Návod k použití PHILIPS 69141-04-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69141-04-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69141-04-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69141-04-PH.


PHILIPS 69141-04-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3542 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69141-04-PH BROCHURE (531 ko)
   PHILIPS 69141-04-PH BROCHURE (373 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69141-04-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] KromÏ toho se tak vyhnete i zbyteËnm n·kladm na opravy. PomocÌ tohoto vstraûnÈho trojhelnÌku a / nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem zÌsk·te doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûÌv·nÌ spot¯ebiËe. [. . . ] ZapÌchnÏte do kol·Ëe na nejvyööÌm mÌstÏ d¯evÏnou öpejli a vyt·hnÏte ji. Pokud jiû nezstane na d¯evÏ lepit tÏsto, mûete mikrovlnnou troubu vypnout a vyuûÌt zbytkovÈ teplo. Pouûijte p¯ÌötÏ pro tÏsto mÈnÏ tekutiny. Dodrûujte doby hnÏtenÌ, p¯edevöÌm p¯i pouûitÌ kuchyÚskch robot. Zvolte p¯i p¯ÌötÌm peËenÌ tmavou peËicÌ formu. P¯i p¯ÌötÌ p¯ÌpravÏ nastavte niûöÌ teplotu a prodluûte dobu peËenÌ. Vloûte plech na peËenÌ znovu kr·tce do trouby a potom placiËky ihned uvolnÏte. Pouûijte p¯ÌötÏ vhodn peËicÌ papÌr. Znovu b·bovku p¯eklopte a zakryjte formu nÏkolikr·t mokrm, studenm had¯Ìkem. P¯ÌötÏ dob¯e formu vyt¯ete tukem a nasypte do nÌ jeötÏ p¯ÌdavnÏ strouhanku. Plasty, odolnÈ proti teplotÏ do200 C 3) Lepenka, papÌr FÛlie pro udrûov·nÌ Ëerstvosti (pro zakrv·nÌ) PeËicÌ fÛlie s pravou vhodnou pro mikrovlny Kol·Ë se sr·ûÌ (je mazlav, vodnat, jsou v nÏm brousky). PeËicÌ n·dobÌ z kovu, nap¯. smaltovanÈ, litinovÈ Formy pro peËenÌ, ËernÏ nat¯enÈ nebo se silikonovm povlakem X vhodnÈ PeËivo ve formÏ je dole p¯Ìliö svÏtlÈ. PeËivo s vlhkou n·plnÌ / srovÈ kol·Ëe, nejsou propeËenÈ. Gril p¯edh¯·t po dobu 2 minut. UvedenÈ doby oh¯evu jsou orientaËnÌmi hodnotami, a jsou z·vislÈ na sloûenÌ a mnoûstvÌ upravovanÈ potraviny a d·le na poûadovanch vlastnostech. Grilov·nÌ je vhodnÈ zvl·ötÏ pro plochÈ pl·tky masa a ryb. Pokud nenÌ uvedeno jinak, platÌ tabulky pro uloûenÌ potraviny do chladnÈho oh¯ÌvacÌho prostoru. PlochÈ pl·tky masa je nutno obr·tit pouze jednou, vÏtöÌ kruhovÈ kusy nÏkolikr·t. Ryby ukl·dat na grilovacÌ roöt vedle sebe nejvhodnÏji st¯ÌdavÏ vûdy hlavou k ocasu a naopak. 37 Pokrmy pro testov·nÌ (mikrovlnn vkon 900 watt) Kvalitu a funkci mikrovlnnch spot¯ebiË testujÌ zkuöebny podle speci·lnÌch pokrm. Norma DIN ËÌs. 44 566 Vkon (watty) RybÌ filÈ rozmrazenÌ a p¯Ìprava 900 Doba trv·nÌ (min) 7- 9 Doba odpoËinku (min) 3 Pozn·mka 1) OkÈnko displeje Grilov·nÌ toastu 2) (na grilovacÌm roötu) Grilov·nÌ 2 steak 3) Grilov·nÌ ku¯ete 4) 1200 g gril gril 400 2-4 23 - 27 25 - 30 - Zakrt; po uplynutÌ poloviny doby p¯Ìpravy obr·tit pokrm tak, aby vnit¯nÌ rohy byly uloûeny vnÏ. Po opeËenÌ prvnÌ strany dohnÏda steak obr·tit. Po opeËenÌ prvnÌ strany dohnÏda ku¯e obr·tit. OkÈnko displeje v·s vede p¯i volbÏ s pouûitÌm n·sledujÌcÌch symbol: hork vzduch vypnutÌ otoËnÈho tal̯e hork vzduch + mikrovlny mikrovlny gril + mikrovlny gril IEC 705 Vkon (watty) Doba trv·nÌ (min) 20 - 22 Doba odpoËinku (min) 120 Pozn·mka 1) älehan· vejce (test A) (1000 g) Piökotov· hmota (test B) Sekan· peËenÏ (test C) RozmrazenÌ sekanÈ peËenÏ 400 skupina potravin pro rozmrazovacÌ automatiku hmotnost k programov·nÌ automatiky symbol rozmrazov·nÌ 900 900 150 5-6 12 - 14 12 - 14 5 5 5 Zakrt. Uloûit p¯Ìmo na otoËn tal̯, po uplynutÌ poloviny doby obr·tit. Zakrt. dennÌ Ëas hodinov Ëas konce programu pro p¯edvolbu doby trv·nÌ / konce teplota pro funkci hork vzduch mikrovlnn vkon ve wattech RozmrazenÌ malin 1) 150 6-8 3 2) 3) 4) Pokud nenÌ uvedeno jinak, pracuje se na otoËnÈm tal̯i. Poloûit na grilovacÌ roöt, uloûen v hornÌ poloze. [. . . ] 2) Ocas ryb zakrt p¯ed rozmrazov·nÌm hlinÌkovou fÛliÌ. ZmrazenÈ, vybalenÈ potraviny uloûit na obr·cen mal tal̯ek, kter se poloûÌ do n·dobky, aby mohla odtÈkat tekutina, vznikajÌcÌ p¯i rozmrazov·nÌ P¯i rozmrazov·nÌ je nutno dodrûovat naöe doporuËenÈ doby odpoËinku. (Z·kladnÌ pravidlo: doba rozmrazov·nÌ = doba odpoËinku). PouûitÌ automatickÈho rozmrazov·nÌ P¯Ìklad: rozmrazit 1200 g rybÌho filÈ 1. Stisknout tlaËÌtko AutomatickÈ rozmrazov·nÌ; v okÈnku displeje se objevÌ p¯Ìsluön symbol. Stisknout znovu tlaËÌtko, ËÌmû se zvolÌ druh potraviny; stisknout nap¯. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69141-04-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69141-04-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag