploty do 300C. NasaÔte zavÏöovacÌ m¯Ìûku na stÏnu trouby. Va¯enÌ s automatikou uvedenÌ do varu P¯i va¯enÌ s automatikou uvedenÌ do varu pracuje plotnka po urËitou dobu s plnm vkonem, a potom se p¯epne zpÏt na nastaven niûöÌ stupeÚ dalöÌho va¯enÌ. StisknutÌm libovolnÈho tlaËÌtka je moûno sign·l odstavit. NynÌ je dosaûeno optim·lnÌ teploty pro psobenÌ ËistÌcÌho p¯Ìpravku. Nast¯Ìkejte do vnit¯nÌho prostoru peËicÌ trouby ËistÌcÌ sprej a ponechte jej psobit. PeËicÌ troubu vymyjte. BezpeËnostnÌ vypnutÌ plotnek Pokud se nÏkter· z plotnek po urËitÈ dobÏ nevypne nebo se nezmÏnÌ stupeÚ vkonu, plotnka se automaticky vypne. Plotnky se vypnou p¯i n·sledujÌcÌm nastavenÈm stupni vkonu: . ï StupeÚ vkonu 1 - 2 po 6 hodin·ch ï StupeÚ vkonu 3 - 4 po 5 hodin·ch . ï StupeÚ vkonu 4 - 5 po 4 hodin·ch ï StupeÚ vkonu 6 - 9 po 1, 5 hodinÏ UvedenÌ plotnky do provozu po bezpeËnostnÌm vypnutÌ Po bezpeËnostnÌm vypnutÌ je nutno k opÏtovnÈmu uvedenÌ plotnky do provozu nastavit zapnut spÌnaË plotnky do nulovÈ polohy. Potom je plotnka znovu p¯ipravena k pouûitÌ. P¯ÌsluöenstvÌ Vöechny zasouvacÌ souË·sti (roöt, plech na peËenÌ, zavÏöovacÌ m¯Ìûky atd. ) je nutno po kaûdÈm pouûitÌ umt a dob¯e osuöit. Pro snadnÏjöÌ vyËiötÏnÌ je vhodnÈ souË·sti kr·tce namoËit. Tukov filtr 1. Tukov filtr je nutno umt v horkÈm mycÌm roztoku nebo v automatickÈ myËce n·dobÌ. SilnÏ p¯ip·lenÈ neËistoty vyva¯te v malÈm mnoûstvÌ vody s p¯id·nÌm 2 - 3 lûÌc mycÌho prost¯edku pro automatickÈ myËky n·dobÌ. 60 17 Ovl·d·nÌ peËicÌ trouby ElektronickÈ ¯ÌzenÌ peËicÌ trouby kontrolky funkcÌ peËicÌ trouby ukazatel teploty / Ëasu kontrolka teploty kontrolky funkcÌ hodin »iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ Varov·nÌ: »iötÏnÌ spot¯ebiËe parnÌmi nebo vysokotlakovmi ËisticÌmi p¯Ìstroji je z bezpeËnostnÌch dvod zak·z·no! VnÏjöÌ povrch spot¯ebiËe P¯ednÌ stÏnu spot¯ebiËe omyjte vlhkm hadrem a teplm roztokem ËistÌcÌho prost¯edku. [. . . ] UvedenÈ p¯Ìklady pouûitÌ musÌte p¯izpsobit vûdy podle uûitÈho n·dobÌ a mnoûstvÌ zpracov·vanÈ pokrmu vaöim vlastnÌm hodnot·m, zÌskanm zkuöenostÌ. 1) PeËicÌ troubu je nutno p¯edeh¯·t 2) Pouûijte kombinovan plech, p¯ÌpadnÏ pek·Ë!TuËnÏ vytiötÏnÈ daje upozorÚujÌ vûdy na funkci peËicÌ trouby, kter· je pro p¯Ìsluön pokrm nejvhodnÏjöÌ. 36 41 Tabulka peËenÌ peËiva PeËenÌ peËiva na jednÈ z·suvnÈ rovni Druh peËiva S"LO-HORK> VZDUCH Z·suvn· roveÚ zdola PeËivo ve form·ch B·bovky nebo t¯enÈ buchty LineckÈ / t¯enÈ kol·Ëe PiökotovÈ dorty Dortov korpus k¯ehk Dortov korpus t¯en JableËn kol·Ë zakryt PikantnÌ dort (nap¯. s n·plnÌ nebo lotrinsk) Srov dort PeËivo na plechu Kynut pletenec/v·noËka V·noËnÌ ötola ChlÈb (ûitn) na zaË·tku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . potom VÏtrnÌky / p·lenÈ peËivo Piökotov· rol·da Kol·Ë s drobenkou such M·slov/cukrov kol·Ë OvocnÈ kol·Ëe (kynutÈ / t¯enÈ tÏsto)2 3 3 1 3 3 3 3 3 160-170 150-1701 180-2001 140-160 160-1701 150-1701 150-160 160-1701 150 -170 3 3 2 3 3 3 3 3 170-190 160-1801 2501 160-180 190-210 180-2001 160-180 190-2101 170-190 0:30-0:40 0:40-1:00 0:20 0:30-1:00 0:15-0:30 0:10-0:20 0:20-0:40 0:15-0:30 0:25-0:50 1 1 1 3 3 1 1 1 150-160 140-160 150-160 170-180 150-170 150-170 160-180 140-160 1 1 1 2 2 1 1 1 160-180 150-170 160-180 190-2101 170-190 170-190 190-210 170-190 0:50-1:10 1:10-1:30 0:25-0:40 0:10-0:25 0:20 -0:25 0:50-1:00 0:30-1:10 1:00-1:30 Teplota C HORNÕ + SPODNÕ TEPLO Z·suvn· roveÚ zdola Teplota C Doba peËenÌ Pro obÏ funkce hod. : min. Va¯enÌ s automatikou doporuËujeme pro: - Pokrmy, kterÈ se zaËÌnajÌ va¯it studenÈ, zah¯ÌvajÌ se p¯i vysokÈm vkonu, a nenÌ nutno na nÏ st·le dohlÌûet p¯i stupni dalöÌho va¯enÌ, - pokrmy, kterÈ se postupnÏ smaûÌ v horkÈ p·nvi. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69163-60-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69163-60-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag