Návod k použití PHILIPS 69143-65-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69143-65-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69143-65-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69143-65-PH.


PHILIPS 69143-65-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3317 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69143-65-PH BROCHURE (579 ko)
   PHILIPS 69143-65-PH BROCHURE (556 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69143-65-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-4 Symbole ostrzegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Znaczenie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Czynnoci przed wymian jakiejkolwiek czci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Wymiana czci CMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] % Nie wolno ignorowa zalece dotyczcych bezpieczestwa. 7 UWAGA Zignorowanie tych ostrzee grozi uszkodzeniem ciala lub zniszczeniem mienia. % Nie wolno ignorowa zalece dotyczcych bezpieczestwa. Znaczenie symboli Symbol Znaczenie Symbol trójkta oznacza sytuacj niebezpieczn, podczas której naley podejmowa rodki ostronoci. Przyklad Znaczenie Symbol ten ostrzega przed niebezpieczestwem oparzenia. Symbol ten informuje, e nie wolno demontowa urzdzenia. Czarne kólko oznacza dzialanie, które naley bezwzgldnie wykona. Symbol ten oznacza, e naley odlczy kopiark od zasilania. 1-4 bizhub PRO C6500 / bizhub PRO C6500e Wprowadzenie Czynnoci przed wymian jakiejkolwiek czci 1 7 UWAGA Zignorowanie tych ostrzee grozi uszkodzeniem ciala lub zniszczeniem mienia. % Nie wolno ignorowa zalece dotyczcych bezpieczestwa. OSTRZEENIE Podczas wymiany czci, naley przestrzega zalece personelu technicznego. Naley równie zapozna si z Instrukcj Wymiany CMS przed dokonaniem wymiany czci, a nastpnie postpowa zgodnie z opisan procedur i korzysta z zalecanych narzdzi. Ponadto nie naley wykonywa operacji innych ni podane w Instrukcjach Wymiany CMS. Nie zastosowanie si do zalecanej procedury i zalecanych narzdzi moe spowodowa uszkodzenie kopiarki lub odniesienie obrae ciala. Przed rozpoczciem pracy, naley upewni si, e przewód zasilajcy kopiarki oraz sprztu dodatkowego jest odlczony od prdu. Jeli przewód zasilajcy nie jest odlczony od zasilania, niektóre komponenty mog by wci pod napiciem pomimo wylczenia zasilania. Kontakt z tym urzdzeniem moe grozi poparzeniem. Symbol bizhub PRO C6500 / bizhub PRO C6500e 1-5 1 Wymiana czci CMS Wprowadzenie 7 OSTRONIE Zignorowanie takich ostrzee grozi powanymi obraeniami, a nawet mierci. % Nie ignoruj zalece dotyczcych bezpieczestwa. OSTRZEENIE Nie mona dopuci aby jakiekolwiek metalowe przedmiotu jak spinacze, zszywki lub rubki dostaly si do wntrza otwartej kopiarki. ­ Instalujc rolk zacigajc papier, naley sprawdzi czy strzalka 2 skierowania jest w stron zawleczki. 13 Zdj element gumowy z rolki zacigajcej papier. ­ Instalujc element gumowy rolki zacigajcej papier, naley sprawdzi czy namalowane oznaczenie skierowane jest w stron strzalki 2. Ponowne zaloenie rolki pobierajcej/elementu gumowego rolki zacigajcej papier % Naley ponownie zamontowa powysze czci, postpujc zgodnie z krokami procedury zdejmowania, jednak w odwrotnej kolejnoci. 2-14 bizhub PRO C6500 / bizhub PRO C6500e bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500e Demonta elementu gumowego rolki separujcej 2 Czci wymieniane okresowo/cykl: - Element gumowy rolki separujcej: Co 400 000 wydruków (rzeczywisty cykl wymiany: co 125 000 poda) 2 Uwaga Na przykladzie podajnika 1, poniej przedstawiono procedur wymiany. Procedura ta jest taka sama dla podajnika 2 i podajnika 3. 1 Wylczy pomocniczy przycisk zasilania. glówny przycisk zasilania lewe przednie drzwiczki pomocniczy przycisk zasilania 2 3 Otworzy lewe przednie drzwiczki urzdzenia, a nastpnie wylczy glówny przycisk zasilania. Wycign przewód zasilajcy. bizhub PRO C6500 / bizhub PRO C6500e 2-15 2 4 bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500e Wyj zespól rolki zacigajcej papier. Aby pozna szczególy, patrz "Demonta rolki pobierajcej/elementu gumowego rolki zacigajcej papier" na stronie 2-10. rolka separujca zawleczka namalowane oznaczenie rolka separujca element gumowy rolki separujcej 5 Zdj zawleczk i wyj rolk separujc. ­ Przed zamontowaniem rolki separujcej, naley sprawdzi czy rolka ta nie jest brudna ani zatluszczona. 6 Zdj element gumowy z rolki separujcej. ­ Instalujc element gumowy rolki separujcej, naley sprawdzi czy namalowane oznaczenie skierowane jest w stron zacisku C. Ponowne zaloenie elementu gumowego rolki separujcej % Naley ponownie zamontowa powysze czci, postpujc zgodnie z krokami procedury zdejmowania, jednak w odwrotnej kolejnoci. 2-16 bizhub PRO C6500 / bizhub PRO C6500e bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500e 2 2. 4 Procedury konserwacji elementu rcznego podajnika papieru Demonta rolki pobierajcej/elementu gumowego rolki zacigajcej papier Czci wymieniane okresowo/cykl: - Rolka pobierajca: Co 4 000 000 wydruków (rzeczywisty cykl wymiany: co 800 000 poda) - Gumowy element rolki zacigajcej: Co 1 400 000 wydruków (rzeczywisty cykl wymiany: co 125 000 poda) 1 Wylczy pomocniczy przycisk zasilania. glówny przycisk zasilania lewe przednie drzwiczki pomocniczy przycisk zasilania 2 3 Otworzy lewe przednie drzwiczki urzdzenia, a nastpnie wylczy glówny przycisk zasilania. Wycign przewód zasilajcy. bizhub PRO C6500 / bizhub PRO C6500e 2-17 2 4 bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500e Unoszc dwigni oznaczon na rysunku, przekrci uchwyt zgodnie z kierunkiem strzalki i wycign ADU. dwignia 2-18 bizhub PRO C6500 / bizhub PRO C6500e bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500e 2 5 Wyj sze rub i zdj elektromagnetyczn pokryw podawania papieru. ruby elektromagnetyczna pokrywa podawania papieru ruby 6 Zdj zawleczk. loysko zawleczka zespól rolek pobierania papieru bizhub PRO C6500 / bizhub PRO C6500e 2-19 2 7 ­ bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500e Wyj cztery ruby i pokryw zespolu rolek pobierania papieru. Instalujc zespól rolek pobierania papieru, naley zamontowa aktywator w czci wykrywajcej czujnika braku papieru/BP (PS47). czujnik braku papieru/BP (PS47) dwignia podnoszca zespolu pobierania papieru aktywator zespól rolek pobierania papieru ­ Instalujc zespól rolek pobierania papieru, naley zbliy koniec dwigni podnoszcej zespól pobierania papieru do spodniej powierzchni plyty zespolu rolek pobierania papieru. 8 Zdj zawleczk, wycign o i wyj zespól rolki pobierajcej. wal zespól rolki pobierajcej rolka pobierajca zawleczka 2-20 bizhub PRO C6500 / bizhub PRO C6500e bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500e 2 9 10 Wyj rolk pobierajc z zespolu rolki. Zdj zespól rolki zacigajcej papier z osi. namalowane oznaczenie zespól rolki zacigajcej papier o kolo zbate element gumowy rolki zacigajcej papier 11 Zdj element gumowy z zespolu rolek zacigania papieru. ­ Instalujc element gumowy rolki zacigajcej papier, naley sprawdzi czy namalowane oznaczenie skierowane jest w stron kola zbatego. Ponowne zakladanie rolki pobierajcej/elementu gumowego rolki zacigajcej papier % Naley ponownie zamontowa powysze czci, postpujc zgodnie z krokami procedury zdejmowania, jednak w odwrotnej kolejnoci. bizhub PRO C6500 / bizhub PRO C6500e 2-21 2 2. 5 bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500e Procedury konserwacji zespolu utrwalajcego 7 UWAGA rodki ostronoci odnonie wysokiej temperatury Tu po wylczeniu glównego zasilania lub zasilania pomocniczego elementy utrwalajce s bardzo gorce i mog spowodowa oparzenia. [. . . ] Wymieni rolk zacigajc papier. piercie rolki separujcej piercie rolki zacigajcej papier ­ Wygld piercienia jest taki sam w przypadku rolki zacigajcej papier i rolki separujcej. Jednak, piercie rolki zacigajcej papier nie ma wbudowanego mechanizmu jednokierunkowego, naley wic uwaa, aby nie pomyli tych dwóch rolek. Ponowny monta elementu gumowego rolki pobierajcej/rolki zacigajcej % Naley ponownie zamontowa powysze czci, postpujc zgodnie z krokami procedury zdejmowania, jednak w odwrotnej kolejnoci. 3-10 bizhub PRO C6500 / bizhub PRO C6500e PF-601/HT504 Demonta rolki separujcej Czci wymieniane okresowo/cykl: - Rolka separujca: Co 600 000 wydruków (rzeczywisty cykl wymiany: co 300 000 poda) 3 2 Uwaga Wygld piercienia jest taki sam w przypadku rolki zacigajcej papier i rolki separujcej. Jednak piercie rolki zacigajcej papier posiada wbudowany jednokierunkowy mechanizm, naley uwaa, aby nie pomyli tych dwóch rolek. 1 Wylczy pomocniczy przycisk zasilania. glówny przycisk zasilania lewe przednie drzwiczki pomocniczy przycisk zasilania 2 3 Otworzy lewe przednie drzwiczki urzdzenia, a nastpnie wylczy glówny przycisk zasilania. Wycign przewód zasilajcy. bizhub PRO C6500 / bizhub PRO C6500e 3-11 3 4 Otworzy przednie drzwiczki. PF-601/HT504 otwór dwignia blokady podajnika drzwiczki przednie prowadnica zespolu transportu pionowego podajnik 5 6 Otworzy prowadnic zespolu transportu pionowego (tylko podajnik 4). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69143-65-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69143-65-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag