Návod k použití PHILIPS 69151-30-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69151-30-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69151-30-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69151-30-PH.


PHILIPS 69151-30-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4566 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69151-30-PH BROCHURE (262 ko)
   PHILIPS 69151-30-PH BROCHURE (273 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69151-30-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Adresy: ServisnÌ st¯edisko AEG Hanusova ulice 140 21 Praha 4 Tel. : 02/6112 6112 ServisnÌ st¯edisko AEG t¯. Gener·la PÌky 3 613 00 Brno Tel. : 05/4524 5113 ï V servisu dostanete odpovÏÔ na kaûdou ot·zku tkajÌcÌ se vybavenÌ a pouûitÌ spot¯ebiËe a pracovnÌci servisu r·di vyslechnou takÈ vaöe p¯·nÌ, podnÏty i kritiku. NaöÌm cÌlem je d·le vylepöovat naöe vrobky a sluûby k uûitku naöich z·kaznÌk. DalöÌ informace najdete v kapitole "Servis". Likvidace Likvidace obalovÈho materi·lu ï Vöechny Ë·sti obalu jsou recyklovatelnÈ, fÛlie a polystyrÈnovÈ Ë·sti jsou odpovÌdajÌcÌm zpsobem oznaËeny. [. . . ] Gener·la PÌky 3 613 00 Brno Tel. : 05/4524 5113 BezpeËnost P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ na zaË·tku tohoto n·vodu. Vrobce nezodpovÌd· za vady zpsobenÈ nespr·vnÏ pouûÌvanm vrobkem nebo vrobkem pouûÌvanm pro jinÈ Ëely neû jsou Ëely specifikovanÈ v tomto n·vodu. Obr. 2 24 5 P¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ BezpeËnostnÌ pokyny pro elektroinstalatÈra P¯ed p¯ipojenÌm odsavaËe par do sÌtÏ dbejte na to, aby napÏtÌ v sÌti odpovÌdalo napÏtÌ uvedenÈmu na vrobnÌm ötÌtku spot¯ebiËe. Pokud je odsavaË par vybaven z·strËkou, mûe bt p¯ipojen do jakÈkoliv dob¯e p¯ÌstupnÈ z·suvky instalovanÈ podle p¯edpis. Pokud m· bt odsavaË par p¯ipojen pevnÏ, smÌ jej zapojit pouze elektroinstalatÈr s p¯Ìsluönm opr·vnÏnÌm. Elektrick obvod, do nÏhoû m· bt spot¯ebiË zapojen, musÌ bt osazen za¯ÌzenÌm s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm, kterÈ p¯eruöuje vöechny pracovnÌ vodiËe. Za vhodnÈ za¯ÌzenÌ p¯eruöujÌcÌ pracovnÌ vodiËe jsou povaûov·ny nap¯. spÌnaËe, pojistky (z·vitovÈ pojistky se musÌ vyjmout z objÌmky), jistiËe FI a proudovÈ chr·niËe s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm. Na poruchy, k nimû dojde v dsledku nedodrûenÌ vöe uvedench pokyn, se nevztahuje z·ruka. UmÌstÏnÌ z·suvky p¯Ìmo nad odsavaËem par m· dvÏ vhody: 1. V p¯ÌpadÏ pot¯eby mûete spot¯ebiË snadno odpojit vytaûenÌm p¯ÌvodnÌho kabelu ze z·suvky. ï P¯i mont·ûi odsavaËe par je t¯eba dodrûet n·sledujÌcÌ minim·lnÌ vzd·lenosti mezi hornÌ hranou kuchyÚskÈho spor·ku a spodnÌ hranou odsavaËe: elektrickÈ spor·ky plynovÈ spor·ky uhelnÈ a olejovÈ spor·ky 500 mm 650 mm min. 700 mm UpozornÏnÌ ï P¯i nedodrûenÌ tÏchto pokyn pro ËiötÏnÌ odsavaËe par a vmÏnu, p¯ÌpadnÏ ËiötÏnÌ filtr mûe dojÌt k poû·ru. ï Vrobce nep¯ebÌr· z·ruku za jakÈkoliv ökody na motoru odsavaËe par nebo za ökody vzniklÈ poû·rem, jejichû p¯ÌËinou byla nespr·vn· drûba nebo nedodrûenÌ vöe uvedench bezpeËnostnÌch p¯edpis. ï UpozorÚujeme na to, ûe na tomto odsavaËi par mûe bt namontov·na buÔ jen tyË na nabÏraËky KS-60, 90 cm, nebo panel zadnÌ stÏny RP 825, 8259. Mont·û obou tÏchto dÌl z·roveÚ nenÌ moûn·. VmÏna û·rovky ï ï ï ï ï Odpojte odsavaË par ze sÌtÏ. Vadnou û·rovku nahraÔte novou se stejnmi parametry (3). Neû budete volat do servisu, ûe v·m û·rovka nesvÌtÌ, zkontrolujte, zda je dob¯e utaûena. ï P¯i souËasnÈm provozu odsavaËe par nastavenÈho na ods·v·nÌ a topeniötÏ nesmÌ bt v manipulaËnÌm prostoru nad topeniötÏm podtlak vyööÌ neû 4 Pa (4 x 10-5 bar). ï OdtahovÈ potrubÌ z odsavaËe par nesmÌ bt zavedeno do komÌna urËenÈho pro spaliny a zplodiny. ZavedenÌ odtahu do öachty, kter· slouûÌ k odvÏtr·nÌ manipulaËnÌch prostor nad topeniötÏm, nenÌ p¯ÌpustnÈ. ï P¯i zavedenÌ odtahu odsavaËe par do komÌna urËenÈho pro spaliny a zplodiny, kter vöak neslouûÌ pvodnÌmu urËenÌ, je vhodnÈ vyû·dat si souhlas p¯ÌsluönÈho kominÌka. P¯i instalaci odtahovÈho potrubÌ je t¯eba vûdy dodrûovat ¯ednÌ p¯edpisy. [. . . ] P¯ibliûnÏ po 3 letech je t¯eba filtr vymÏnit, protoûe jeho schopnost vst¯eb·vat vpary je jiû znaËnÏ snÌûena. 10 19 /drûba a ËiötÏnÌ ï P¯ed jakoukoliv drûbou musÌ bt odsavaË par odpojen ze sÌtÏ. KovovÈ tukovÈ filtry ï /kolem kovovch tukovch filtr je zachyt·vat Ë·steËky tuku vzniklÈ p¯i va¯enÌ. jak v reûimu ods·v·nÌ, tak v reûimu vnit¯nÌho obÏhu vzduchu. Demont·û kovovch tukovch filtr ï PosuÚte kovov tukov filtr nejprve k zadnÌ stÏnÏ odsavaËe a pak filtr smÏrem dol vyjmÏte (obr·zek 4). RuËnÌ mytÌ Kazetu s kovovm tukovm filtrem namoËte asi na 1 hodinu do horkÈ vody s mycÌm prost¯edkem rozpouötÏjÌcÌm tuky a potom ji horkou vodou Obr. MytÌ v myËce n·dobÌ Kazetu s kovovm tukovm filtrem vloûte do myËky n·dobÌ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69151-30-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69151-30-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag