Návod k použití PHILIPS 69122-04-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69122-04-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69122-04-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69122-04-PH.


PHILIPS 69122-04-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4222 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69122-04-PH BROCHURE (752 ko)
   PHILIPS 69122-04-PH BROCHURE (535 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69122-04-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vnjsí displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servisní svtlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fotoaparát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 109) na Automaticky, nebudete mít po dobu stahování nové multimediální zprávy pístup k menu Stahování a k internetovým stránkám. Pokud vám pijde zpráva ve chvíli, kdy hrajete na telefonu nkterou z her, dostanete pouze textové upozornní. Zprávu si mzete stáhnout po ukoncení hry tak, ze otevete textové upozornní o zpráv. · Upozornní na novou multimediální zprávu smazete stiskem tlacítka . Máte-li krom nových multimediálních zpráv i zmeskané hovory, hlasovou postu, pijaté textové zprávy SMS nebo zprávy sluzby CB, funkce pravého kontextového tlacítka se mní takto: Zmesk. , Pipoj. , Prohl. , CB a Kontakty. Je-li polozka Píjem zprávy nastavena na hodnotu Rucn (podrobnosti viz str. 109), musíte poté, co se na displeji objeví ikona nové zprávy ( ), otevít slozku Pijaté, pokud chcete zprávu stáhnout. Vybírat mzete zprávy s následujícími ikonami: , nebo . Pokud chcete zprávu stáhnout nebo smazat, pouzijte kontextové tlacítko Volba. Správa pamti Pokud je pamt' plná, zacne ikona nové zprávy ( ) blikat a na displeji se objeví chybové hlásení. (Chybové hlásení zmizí po stisku tlacítka , pokud vsak staré zprávy nevymazete a neuvolníte tak alespo cást pamti, hlásení se objeví znovu. ) Nebudete pak moci pijímat zádné nové zprávy. Musíte vymazat jednu nebo více zpráv a uvolnit pamt' pro nové píchozí zprávy. Mzete také vlozit nkterou z pednastavených zpráv. Vlození pednastavené zprávy: · Stisknte kontextové tlacítko Volby a zvolte polozku Pednastav. Zprávu vlozíte stisknutím kontextového tlacítka Volby a výbrem polozky Provedeno. Poznámka: Chcete-li se pi vkládání zprávy vrátit k pedchozímu menu, podrzte tlacítko C. 2. Po stisknutí kontextového tlacítka Volby se zobrazí následující volby: · Náhled: zobrazí zprávu tak, jak ji uvidí její píjemce. Chcete-li zprávu upravit, stisknte kontextové tlacítko Edit. . Zprávu odeslete stisknutím kontextového tlacítka Odesl. . Viz následující body. 97 Zprávy · Pidej stránku: umozuje pidat az deset stránek. K listování stránkami zprávy pouzijte navigacní tlacítka Vlevo/Vpravo. · Casování stránky: umozuje nastavit, jak dlouho se bude píjemci zobrazovat stránka zprávy, nez telefon automaticky zobrazí stránku následující. · Textový efekt: umozuje nastavit barvu, velikost a styl písma zprávy. [. . . ] Vytvoenou nebo pijatou zprávu lze zobrazit, upravit nebo odeslat. 177 Rejstík A Abecední rezim · 42, 44 Aktivní kryt · 149 Aktivní linka sluzba, pouzití · 156 výbr · 85 ALS · 156 C Cas · 122 nastavení · 122 svtový · 123 Casovac · 132 Cekající hovor · 38, 83 Císla FDN · 148 oprava · 28 rezim · 42, 49 rychlé vytácení · 60 ukládání · 59 Cistota zvuku · 33 B Baterie bezpecnostní opatení · 165 indikátor vybití baterie · 24 nabíjení · 23 vlození · 21 vyjmutí · 22 Bezpecnost baterie · 165 bezpecnostní upozornní · 7 elektronická zaízení · 168 informace · 171 prostedí s mozností exploze · 169 provozní prostedí · 167 silnicního provozu · 167 zdravotnické pístroje · 169 Bezpecnost silnicního provozu · 167 Bezpecnostní informace · 164 Blokování hovor · 81 Bocní tlacítko · 150 Budík s automatickým zapnutím · 125 Budík, nastavení · 124 D Dalsí hovor pijmout · 38 uskutecnit · 37 Datum, nastavení · 122 Délka hovor · 68, 115 Diktafon · 126 Displej hlavní · 144 ikony · 15 jas · 144 jazyk · 144 kontrast · 144 nastavení · 143 vnjsí · 144 F Funkce, výbr · 26 H Heslo blokování hovor · 163 telefonu · 147, 161 Hlasitost sluchátka · 32 tlacítek · 32 vyzvánní · 66 Hlasitost sluchátka · 32 C Cena hovor · 115 178 Rejstík I Ikony · 15 Indikátor vybití baterie · 24 Internet · 150 N Nabíjecka · 23 Nastavení casu · 122 budíku · 124 datum · 122 displeje · 143 jazyk textu · 144 skupin · 64 telefonu · 143 vynulování · 145 výbr · 26 zabezpecení · 146 zvuku · 66 J Jazyk, nastavení · 144 Jména hledání/vytácení · 56 ukládání · 59 vkládání · 42 K Kalendá · 119 Kalkulacka · 129 Karta SIM vkládání · 20 vyjmutí · 21 vytocení císla · 62 zámek · 147 Konferencní hovory · 39 odebrání jednoho z úcastník · 41 sestavení · 39 soukromý hovor · 40 Kontakty editace ulozených císel · 58 kopírování císel · 58 mazání ulozených císel · 58 odeslání zprávy SMS · 58 stav pamti · 65 ukládání císel/jmen · 59 Kontextová tlacítka, pouzití · 26, 27 O Obrázek na pozadí, nastavení · 143 Obrázky ke stazení · 71 Obrazovka hlavní · 144 ikony · 15 vnjsí · 144 Odchozí hovory · 114 Odeslané · 91, 101 Omezení na skupinu císel (rezim FDN) · 148 Organizér · 117 P Péce · 172 PIN (osobní identifikacní císlo) · 161 kontrola · 146 zmna · 146 PIN2 · 162 zmna · 148 Písmena vkládání · 42 Podsvícení · 16 Pozdrav · 145 M Media · 70 Menu pohyb v · 50 seznam polozek · 51 Mezinárodní hovory · 29 Mikrofon, vypnutí · 34 Minutové oznámení · 68 179 Rejstík P (pokracování) T Telefon nastavení · 143 popis · 10 zapnutí/vypnutí · 25 Text jazyk · 144 rezimy vkládání · 42 vkládání · 42 Tichý rezim · 69 Tísová volání · 170 Tlacítka rozmístní · 10 Tón klávesnice · 68 spojení · 68 zprávy · 67 Tón spojení · 68 Tóny DTMF, odesílání · 35 Tóny tlacítek hlasitost · 32 typ, zvolit · 68 Typ upozornní · 67 t-games · 72 t-music · 70 t-zones · 70, 112 Poznámky prohlízení · 120 psaní · 117, 120 Problém, esení · 158 Prohlízec WAP · 150 Pednastavené zprávy · 105 Pevodník, jednotka · 130 Pijaté · 89 hovory · 113 Píslusenství · 9 Pístupové kódy · 161 PUK · 162 PUK2 · 163 R Rezim FDN · 148 symbol · 42, 49 T9 · 42, 46 Rezim vkládání textu jazyk, nastavení · 144 zmna · 43 Rychlé vytácení · 60 S Servisní adresá, vytácení · 65 Seznam úkol · 121 SIM karta vkládání · 20 vyjmutí · 21 vytocení císla · 62 zámek · 147 Sluchátka · 41 SMS · 86 Stahování obrázky ke stazení · 71 t-games · 72 t-music · 70 Stav pamti, telefonní seznam · 65 Stopky · 133 Svtový cas · 123 U Údrzba · 172 V Výbr sít · 84 Volající identifikace · 85 skupiny · 64 180 Rejstík V (pokracování) Z Zámek SIM karta · 147 telefonu · 146 Zmeskané hovory · 30, 113 Znaky vkládání · 42 Zprávy · 86 CB · 106 ctení · 89 hlasová posta · 104 mazání · 92, 104 MMS · 93 odeslané · 91 pednastavené · 105 pijaté · 89 pozdrav · 145 psaní · 87 SMS · 86 typy upozornní · 67 vyzváncí tón · 67 Volání blokování · 81 ceny · 115 cekající · 38, 83 konferencní · 39 mezinárodní · 29 odchozí · 114 odmítnutí · 31 opakované vytácení · 29 automatické · 149 podrzení · 37 pesmrování · 79 pijatá · 113 pijetí · 31 dalsího hovoru · 38 tísová · 170 trvání · 115 typ upozornní · 67 ukoncení · 31 uskutecnní · 28 dalsího hovoru · 37 vyhledání císla v telefonním seznamu · 56 vyzváncí tón · 66 záznam · 29 zmeskaná · 30, 113 Vynulovat nastavení · 145 Vysílání · 106 Vytácení automatické · 149 Vytácení císla · 28 Vytocení císla císla ulozená na SIM kart · 62 Vyzvánní píchozí hovory · 66 zprávy · 67 181 Telefon GPRS SGH-E330 Strucný návod k pouzití telefonu Zapnutí/ vypnutí Uskutecnní hovoru Nastavení hlasitosti Pijetí hovoru Stisknte a podrzte tlacítko . Vstup do funkcí menu Je-li telefon v pohotovostním rezimu, stisknte kontextové tlacítko Menu. Pomocí navigacních tlacítek procházejte jednotlivými úrovnmi menu az k pozadované polozce. Stisknte tlacítko . Stisknte kontextové tlacítko Zvolit. Pomocí navigacních tlacítek Nahoru/Dol procházejte seznamem voleb az k pozadované polozce. Pouzijte tlacítka ovládání hlasitosti nacházející se na levé stran telefonu. Otevete telefon nebo stisknte tlacítko Volbu potvrte stiskem kontextového tlacítka Zvolit. Krátce stisknte tlacítko . Aktuální funkci obou kontextových tlacítek ( a ) oznacuje text zobrazený na spodním ádku displeje nad tlacítky. 183 Zobrazení zmeskaných hovor Otevete telefon a stisknte kontextové tlacítko Zmesk. . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69122-04-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69122-04-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag