Návod k použití PHILIPS 69158-87-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69158-87-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69158-87-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69158-87-PH.


PHILIPS 69158-87-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3163 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69158-87-PH BROCHURE (953 ko)
   PHILIPS 69158-87-PH BROCHURE (930 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69158-87-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dbejte laskavì pøedevsím bezpeènostních pokynù. 1 Bezpeènostní pokyny · Provozní napìtí a napìtí sítì musí souhlasit!(Viz typový stítek na spodní stranì kávovaru) · Pøipojovací kabel se nikdy nesmí dotknout horkých èástí!· Nikdy nevytahujte za pøipojovací kabel sít'ovou zástrèku ze zásuvky!· Pøístroj neuvádìjte do provozu, kdyz: ­ je pøipojovací kabel poskozen, ­ pouzdro vykazuje zøetelná poskození. [. . . ] Chcete-li po ukonèení prùtoku doplnit vodu pro dalsí pøípravu kávy, mìl byste pøístroj vypnout a nechat jej cca. Dùlezité: Prodejní balení nesmí pøekroèit výsku trysky ke zpìnìní. Zalisovaná hadice se musí zavést dolù do prodejního balení. K tomu pøipojte hadici na trysku pro zpìnìní a veïte druhý konec hadice do balení mléka (obr. Pod trysku ke zpìnìní postavte prázdný sálek (obr. Ve zpìòovaèi se mléko smísí s párou, pøièemz se ohøeje a zároveò zpìní. Zpìnìné mléko teèe otvorem pro výtok mléka do pøipraveného sálku. Dùlezité: Knoflíkem k regulování pìny (obr. 2/A) mùzete nastavit vytváøení pìny (pøívodem vìtsího èi mensího mnozství vzduchu) a teplotu mléka podle své chuti (obr. K tomu otáèejte pomalu knoflíkem doprava nebo doleva tak, az dosáhnete pozadovaného výsledku. 13/A: maximální pìna/ teplé mléko Obr. Termokonvici, víko a otoèný filtr dùkladnì opláchnìte. Bìhem vyplachování uveïte ventil proti kapání nìkolikrát v èinnost. Odvápòování parního systému Parní trysku odejmìte otoèením proti smìru hodinových ruèièek. Voliè páry nìkolikrát za minutu zapnìte. V pøípadì potøeby odvápnìní zopakujte. Zásobník vody propláchnìte èistou vodou, aby se odstranily pøípadné zbytky odvápòujícího roztoku. Zapnutím pøepínaèe páry nechte jestì jednou protéci èistou vodu do parního systému, aby se vyèistil. Hadici pro odvápnìní odejmìte a parní trysku opìt nasroubujte. Ohøátí vody 0 Naplòte vodu do nádoby. 0 Pøipojte nádobu k trysce ke zpìnìní. 0 Pak postupujte jako pøi zpìòování mléka. 0 Pøístroj vypnìte zapínacím/vypínacím tlaèítkem. Odvápnìní ­ Tak Vám Vás kávovar dlouho vydrzí Zivotnost Vaseho kávovaru se zvýsí pøi pravidelnì provádìném odvápnìní. Z opatrnosti doporuèujeme ètvrtletní odvápnìní. 1 V pøípadì, ze pouzíváte trvalého filtru, je zapotøebí jej pøed odvápòováním z otoèného filtru odejmout. [. . . ] Neèistìte v myèce nádobí. 2 Z lásky k zivotnímu prostøedí Obalový materiál jednoduse neodhoïte. ­ Obal z kartonu lze odevzdat do sbìren starého papíru, popø. ­ Umìlohmotný pytlík z polyetylenu (PE) odevzdejte do sbìren PE k opìtnému zuzitkování. ­ Fixaèní obalové èásti z lehèeného polystyrenu (PS) neobsahují ferony. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69158-87-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69158-87-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag