Návod k použití PHILIPS 69112-34-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69112-34-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69112-34-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69112-34-PH.


PHILIPS 69112-34-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5417 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69112-34-PH BROCHURE (500 ko)
   PHILIPS 69112-34-PH BROCHURE (479 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69112-34-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] KromÏ toho se tak vyvarujete i zbyteËnm n·kladm na p¯ÌpadnÈ opravy a servis. PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento znak v·s bude prov·zet krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto znakem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace k obsluze a praktickÈmu pouûitÌ spot¯ebiËe. [. . . ] 44 566 Ë·st 2 Vkon Doba Doba trv·nÌ odpoËinku (min. ) (min. ) 4 4-5 3 Pozn·mka 1) Rozmrazit a uva¯it rybÌ filÈ 900 watt 400 watt P¯ikrt; po polovinÏ doby obr·tit tak, aby vnit¯nÌ rohy leûely vnÏ. Grilov·nÌ toastovÈho chleba 2) Grilov·nÌ 2 steak 3) Grilov·nÌ ku¯ete 4) 1200 g gril 3 gril 3 150 watt + gril 3 2-4 25-30 45-50 - 2, 5 minuty p¯edeh¯·t. Po opeËenÌ prvnÌ strany obr·tit. 1) Polohy grilu 1 IEC 705 Vkon 2 VajeËn krÈm (test A) (1000 g) Piökotov· hmota (test B) Sekan· peËenÏ (test C) SekanÈ maso rozmrazit at att at at Doba Doba trv·nÌ odpoËinku (min. ) (min. ) 17-20 6-8 18-20 12-14 120 5 5 5 Pozn·mka D¯Ìve, neû se dotknete topnÈho tÏlesa, je nutno poËkat po skonËenÌ provozu nejmÈnÏ po dobu 25 minut. Zakrt. Poloûit p¯Ìmo na otoËn tal̯, po polovinÏ doby rozmrazenÌ obr·tit. Zakrt. Maliny rozmrazit att 6-8 3 1) Pokud nenÌ uvedeno jinak, pracuje se na otoËnÈm tal̯i. 3) uloûit na grilovacÌ roöt do hornÌ polohy, pod roöt postavit n·kypovou formu. 4) uloûit na grilovacÌ roöt do dolnÌ polohy. 10 39 DalöÌ tipy pro pr·ci s mikrovlnnou troubou K p¯ipravovanÈmu mnoûstvÌ potraviny nejste schopni najÌt û·dnÈ daje. Doby va¯enÌ prodluûujte nebo zkracujte podle n·sledujÌcÌho pravidla: dvojitÈ mnoûstvÌ = tÈmϯ dvojn·sobn· doba poloviËnÌ mnoûstvÌ = poloviËnÌ doba Nastavte kratöÌ dobu va¯enÌ a / nebo zvolte niûöÌ mikrovlnn vkon. Nastavte delöÌ dobu va¯enÌ a / nebo zvolte vyööÌ mikrovlnn vkon. NezapomÌnejte na to, ûe vyööÌ pokrmy vyûadujÌ takÈ delöÌ dobu oh¯evu. P¯i dalöÌm pouûitÌ zvolte radÏji niûöÌ vkon a / nebo delöÌ dobu va¯enÌ. polÈvku, obËas zamÌchejte. ObecnÈ pokyny pro provoz trouby VhodnÈ n·dobÌ Materi·l n·dobÌ Mikrovlny OhnivzdornÈ sklo a porcel·n (bez kovovch Ë·stÌ) NeohnivzdornÈ sklo a porcel·n 1) Sklokeramika a vitrokeramika z materi·lu odolnÈho proti horku a mrazu (nap¯. Arcoflam) Keramika 2), kamenina 2) Plasty, odolnÈ proti horku do 200 C 3) Lepenka, papÌr FÛlie pro mikrovlny (k zakrv·nÌ) Folie pro peËenÌ s pravou, vhodnou pro mikrovlnnou troubu 4) PeËicÌ n·dobÌ z kovu, nap¯. ï Zeleninu kr·jejte podle moûnosti na stejnÏ velkÈ kusy. Rozmrazov·nÌ masa, drbeûe, ryb ï VybalenÈ zmraûenÈ potraviny poloûte na obr·cen tal̯ek a pod nÏj umÌstÏte n·dobu nebo na rozmrazovacÌ roöt, resp. na plastovÈ sÌto, aby mohla tekutina z rozmrazov·nÌ odtÈkat. ï Po uplynutÌ poloviny doby rozmrazov·nÌ potravinu obraùte, a pokud je to moûnÈ, pak ji rozporcujte a rozmraûenÈ kousky oddÏlte. Rozmrazov·nÌ m·sla, kousk dort, tvarohu ï Potraviny tohoto druhu rozmrazuje v mikrovlnnÈ troubÏ pouze Ë·steËnÏ a nechte je definitivnÏ rozmrazit p¯i pokojovÈ teplotÏ. TÌm se dos·hne rovnomÏrnÏjöÌho vsledku. P¯ed rozmrazov·nÌm zcela odstraÚte p¯ÌpadnÈ kovovÈ nebo hlinÌkovÈ obaly, resp. Ë·sti. Rozmrazov·nÌ ovoce a zeleniny ï Ovoce a zelenina, kterÈ se majÌ d·le zpracov·vat v syrovÈm stavu, rozmrazujte v mikrovlnnÈ troubÏ pouze Ë·steËnÏ a definitivnÏ je rozmrazte p¯i pokojovÈ teplotÏ. ï Ovoce a zelenina, kterÈ se majÌ va¯it, je moûno va¯it p¯Ìmo s vyööÌm mikrovlnnm vkonem, aniû by byly jiû p¯edem rozmraûeny. Hotov· jÌdla ï Hotov· jÌdla v kovovch n·dob·ch nebo s kovovm vÌkem se mohou ve svÈm obalu rozmrazovat nebo oh¯Ìvat v mikrovlnnÈ troubÏ pouze tehdy, kdyû je to vslovnÏ na jejich obalu uvedeno. V tomto p¯ÌpadÏ je nutno p¯esnÏ dodrûovat pokyny, uvedenÈ na obalu (nap¯. : odstranit kovovÈ vÌËko nebo prodÏravÏt plastov obal). 12 37 Tabulky / tipy Va¯enÌ zeleniny 1) Pokrm MnoûstvÌ P¯id·v·nÌ Vkon Doba Doba Tipy / pokyny (g) tekutiny (watty) trv·nÌ odpoËinku (min. ) (min. ) 500 300 250 300 1/8 l 1/8 l û·dnÈ 1/2 Popis Mikrovlnn· trouba E D B A KvÏt·k Brokolice zmraûen· éampiony Houby Hr·öek a mrkev, mraûenÈ Karotka Brambory 900 900 900 900 8-10 7-9 4-6 7-9 2 2 2 2 Naho¯e pot¯Ìt m·slem. Nakr·jet na pl·tky. ö·lku 250 250 2-3 polÈvkovÈ lûÌce 2-3 polÈvkovÈ lûÌce 1/2 900 900 6-8 4-6 2 2 »ern ko¯en Paprika PÛrek RûiËkov· kapusta, zmraûen· KyselÈ zelÌ 1) 250 250 250 ö·lku 900 900 900 900 6-8 4-6 4-6 7-9 2 2 2 2 û·dnÈ 1/2 1/2 ö·lku ö·lku Nakr·jet na kostiËky nebo na pl·tky. Oloupat, nakr·jet na stejnÏ velkÈ Ëtvrtky nebo plky. Nakr·jet na nudliËky nebo na pl·tky. C I F H G I C A ovl·dacÌ panel 250 1/2 ö·lku 900 6-8 2 B tÏsnÏnÌ dv̯ek C uz·vÏr dv̯ek a jejich zajiötÏnÌ Veökerou zeleninu va¯it p¯ikrytou D okÈnko E grilovacÌ topnÈ tÏleso (sklopnÈ) P¯Ìprava ryb Pokrm MnoûstvÌ (g) 500 Vkon Doba trv·nÌ Doba odpoËinku Tipy / pokyny (watty) (min. ) (min. ) 400 7-10 3 Va¯it p¯ikrytÈ. [. . . ] BÏhem prbÏhu va¯enÌ je moûno dobu grilov·nÌ zmÏnit. GrilovacÌ stupnÏ se volÌ postupnm stisknutÌm tlaËÌtka pro gril. Znovu stisknÏte tlaËÌtko grilu, objevÌ se a potom opÏt . e i lo Ëv Vep¯ov· peËenÏ 2) (Ëerstv·) N·kyp (p¯edem uva¯enÈ p¯Ìsady) 500 - 2000 g 100 - 2000 g 26 23 Zpsoby provozu AutomatickÈ programy Tato mikrovlnn· trouba m· k dispozici automatickÈ programy pro rozmrazov·nÌ, va¯enÌ a kombinovanÈ va¯enÌ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69112-34-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69112-34-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag