Návod k použití PHILIPS 69143-55-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69143-55-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69143-55-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69143-55-PH.


PHILIPS 69143-55-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3317 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69143-55-PH BROCHURE (604 ko)
   PHILIPS 69143-55-PH BROCHURE (824 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69143-55-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-4 Vyjmutí sestavy prachového filtru 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Zptná instalace sestavy prachového filtru 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Postup údrzby pro sbrnou nádobu toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Vyjmutí sestavy sbrné nádoby toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Nez pistoupíte k jakékoli výmn, nejprve si je pozorn pectte. - Dbejte výstrah uvedených v pokynech k výmn CMS. Výstrazné a varovné znacky V pokynech pro výmnu díl CMS a v kopírovacím stroji je pouzita ada rzných grafických znak, které slouzí k tomu, aby výmna dílu probhla ádn a nezpsobila úraz vám ani jiným osobám, stejn jako skody na majetku. Následující indikátory jsou pouzity na výstrazných stítcích nebo v tomto návodu k pouzití ke kategorizaci úrovn bezpecnostních výstrah. 7 VÝSTRAHA Nerespektování tchto výstrah mze vést k váznému nebo dokonce smrtelnému poranní. % Nejednejte v rozporu s bezpecnostními doporuceními. 7 POZOR Nerespektování tchto výstrah mze vést k poranní nebo vzniku skod. % Nejednejte v rozporu s bezpecnostními doporuceními. Význam znacek Znacka Význam Trojúhelník oznacuje nebezpecí, na které je teba dávat pozor. Píklad Význam Tato znacka varuje ped mozným popálením. Sikmá cára oznacuje zakázanou cinnost. Tato znacka varuje ped rozebíráním zaízení. Cerný kruh oznacuje cinnost, kterou je nutno provést. Tato znacka upozoruje, ze musíte odpojit zaízení. 1-4 bizhub PRO C5500 Úvod Cinnost ped výmnou dílu 1 7 POZOR Nerespektování tchto výstrah mze vést k poranní nebo vzniku skod. % Nejednejte v rozporu s bezpecnostními doporuceními. VÝSTRAHA Pi provádní výmny dílu si musíte vyzádat rady servisního technika. Ped výmnou dílu si pozorn proctte pokyny pro výmnu CMS podle pedepsaného postupu a pomocí pedepsaného nástroje. Neprovádjte zádnou cinnost, která není popsána v pokynech pro výmnu dílu CMS. Pokud nepouzijete pedepsané postupy a nástroje, mze dojít k poskození kopírovacího stroje a vy se mzete poranit. Toner mùze v ohni vzplanout a zpùsobit nebezpeènou situaci. bizhub PRO C5500 1-9 1 Úvod 1-10 bizhub PRO C5500 2 bizhub PRO C5500 bizhub PRO C5500 2 2 2. 1 bizhub PRO C5500 Postup pi údrzb kryt Vyjmutí sestavy prachového filtru 1 Periodická výmna díl/cyklus: - Sestava prachového filtru 1: Kazdých 150 000 výtisk (skutecný cyklus výmny: závisí na pokrytí, vzdálenosti pohonu válce vývojnice a teplot/vlhkosti) 1 VYPNTE pomocný vypínac. levá pední dvíka hlavní vypínac pomocný vypínac 2 3 Otevete levá pední dvíka a VYPNTE hlavní vypínac. Odpojte síový kabel. bizhub PRO C5500 2-3 2 4 Odsroubujte a odstrate kryt filtru. bizhub PRO C5500 sroub kryt filtru 5 Vyjmte sestavu prachového filtru 1. sestava prachového filtru 1 Zptná instalace sestavy prachového filtru 1 % Výse uvedené díly instalujte v opacném poadí krok jejich vyjímání. 2-4 bizhub PRO C5500 bizhub PRO C5500 Vyjmutí sestavy prachového filtru 2 Periodická výmna díl/cyklus: - Sestava prachového filtru 2: kazdých 150 000 výtisk 2 1 VYPNTE pomocný vypínac. levá pední dvíka hlavní vypínac pomocný vypínac 2 3 Otevete levá pední dvíka a VYPNTE hlavní vypínac. Odpojte síový kabel. bizhub PRO C5500 2-5 2 4 Uvolnte dva sroubky a odstrate kryt filtru. bizhub PRO C5500 srouby kryt filtru 5 Vysute sestavu prachového filtru 2 z krytu filtru. kryt filtru sestava prachového filtru 2 Zptná instalace sestavy prachového filtru 2 % Výse uvedené díly instalujte v opacném poadí krok jejich vyjímání. 2-6 bizhub PRO C5500 bizhub PRO C5500 2 2. 2 Postup údrzby pro sbrnou nádobu toneru Vyjmutí sestavy sbrné nádoby toneru Periodická výmna díl/cyklus: - Sestava sbrné nádoby toneru: kazdých 50 000 výtisk 1 VYPNTE pomocný vypínac. levá pední dvíka hlavní vypínac pomocný vypínac 2 3 Otevete levá pední dvíka a VYPNTE hlavní vypínac. Odpojte síový kabel. bizhub PRO C5500 2-7 2 4 bizhub PRO C5500 Otevete dvíka ke sbru toneru a vytáhnte sestavu sbrné nádoby toneru. dvíka ke sbru toneru sestava sbrné nádoby toneru 2-8 bizhub PRO C5500 bizhub PRO C5500 2 5 Odlepte nálepku ze sestava sbrné nádoby toneru a pelepte jí otvor ve sestava sbrné nádob toneru. nálepka otvor nálepka sestava sbrné nádoby toneru Zptná instalace sestavy sbrné nádoby toneru % Výse uvedené díly instalujte v opacném poadí krok jejich vyjímání. bizhub PRO C5500 2-9 2 2. 3 bizhub PRO C5500 Postup údrzby pro oblast podávání papíru Demontáz zvedacího válecku/pryze válecku podavace papíru Periodická výmna díl/cyklus: - Zvedací válecek: kazdých 2 400 000 výtisk (skutecný cyklus výmny: kazdých 800 000 podání) - Pryz válecku podavace papíru: kazdých 400 000 výtisk (skutecný cyklus výmny: kazdých 125 000 podání) 2 Poznámka V níze uvedeném postupu byl jako píklad pouzit 1 zásobník. zásobník je stejný. 1 VYPNTE pomocný vypínac. levá pední dvíka hlavní vypínac pomocný vypínac 2 3 Otevete levá pední dvíka a VYPNTE hlavní vypínac. Odpojte síový kabel. 2-10 bizhub PRO C5500 bizhub PRO C5500 2 4 Vysute 1. zásobník papíru. kryt jednotky podavace papíru srouby srouby kryt jednotky podavace papíru Zásobník papíru 1 5 Odsroubujte ctyi srouby a sejmte kryt jednotky podavace papíru. bizhub PRO C5500 2-11 2 6 Odpojte konektor 1. bizhub PRO C5500 upevovací sroub hídele sroub konektor 1 konektor 2 jednotka podavace papíru 7 8 Odstrate sroubky a uvolnte upevovací sroub hídele. Posute jednotku podavace papíru ve smru sipky a nadzvednutím ji vyjmte a odpojte od konektoru 2. 2-12 bizhub PRO C5500 bizhub PRO C5500 2 9 Vyjmte C svorky, posute ob loziska smrem ven a vyjmte sestavu válecku podavace papíru. C svorka lozisko lozisko sestava válecku podavace papíru ­ Ped instalací sestavy válecku podavace papíru zkontrolujte, jestli není na váleccích mastnota nebo prach. bizhub PRO C5500 2-13 2 10 Vyjmutí lozisek. bizhub PRO C5500 C svorka 1 podávací válecek papíru C svorka 2 zvedací válecek lozisko znacka sipky 1 znacka sipky 2 pryz válecku podavace papíru namalovaná znacka 11 12 Odstrate C svorku 1 a vyjmte zvedací válecek. ­ Pi instalaci zvedacího válecku musí sipka 1 smovat k C svorce 1. Odstrate C svorku 2 a vyjmte podávací válecek papíru. ­ Pi instalaci podávacího válecku papíru musí sipka 2 smovat k C svorce. 13 Odstrate pryz z podávacího válecku papíru. ­ Pi instalaci jednotky podávacího válecku papíru nezapomete v sekci detekce vlozit ramínko cidla chybjícího papíru/BP (PS47). cidlo chybjícího papíru/BP (PS47) zvedací lista podavace papíru ramínko cidla jednotka podávacího válecku papíru ­ Pi instalaci jednotky podávacího válecku papíru umístte zvedací lista podavace papíru spicí tak, aby se dotýkala spodní strany listy na papír jednotky podavace papíru. 8 Odstrate C svorku, vytáhnte hídel a vyjmte sestavu zvedacího válecku. hídel sestava zvedacího válecku zvedací válecek C svorka 2-20 bizhub PRO C5500 bizhub PRO C5500 2 9 10 Demontujte zvedací válecek papíru ze sestavy zvedacího válecku. [. . . ] Odpojte síový kabel. bizhub PRO C5500 3-17 3 4 Otevete kryt podavace papíru. DF-609 srouby kryt podavace papíru kryt registracního válecku Zásobník papíru srouby 5 6 % Nadzvednte podavac papíru pímo nahoru. Odsroubujte ctyi sroubky a sejmte kryt registracního válecku. Zptná instalace krytu registracního válecku Výse uvedené díly instalujte v opacném poadí krok jejich vyjímání. 3-18 bizhub PRO C5500 DF-609 Cistní registracního válecku Periodické cistní díl/cyklus: - Registracní válecek: kazdých 200 000 výtisk 3 1 VYPNTE pomocný vypínac. levá pední dvíka hlavní vypínac pomocný vypínac 2 3 Otevete levá pední dvíka a VYPNTE hlavní vypínac. Odpojte síový kabel. bizhub PRO C5500 3-19 3 4 Odstrate krytu registracního válecku. Blíze viz "Vyjmutí krytu registracního válecku" na stran 3-17. DF-609 registracní válecky 5 6 Namocte bavlnný hadík v lihu a otete jím vsechny ti registracní válecky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69143-55-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69143-55-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag