Návod k použití PHILIPS 69113-87-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69113-87-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69113-87-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69113-87-PH.


PHILIPS 69113-87-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3859 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69113-87-PH BROCHURE (391 ko)
   PHILIPS 69113-87-PH BROCHURE (328 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69113-87-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tento n·vod k pouûitÌ pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] UsnadnÌte tak stanovenÌ poruchy a rozhodnutÌ, zda je nutn· n·vötÏva servisnÌho technika. Co nejp¯esnÏji popiöte: ï Jak se z·vada projevuje?P¯ed rozhovorem si z vrobnÌho ötÌtku poznamenejte n·sledujÌcÌ identifikaËnÌ ËÌsla spot¯ebiËe: ï ËÌslo PNC (9 mÌst), ï ËÌslo S-No (9 mÌst). instalace varn· deska Ëern Ëern dom·cÌ el. instalace plotnka 4: indukËnÌ plotnka 1800 W s funkcÌ Power 2300 W plotnka 1: indukËnÌ plotnka 2200 W; s funkcÌ Power 3000 W modr ûlutozelen modr ûlutozelen ovl·dacÌ panel Touch Control ukazatel spÌnacÌch hodin ("timer") ukazatele plotnek: provoz spÌnacÌch hodin uzamykacÌ tlaËÌtko s kontrolkou Pozor!P¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ je t¯eba provÈst podle schÈmatu zapojenÌ. Ovl·dacÌ panel ukazatele stupnÏ vkonu volba plotnky p¯ipojenÌ zÛn Power spÌnacÌ hodiny ("timer") hlavnÌ vypÌnaË volba stupnÏ vkonu "+" a "-" 10 35 N·vod k mont·ûi N·vod k mont·ûi BezpeËnostnÌ pokyny pro instalatÈra ï V elektroinstalaci musÌ bt za¯ÌzenÌ s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm, kterÈ umoûÚuje odpojenÌ vöech pracovnÌch vodiË spot¯ebiËe od sÌtÏ. Za vhodn· za¯ÌzenÌ p¯eruöujÌcÌ pracovnÌ vodiËe jsou povaûov·ny nap¯. spÌnaËe LS, jistiËe, pojistky (z·vitovÈ pojistky je t¯eba vyöroubovat), spÌnaËe FI a proudovÈ chr·niËe. ï Z hlediska ochrany p¯ed nebezpeËÌm poû·ru odpovÌd· tato varn· deska typu Y (IEC 335-2-6). Pouze spot¯ebiËe tohoto typu smÏjÌ bt jednostrannÏ vestavÏny k vedlejöÌm vysokm sk¯ÌÚk·m nebo stÏn·m. ï Pod varnou deskou nesmÏjÌ bt namontov·ny z·suvky kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky. ï NerezovÈ varnÈ n·doby se smÌöenm kovovm dnem (sendviËovÈ dno, nap¯. tefal na hlinÌkovÈm/mÏdÏnÈm dnÏ) jsou pro indukci vhodnÈ jen v p¯ÌpadÏ, ûe je vrobce jako vhodnÈ oznaËil. Tyto n·doby majÌ ve dnÏ feromagnetickou sloûku. ï Pokud pouûÌv·te speci·lnÌ varnÈ n·doby (nap¯. tlakovÈ hrnce, hrnce Simmer, p·nve WOK atd. ), dbejte pokyn jejich vrobc. ï VarnÈ n·doby z hlinÌku, mÏdi, mosazi, nerezovÈ oceli (pokud nejsou speci·lnÏ oznaËeny jako vhodnÈ pro indukci), sklo, keramika nebo porcel·n nejsou pro indukËnÌ plotnky vhodnÈ. Plotnka se v takovÈm p¯ÌpadÏ chov·, jako kdyby byla v provozu bez varnÈ n·doby: objevÌ se hl·öenÌ o poruöe . ÿiÔte se pokynem: vhodnÈ pro indukci! RozmÏry v¯ezu ö̯ka hloubka rohov r·dius 560 mm 490 mm R3 Vkon indukËnÌ indukËnÌ indukËnÌ indukËnÌ indukËnÌ NapÏtÌ Celkov p¯Ìkon max. plotnka 145 mm plotnka 180 mm plotnka 180 mm (s funkcÌ Power) plotnka 210 mm plotnka 210 mm (s funkcÌ Power) 1400 1800 2300 2200 3000 W W W W W Zkouöka vhodnosti varnÈ n·doby V p¯ÌpadÏ, ûe si nejste jisti, zda se hrnec nebo p·nev hodÌ k va¯enÌ nebo smaûenÌ na indukËnÌ plotnce, mûete varnou n·dobu n·sledujÌcÌm zpsobem p¯ezkouöet: ï Postavte n·dobu na plotnku s malm obsahem vody (3-5 mm). Pozor: Dno vhodnÈ n·doby se zah¯eje bÏhem nÏkolika sekund!Pokud zstane na dnÏ p¯ichycen, je n·doba vhodn· pro indukËnÌ plotnky. 230 V ~ 7, 2 kW 32 13 N·vod k pouûitÌ N·vod k mont·ûi Velikost varnch n·dob IndukËnÌ plotnka se aû po urËitou hranici p¯izpsobÌ automaticky prmÏru dna varnÈ n·doby. [. . . ] V p¯ÌpadÏ, ûe je funkce Power p¯ipojena na pravÈ p¯ednÌ plotnce, lze na levÈ zadnÌ plotnce dos·hnout maxim·lnÏ stupeÚ 8. Jestliûe je p¯ipojena funkce Power na levÈ p¯ednÌ plotnce, lze na pravÈ zadnÌ plotnce dos·hnout maxim·lnÏ stupnÏ 7. Pokud nastavÌte v tomto p¯ÌpadÏ na zadnÌch plotnk·ch vyööÌ stupeÚ neû 8, objevujÌ se na ukazateli p¯ÌsluönÈ zadnÌ plotnky st¯ÌdavÏ rznÈ stupnÏ (nap¯. Jakmile funkci Power vypnete (mûe bt v provozu maxim·lnÏ 10 minut), nastavÌ se na zadnÌch plotnk·ch automaticky dosud nastaven stupeÚ vkonu. 4-5 va¯enÌ 3-4 duöenÌ 2-3 öetrnÈ duöenÌ 1-2 rozpouötÏnÌ 0 20 25 N·vod k mont·ûi N·vod k mont·ûi PouûitÌ, tabulky a rady Rady pro va¯enÌ s automatikou a bez nÌ Automatiku uvedenÌ do varu doporuËujeme: ï u pokrm, kterÈ se zaËÌnajÌ p¯ipravovat studenÈ, zah¯ÌvajÌ se p¯i vysokÈ teplotÏ a nemusejÌ se trvale sledovat, ï u pokrm, kterÈ se smaûÌ nep¯etrûitÏ na rozp·lenÈ p·nvi. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69113-87-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69113-87-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag