Návod k použití PHILIPS 69141-31-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69141-31-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69141-31-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69141-31-PH.


PHILIPS 69141-31-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3542 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69141-31-PH BROCHURE (363 ko)
   PHILIPS 69141-31-PH BROCHURE (341 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69141-31-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] KromÏ toho se tak vyvarujete i zbyteËnm n·kladm na p¯ÌpadnÈ opravy a servis. PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento znak v·s bude prov·zet krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto znakem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace k obsluze a praktickÈmu pouûitÌ spot¯ebiËe. [. . . ] ï DÏtskou vûivu oh¯Ìvejte ve sklenicÌch nebo v lahvÌch z·sadnÏ bez vÌËka nebo bez uz·vÏru. Po oh¯·tÌ pak n·dobu dob¯e prot¯epejte nebo promÌchejte, aby se teplo rovnomÏrnÏ rozloûilo. D¯Ìve, neû budete vûivu dÌtÏti pod·vat, bezpodmÌneËnÏ zkontrolujte jejÌ teplotu. ï Pokrmy, oh¯ÌvanÈ v mikrovlnnÈ troubÏ, p¯ed·vajÌ svoje teplo i na pouûitÈ n·dobÌ. Z toho dvodu pouûÌvejte chÚapky na n·dobÌ nebo podobnÈ ochrannÈ prost¯edky!ï P¯Ìliö dlouhmi dobami oh¯evu se mohou potraviny vysuöit nebo p¯ÌpadnÏ sp·lit. Takovm incidentm zamezÌte tak, kdyû zad·te vûdy kratöÌ dobu oh¯evu, neû je doporuËen Ëas v tradiËnÌch peËicÌch troub·ch. ï POZOR: Tekutiny nebo jinÈ potraviny se nesmÏjÌ oh¯Ìvat v hermeticky uzav¯ench n·dob·ch, hrozÌ nebezpeËÌ vbuchu. Pokrm je p¯Ìliö vysuöen. Nastavte kratöÌ dobu va¯enÌ a / nebo zvolte niûöÌ mikrovlnn vkon. Po uplynutÌ nastavenÈ doby nenÌ pokrm jeötÏ rozmraûen, hork nebo uva¯en. Nastavte delöÌ dobu va¯enÌ a / nebo zvolte vyööÌ mikrovlnn vkon. Po uplynutÌ doby va¯enÌ je pokrm na okrajÌch p¯eh¯·t, uprost¯ed vöak jeötÏ nenÌ uva¯en / hork. NezapomÌnejte na to, ûe vyööÌ pokrmy vyûadujÌ takÈ delöÌ dobu oh¯evu. P¯i dalöÌm pouûitÌ zvolte radÏji niûöÌ vkon a / nebo delöÌ dobu va¯enÌ. polÈvku, obËas zamÌchejte. Mikrovlnnou troubu nepouûÌvejte: - k va¯enÌ vajec ve sko¯·pce (u s·zench vajec p¯edem propÌchnÏte ûloutek) a hlemûÔ v ulitÏ, protoûe v tom p¯ÌpadÏ prasknou!- pro oh¯Ìv·nÌ vÏtöÌch mnoûstvÌ stolnÌho oleje (p¯i p¯ÌpravÏ fondue nebo p¯i fritov·nÌ) a n·poj s vysokm procentem alkoholu. P¯ed rozmrazov·nÌm zcela odstraÚte p¯ÌpadnÈ kovovÈ nebo hlinÌkovÈ obaly, resp. Ë·sti. Co je jeötÏ nutno vzÌt v vahuÖ ï Potraviny majÌ rznÈ tvary a vlastnosti. Z toho dvodu jsou takÈ doby a vkony, kterÈ jsou pot¯ebnÈ pro rozmrazov·nÌ, oh¯Ìv·nÌ nebo peËenÌ individu·lnÏ rznÈ. Jako hrubÈ orientaËnÌ pravidlo platÌ: dvojitÈ mnoûstvÌ = tÈmϯ dvojn·sobn· doba ï ÿiÔte se laskavÏ daji, kterÈ jsou uvedenÈ v tabulk·ch pro p¯Ìpravu pokrm. DelöÌ dobu nastavujte pouze tehdy, pokud je to zapot¯ebÌ. ï P¯i pr·ci s mikrovlnami vznik· teplo v potravinÏ samotnÈ. Proto se nemohou vöechna mÌsta proh¯·t souËasnÏ. Z toho dvodu by se mÏly p¯edevöÌm p¯i oh¯Ìv·nÌ vÏtöÌch mnoûstvÌ potraviny mÌchat nebo obracet. ï V tabulk·ch pro p¯Ìpravu pokrm je uvedena "doba odpoËinku". Po tuto dobu ponechte potravinu v troubÏ nebo mimo ni st·t, aby se teplo uvnit¯ pokrmu mohlo rovnomÏrnÏ rozloûit. Rozmrazov·nÌ ovoce a zeleniny ï Ovoce a zelenina, kterÈ se majÌ d·le zpracov·vat v syrovÈm stavu, rozmrazujte v mikrovlnnÈ troubÏ pouze Ë·steËnÏ a definitivnÏ je rozmrazte p¯i pokojovÈ teplotÏ. ï Ovoce a zelenina, kterÈ se majÌ va¯it, je moûno va¯it p¯Ìmo s vyööÌm mikrovlnnm vkonem, aniû by byly jiû p¯edem rozmraûeny. Hotov· jÌdla ï Hotov· jÌdla v kovovch n·dob·ch nebo s kovovm vÌkem se mohou ve svÈm obalu rozmrazovat nebo oh¯Ìvat v mikrovlnnÈ troubÏ pouze tehdy, kdyû je to vslovnÏ na jejich obalu uvedeno. [. . . ] KovovÈ p¯edmÏty musejÌ bt vzd·leny od stÏn oh¯ÌvacÌho prostoru a od dv̯ek trouby nejmÈnÏ 2 cm. P¯i samostatnÈm provozu mikrovln mûete p¯ipojit gril. Viz n·sledn popis zpsobu funkce v kombinacÌch mikrovlny + gril. 18 23 Zpsoby provozu KombinovanÈ va¯enÌ (va¯enÌ a grilov·nÌ) Programy MnoûstvÌ Porce ku¯ete 1) (ËerstvÈ) Hmotnost od - do 100 - 2000 g UpozornÏnÌ Porce (nap¯. CelÈ ku¯e pÈci na otoËnÈm tal̯i. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69141-31-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69141-31-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag