Návod k použití PHILIPS 69143-67-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69143-67-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69143-67-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69143-67-PH.


PHILIPS 69143-67-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3317 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69143-67-PH BROCHURE (580 ko)
   PHILIPS 69143-67-PH BROCHURE (557 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69143-67-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-33 Právní omezení kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-35 Pouze pro cleny EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-36 Informace k bezpecnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-37 Poznámky k normám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zajistte oba válecky zatlacením jejich pojistných pácek smrem dovnit. 2 Pipomenutí Pi zajisování váleck papíru musíte zajistit ob strany. Za normálních okolností válecky nezajisujte. 9-26 bizhub PRO C6500/C6500e (Phase 3) Výstupní aplikace 9 9. 5 9. 5. 1 Výstupní rezimy pi pouzití sesívacky na stísku SD-501 Vytváení slozených brozur Pi pouzití stránkování brozury v kombinaci s instalovanou sesívackou na stísku SD-501 mze stroj vytvoit vícestránkovou archovou brozuru, slozenou a sesitou ve dvou bodech (sesívání na stísku) uprosted. Pomocí rezimu oezu mzete podle poteby vytvoit oízku brozury. Skládání se sesíváním Skládání se sesíváním a oez ! Podrobnosti Podrobné údaje viz "Kapacita zásobníku papíru/výstupní pihrádky" na stran 3-6 a "Sesívacka na stísku SD-501" na stran 25-9. bizhub PRO C6500/C6500e (Phase 3) 9-27 9 1 2 3 Vlozte originál. Výstupní aplikace V zobrazení kopírování se dotknte [Výstup aplikace]. Dotknte se [Skládání se sesíváním]. Objeví se zobrazení pro zadání rezimu oezu. 4 Dotknte se [Oez] nebo [Bez oezu] podle toho, jestli chcete nebo nechcete rezim oezu pouzít. 9-28 bizhub PRO C6500/C6500e (Phase 3) Výstupní aplikace 9 5 Dotknte se [OK]. ­ ­ Chcete-li obnovit pedchozí nastavení, dotknte se [Storno]. Chcete-li zrusit funkci skládání se sesíváním se zachováním aktuálního nastavení oezu, dotknte se [Funkce Vyp]. Obnoví se zobrazení výstupní aplikace. 6 V zobrazení výstupní aplikace se dotknte [OK]. V zobrazení kopírování se objeví ikona zadaného výstupního rezimu. Automaticky je v aplikaci zvoleno stránkování brozury. 7 Vysute pihrádku sesívacky na stísku. ­ Pi plném vysunutí odklopte podpru pihrádky. 2 Poznámka Slozené a sesité (a oezané) sady budou vysunuty do pihrádky sesívacky na stísku. Pokud není pihrádka pln vytazena, stroj detekuje, ze je pihrádka zaplnna, dokonce i kdyz je mén vytvoených sad, nez stanovuje specifikace. 2 Pipomenutí Nikdy nezasouvejte pihrádku sesívacky na stísku do pvodní polohy s rozevenou podprou. bizhub PRO C6500/C6500e (Phase 3) 9-29 9 9. 5. 2 Skládání kopií Výstupní aplikace Stroj s instalovanou sesívackou na stísku SD-501 umozuje skládat v rezimu vícenásobného plskladu az 5 list kopírované sady nebo v rezimu vícenásobného trojskladu je skládat dovnit na tetiny. Skládání: polozte nahoru stranou, která bude po slození uvnit. Srovnejte vodicí listu podle papíru. Horní pihrádka 2 Zvolte pozadovaný rezim. Tlacítko pro volbu drování Tlacítko pro volbu sesívání Tlacítko pro volbu skládání ­ ­ ­ Kdyz volíte sesívání v 1 nebo 2 bodech, zapnte pomocí tlacítka sesívání indikátor pozadovaného rezimu. Kdyz volíte drování ve 2 nebo 4 bodech, zapnte pomocí tlacítka drování indikátor pozadovaného rezimu. Kdyz volíte skládání (ze 6 styl), zapnte pomocí tlacítka skládání indikátor pozadovaného rezimu. bizhub PRO C6500/C6500e (Phase 3) 9-34 Výstupní aplikace Drování a sesívání lze kombinovat. Pi kombinaci zapnte indikátory obou funkcí. 9 3 Stisknte tlacítko Start/Stop. ­ Chcete-li perusit operaci, stisknte znovu tlacítko Start/Stop. Tlacítko Start/Stop ­ Bude-li detekováno vícenásobné podávání a stroj se zastaví, pestoze byl podáván pouze jediný list, zapnte tlacítkem vícenásobného podávání dolní indikátor. Zap Vyp Tlacítko detekce vícenásobného skladu 2 Pipomenutí Pi nastavování poctu výtisk dbejte na to, aby nebyla pekrocena kapacita pihrádky finiseru, mohlo by dojít k necekaným potízím. bizhub PRO C6500/C6500e (Phase 3) 9-35 9 9. 7 Pouzití jednotky lepené vazby PB-501 Výstupní aplikace Stroj s instalovanou jednotkou lepené vazby PB-501 automaticky spojuje sadu kopií s listem obálky a vytváí lepenou vazbu, nanese malé mnozství lepidla podél stedové linie obálky a vytvoí tak hbet. V rezimu lepené vazby lze pro tlo sady pouzívat rezim jednostranného i oboustraného kopírování, obálka mze být také prázdná, tistná jednostrann nebo oboustrann a rovnz oíznuta, aby se pizpsobila tlouska tla obálce. Vazba mze být orientována doleva nebo doprava (obrácená vazba). Píklad normální vazby vlevo (U vazby vpravo (obrácené vazby) by mly být obálky a tlo uspoádané pevrácen. ) Tlo Zadní strana pední obálky Záhlaví Zadní strana zadní obálky Obálka Síka hbetu Zápatí Pední strana pední obálky Oez obálky Pední strana zadní obálky 9-36 bizhub PRO C6500/C6500e (Phase 3) Výstupní aplikace 9 Sudý pocet originál Tlo: jednostrann, Tisk na obálku: vyp Prázdné Tlo: oboustrann, Tisk na obálku: vyp Prázdné Prázdné Prázdné Tlo: oboustrann, Tisk na obálku: zap, strana tisku obálky: jednostrann Prázdné Prázdné Tlo: oboustrann, Tisk na obálku: zap, strana tisku obálky: oboustrann Tlo Obálka bizhub PRO C6500/C6500e (Phase 3) 9-37 9 Lichý pocet originál Výstupní aplikace Tlo: jednostrann, Tisk na obálku: vyp Prázdné Tlo: oboustrann, Tisk na obálku: vyp Prázdné Prázdné Prázdné Prázdné Tlo: oboustrann, Tisk na obálku: zap, strana tisku obálky: jednostrann Prázdné Prázdné Tlo: oboustrann, Tisk na obálku: zap, strana tisku obálky: oboustrann Tlo Obálka 9-38 bizhub PRO C6500/C6500e (Phase 3) Výstupní aplikace Zapínání/vypínání ohívace jednotky lepené vazby 9 Jednotka lepené vazby má vnitní ohívac na ohívání granulí lepidla, pouzívaného na lepenou vazbu knih. Vyzaduje piblizn 20 minut na zahátí, aby se roztavily granule a zaízení bylo pipraveno k pouzití. [. . . ] rezimu 16-18 Nastavení nulování 16-16 Nastavení okraj jemné 16-45, 17-134 Nastavení operace výmazu 17-29 Nastavení originálu 6-3 Nastavení papíru N Napájení 1-67 Nast. 17-10 Nastaveni NIC stroje 17-128 Nastaveni site 17-128 Nastaveni systemu 16-6, 17-7 Nastavení aut. nulování 16-16 Nastavení automatického nulování 6-43, 6-48, 12-4, 13-3, 16-9 Nastavení podavace 16-9 Nastavení povolení AVZ 16-11 Nastavení pedvoleb zoom 16-22 Nastavení rychlosti 13-5 Nastavení eci 16-6 Nastavení sesív. dalsí úlohy 16-18 Nastavení Simplex/Duplex 6-33 Nastavení smru originální/ výstupní vazby 16-46, 17-135 Nastavení správce stroje 17-3 Nastavení správy 17-101 Nastavení textu e-mailu 17-97 Nastavení tiskárny 16-50 Nastavení úlohy bhem zahívání 5-22 Nastavení úspory energie 16-24, 17-7 Nastavení vypnutí pro polední pestávku 17-18 Nastavení webových pomcek 19-3 Nastavení zákazu cinnosti 17-22 2-34 Nastavení bzucáku 16-29 Nastavení casovace 17-12 Nastavení casu a data 16-27, 17-9 Nastavení dat sledování záznamu 19-5 Nastavení dálkového panelu 19-21 Nastavení displeje 10-20 Nastavení finiseru 17-44 Nastavení formátu 17-67 bizhub PRO C6500/C6500e (Phase 3) 26-7 26 Nastavení zákazu skeneru 17-26 Nastavení zmny zákazu 17-24 Nádoba na odpad (sesívacka) 2-16 Název papíru 13-4 Nedokoncená úloha 11-9 Negativ 8-44 Nekomprimovaný rezim 16-43, 17-132 Neshoda v nastavení papíru 23-14 Netídný/tídný/ skupinkovaný výstup do hlavní pihrádky 9-11, 9-74 Netídní 9-9, 9-59, 9-72 Orientace 6-5 Dodatek Orientace originálu v ADF 16-18 Orientace vazby 6-3, 9-7 Originály nevhodné pro ADF 3-18 Originály v ADF 3-20 Oez 9-27 Ostrost 7-12, 7-34 Osvitové sklo AMS 16-45, 17-134 Otocení 6-46, 16-45, 17-134 Overeni uzivatele 2-41 Ovládací panel 5-3 Ovládání kopírovacího stroje z webového prohlízece 10-21 Ov. záznam 17-98 O O barvách 7-3 Obálka 9-24 Obrate se na servis 23-3 Obraz a typ 6-7 Ochrana proti kopírování 8-84 Odesílací adresa skeneru 17-80 Odlozená úloha 6-64, 11-4 Odpadní nádoba (skládací jednotka) 2-12 Odstranní drovacího odpadu 4-49 Odstranní odpadu z oezu 4-54 Odstraování zaseklého papíru 23-8 Odstraování závad 23-3, 23-18 Odstín 7-7, 7-26 Odstín (H) 7-5 Ohívac jednotky lepené vazby 9-39 Okenicový sklad 9-18, 9-22 Okraj stránky 8-61, 8-66 Omezené pouzívání kopírovacího stroje v pípad potízí 23-5 Omezení mnozství papíru 17-74 Omezení poctu na výstupu 14-130 Opakování obrazu 8-46 26-8 P Pam rezimu 10-11 Papír formátu A5/B6/A6 4-11 Parametry hlavní jednotky 25-3 Pocát. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69143-67-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69143-67-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag