Návod k použití PHILIPS 69154-11-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69154-11-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69154-11-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69154-11-PH.


PHILIPS 69154-11-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5383 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69154-11-PH BROCHURE (405 ko)
   PHILIPS 69154-11-PH BROCHURE (315 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69154-11-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje n·vod k pouûitÌ takÈ pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] hloubka p¯i otev¯ench dve¯Ìch 111, 4 cm 230 V - 50 Hz 200 W 2100 W 2300 W min. 50 kPa (0, 5 bar) 800 kPa (8 bar) 9 jÌdelnÌch souprav JmenovitÈ napÏtÌ/frekvence P¯Ìkon Ëerpadla P¯Ìkon topnÈho tÏlesa Celkov p¯Ìkon Tlak vody Z vroby je zmÏkËovaË vody nastaven na stupeÚ 4. Pokud je v mÌstÏ vaöeho bydliötÏ tvrdost vody na stupni 0, nemusÌte pouûÌvat speci·lnÌ sl, protoûe voda je dostateËnÏ mÏkk· (p¯i nastavenÌ stupnÏ 0 zst·v· kontrolka trvale zhasnut·). Speci·lnÌ sl se pouûÌv· od stupnÏ tvrdosti 1. Pokud pot¯ebujete nastavit jin stupeÚ tvrdosti vody, postupujte n·sledovnÏ: 1. Drûte asi 2 sekundy stisknutÈ tlaËÌtko "malÈ mnoûstvÌ" a "doba spuötÏnÌ/doba chodu". Na displeji se objevÌ symbol "L4", kter zastupuje nastavenÌ tvrdosti vody z vroby. StisknÏte tlaËÌtko "doba spuötÏnÌ/doba chodu" tolikr·t, dokud se na displeji neobjevÌ poûadovan stupeÚ tvrdosti vody. P¯i kaûdÈm stisknutÌ se hodnota zvöÌ o jeden stupeÚ. V p¯ÌpadÏ, ûe 5 sekund tlaËÌtko netisknete, uloûÌ se do pamÏti myËky naposledy nastaven· tvrdost vody. Po nastavenÌ tvrdosti mûete zaËÌt volit mycÌ program. Kapacita Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm ES a »SN: - 73/23/EWG z 19. 1973 - NÌzkonapÏùov· smÏrnice - 89/336/EWG z 3. - V·penitÈ skvrny na n·dobÌ: z·sobnÌk speci·lnÌ soli je pr·zdn, nebo je öpatnÏ nastaven zmÏkËovaË. - Je zalomena odtokov· hadice. N·dobÌ neschne a nenÌ lesklÈ. - Nebyl pouûit znaËkov leöticÌ prost¯edek. - Z·sobnÌk leöticÌho prost¯edku je pr·zdn. Na sklenicÌch a n·dobÌ se objevujÌ matn· mÌsta, pruhy, mlÈËnÈ skvrny nebo mod¯e t¯pytiv povlak. - SnÌûit d·vku leöticÌho prost¯edku. Na sklenicÌch a n·dobÌ se objevujÌ zaschlÈ kapky vody. - Zvöit d·vku leöticÌho prost¯edku. Kontaktujte z·kaznick servis vrobce mycÌch prost¯edk. 29 . . . se p¯i provozu myËky n·dobÌ objevÌ problÈmy Porucha Moûn· p¯ÌËina nespr·vnÏ zav¯enÈ dve¯e myËky z·strËka nenÌ spr·vnÏ v z·suvce myËka nenÌ zapnuta z·suvka nenÌ pod napÏtÌm myËka se nerozbÏhne zanesen· sÌta vyËistÏte sÌta (viz "/drûba a ËiötÏnÌ") zkontrolujte, zda je n·dobÌ spr·vnÏ uspo¯·danÈ vymaûte nastaven program OdstranÏnÌ zav¯ete dve¯e DoplÚov·nÌ leöticÌho prost¯edku LeöticÌ oplachovacÌ prost¯edek dod·v· n·dobÌ lesk, zabraÚuje vzniku skvrn a sklenice jsou jeho z·sluhou przraËnÏ ËistÈ. PouûÌvejte jen znaËkovÈ leöticÌ prost¯edky urËenÈ pro pouûitÌ v myËk·ch n·dobÌ. Nelijte do z·sobnÌku jinÈ l·tky (nap¯. LeöticÌ prost¯edek doplÚujte: - P¯ed prvnÌm uvedenÌm myËky n·dobÌ do provozu. - Kdyû se na ovl·dacÌm panelu (u plnÏ integrovanch myËek na displeji) rozsvÌtÌ kontrolnÌ ukazatel signalizujÌcÌ nedostatek leöticÌho prost¯edku KLARSP<LER - LEäTICÕ PROSTÿEDEK. Z·sobnÌk na leöticÌ prost¯edek se nach·zÌ na vnit¯nÌ stranÏ dve¯Ì myËky. OtoËte vÌËko z·sobnÌku o Ëtvrt z·vitu proti smÏru hodinovch ruËiËek a sundejte je. [. . . ] Jako pomcka pro d·vkov·nÌ slouûÌ rysky: "MIN"odpovÌd· p¯ibliûnÏ 15 ml mycÌho prost¯edku, "MAX" - odpovÌd· p¯ibliûnÏ 30 ml mycÌho prost¯edku. Jelikoû Ëinnost rznch mycÌch prost¯edk mûe bt rozdÌln·, dodrûujte d·vkov·nÌ doporuËenÈ vrobcem mycÌho prost¯edku. VÌËko zam·ËknÏte, aû uz·vÏr zaklapne. Pokud je n·dobÌ silnÏ zaöpinÏnÈ, p¯idejte mycÌ prost¯edek navÌc jeötÏ do prohlubnÏ vÌËka. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69154-11-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69154-11-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag