Návod k použití PHILIPS 69118-31-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69118-31-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69118-31-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69118-31-PH.


PHILIPS 69118-31-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6101 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69118-31-PH BROCHURE (322 ko)
   PHILIPS 69118-31-PH BROCHURE (355 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69118-31-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 89 "SmÏrnice o elektromagnetickÈ kompatibilitÏ", (vËetnÏ zmÏnovÈ smÏrnice 92/31/EWG) - SmÏrnice EMV 2 DleûitÈ pokyny Uloûte si peËlivÏ tento n·vod k pouûitÌ spoleËnÏ se spot¯ebiËem, abyste v nÏm mohli i v budoucnosti v p¯ÌpadÏ pot¯eby vyhledat p¯Ìsluönou informaci. Pokud byste spot¯ebiË prod·vali nebo p¯enech·vali t¯etÌ osobÏ, p¯ÌpadnÏ ponechali p¯i p¯estÏhov·nÌ ve starÈm bytÏ, pak zajistÏte, aby byla myËka p¯ed·na spoleËnÏ s tÌmto n·vodem, tÌm bude mÌt nov uûivatel moûnost se informovat o zpsobu pr·ce spot¯ebiËe a o p¯Ìsluönch pokynech. Tyto informace slouûÌ k zajiötÏnÌ bezpeËnosti, a mÏli byste si je proto p¯ed instalov·nÌm a uvedenÌm myËky do provozu pozornÏ p¯eËÌst. Instalace ï Zkontrolutje, zda nebyl spot¯ebiË bÏhem dopravy poökozen. Neuv·dÏjte nikdy poökozen spot¯ebiË do provozu. [. . . ] ï P¯i ukl·d·nÌ n·dobÌ a p¯Ìbor do automatickÈ myËky mÏjte na z¯eteli: - N·dobÌ a p¯Ìbory nesmÏjÌ omezovat ot·Ëiv pohyb ost¯ikovacÌch ramen. - DutÈ n·doby, jako ö·lky, sklenice, hrnce atd. ukl·dejte otvorem smϯujÌcÌm dol, aby se nemohla v prohlubenin·ch nebo hlubokch dnech shromaûÔovat voda. - N·dobÌ a Ë·sti p¯Ìbor nesmÏjÌ bt uloûeny tÏsnÏ u sebe nebo se vz·jemnÏ zakrvat. - Aby se zabr·nilo poökozenÌ sklenic, nesmÏjÌ se jednotlivÈ kusy navz·jem dotkat. - MalÈ p¯edmÏty uloûte do koöÌku na p¯Ìbory. ï PlastovÈ n·dobÌ a hrnce s teflonovm povlakem majÌ sklon k zesÌlenÈmu udrûov·nÌ kapek vody, proto schne tento druh n·dobÌ trochu h¯e, neû porcel·n a nerezov· ocel. Uspo¯·d·nÌ p¯Ìbor a n·dobÌ v myËce V automatickÈ myËce n·dobÌ se nesmÏjÌ umvat mycÌ houby, hadry pro dom·cnost a vöechny p¯edmÏty, kterÈ se mohou zcela nas·t vodou. ï P¯ed uloûenÌm n·dobÌ do myËky byste mÏli: - Odstranit hrubÈ zbytky pokrm. - Hrnce s p¯ip·lenmi zbytky jÌdel nechat p¯edem odmoËit. Pro mytÌ v automatickÈ myËce n·dobÌ jsou n·sledujÌcÌ p¯Ìbory a n·dobÌ nevhodnÈ: ï p¯Ìbory s rukojetÌ ze d¯eva, rohoviny, porcel·nu nebo perletÏ ï staröÌ p¯Ìbory, jejichû tmel je citliv na teplotu ï lepenÈ Ë·sti n·dobÌ nebo p¯Ìbor ï cÌnovÈ, p¯ÌpadnÏ mÏdÏnÈ p¯edmÏty ï olovnatÈ k¯iöù·lovÈ sklo. ï ocelovÈ dÌly citlivÈ na rezavÏnÌ. ï d¯evÏn· a snÌdaÚov· prkÈnka ï umÏleckÈ p¯edmÏty. Po uspo¯·d·nÌ n·dobÌ zkontrolujte, zda se mohou ost¯ikovacÌ ramena myËky volnÏ ot·Ëet. RC01 Po uloûenÌ n·dobÌ zav¯ete vûdy dve¯e myËky, neboù otev¯enÈ dve¯e p¯edstavujÌ st·le zdroj nebezpeËÌ. 10 P¯id·v·nÌ mycÌho prost¯edku PouûÌvejte vhradnÏ mycÌ prost¯edky v tekutÈ, pr·ökovitÈ formÏ nebo ve tvaru tablet, vhodnÈ pro mytÌ v automatickch myËk·ch n·dobÌ. P¯imϯenm pouûÌv·nÌm mycÌch prost¯edk se rovnÏû chr·nÌ ûivotnÌ prost¯edÌ. MycÌ prost¯edek naplÚte p¯ed nastavenÌm mycÌho programu (nikoliv p¯i nastavenÌ "Program p¯edoplachu"). MycÌ prost¯edek je d·vkov·n bÏhem postupu mytÌ. Dodrûujte peËlivÏ daje k d·vkov·nÌ a uchov·v·nÌ mycÌho prost¯edku, uvedenÈ na jeho obalu. PlnÏnÌ mycÌho prost¯edku 1. Jestliûe je zav¯enÈ vÌËko z·sobnÌku, stisknÏte odjiöùovacÌ knoflÌk (1). NaplÚte mycÌ prost¯edek do z·sobnÌku pro mycÌ prost¯edek (2). Jako d·vkovacÌ pomcka slouûÌ oznaËovacÌ Ë·ry: 20 = odpovÌd· p¯ibliûnÏ 20 g mycÌho prost¯edku. 30 = odpovÌd· p¯ibliûnÏ 30 g mycÌho prost¯edku. DE19 DE22 3. U vöech program s f·zÌ p¯edoplachu se musÌ do komrky (3) z·sobnÌku naplnit malÈ mnoûstvÌ mycÌho prost¯edku (5 / 10 g). Tento mycÌ prost¯edek bude psobit jiû bÏhem p¯edoplachu. [. . . ] Abyste mÏli ËÌsla ihned po ruce, doporuËujeme jejich zaps·nÌ do n·sledujÌcÌch ¯·dk: Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RA08 Servis a n·hradnÌ dÌly /drûbu tohoto spot¯ebiËe smÌ prov·dÏt vhradnÏ odbornÌk, a p¯i oprav·ch se musÌ pouûÌvat pouze origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly. Nepokouöejte se za û·dnch okolnostÌ sami spot¯ebiË opravovat. Opravy, kterÈ nebyly provedeny p¯Ìsluönm odbornm person·lem, mohou mÌt za n·sledek poranÏnÌ nebo v·ûnÈ chybnÈ funkce na vaöÌ myËce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69118-31-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69118-31-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag