Návod k použití PHILIPS 69112-32-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69112-32-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69112-32-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69112-32-PH.


PHILIPS 69112-32-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5395 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69112-32-PH BROCHURE (430 ko)
   PHILIPS 69112-32-PH BROCHURE (409 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69112-32-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. 5 5 7 8 8 9 9 10 10 11 11 Pøed prvním pouzitím . 17 17 18 19 20 21 26 26 28 31 31 32 33 35 35 36 36 37 3 Èistìní a údrzba. . 51 63 4 Návod k pouzití 1 Bezpeènostní pokyny Zabezpeèení pøed úrazy plynem a elektøinou · Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborný technik. [. . . ] · Troubu vypnìte asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste vyuzili zbytkového tepla. 32 Tabulka peèení masa Druh masa Hovìzí maso Dusené hovìzí 1-1, 5 kg Horní/dolní topné tìleso 1 200-250 2:00-2:30 na cm výsky na cm výsky na cm výsky na cm výsky Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení 1 1 1 190-2001) 0:05-0:06 180-190 170-180 0:06-0:08 0:08-0:10 Mnozství Funkce trouby Úroveò drázek Teplota °C Èas hod. : min. Rostbíf nebo filety - uvnitø krvavé - uvnitø rùzové - propeèené Vepøové maso Ramínko, plec, sunka Kotlety, uzené maso Sekaná peèenì Vepøové nozièky (pøedvaøené) Telecí maso Telecí peèenì Telecí nozièky Jehnìèí Jehnìèí kýta, Jehnìèí peèenì jehnìèí høbet 1-1, 5 kg 1-1, 5 kg Infrapeèení Infrapeèení 1 1 150-170 160-180 1 kg 1, 5-2 kg Infrapeèení Infrapeèení 1 1 160-180 160-180 1-1, 5 kg 1-1, 5 kg 750 g-1 kg 750 g-1 kg Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení 1 1 1 1 160-180 170-180 160-170 150-170 1:30-2:00 1:00-1:30 0:45-1:00 1:30-2:00 1:30-2:00 2:00-2:30 1:15-2:00 1:00-1:30 33 Druh masa Zvìøina Zajeèí høbet, zajeèí kýty Mnozství Funkce trouby Úroveò drázek Teplota °C Èas hod. : min. az 1 kg Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso 3 220-2501) 0:25-0:40 Srnèí/jelení høbet 1, 5-2 kg 1 210-220 1:15-1:45 Srnèí/jelení kýta Drùbez Drùbezí kusy Kuøecí pùlky Kuøe, mladá slepice Kachna Husa Krocan/krùta Ryba (dusená) Celé ryby 1, 5-2 kg 1 200-210 1:30-2:15 po 200250g po 400500g 1-1, 5 kg 1, 5-2 kg 3, 5-5 kg 2, 5-3, 5 kg 4-6 kg Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení 3 3 1 1 1 1 1 200-220 190-210 190-210 180-200 160-180 160-180 140-160 0:35-0:50 0:35-0:50 0:45-1:15 1:15-1:45 2:30-3:30 1:45-2:30 2:30-4:00 1-1, 5 kg Horní/dolní topné tìleso 2/3 210-220 0:45-1:15 1)Troubu pøedehøejte. 34 Plochý gril 1 3 Funkce trouby: Gril nastavením teploty. nebo Velkoplosný gril s maximálním Upozornìní: Grilujte vzdy se zavøenými dveømi trouby. · Prázdnou troubu vzdy pomocí funkce Gril na 5 minut pøedehøejte. · Ke grilování pouzívejte grilovací rost se zachycovacím plechem. · Grilování je vhodné zejména pro ploché kousky masa nebo ryb. Grilovací tabulka Potraviny ke grilování Úroveò drázek Doba grilování 1. strana Spikované maso Vepøové bez kosti Klobásy Hovìzí steaky, telecí steaky Hovìzí høbet, rostbíf (asi 1 kg) Toastový chléb1) Oblozené toustovací chleby 4 4 4 4 3 3 3 8-10 min. --- 1)Pouzijte grilovací rost bez zachycovacího plechu. 35 Rozmrazování Funkce trouby: Rozmrazování (bez nastavení teploty) · Vybalené potraviny polozte v talíøi na rost. · Potraviny nezakrývejte talíøi ani mísami; èas k rozmrazení by se tak znaènì prodlouzil. úrovnì drázek zdola. Tabulka k rozmrazování Jídlo Èas k Èas k rozmrazení dojití min. 100-140 100-140 90-120 25-35 30-40 30-40 80-100 60 20-30 20-30 20-30 10-15 10-20 10-15 10-15 60 Poznámka Kuøe polozte na obrácený talíøek ve velkém talíøi. ------Smetanu lze snadno uslehat i s jestì lehce zmrazenými kousky. --- Kuøe, 1000 g Maso, 1000g Maso, 500g Pstruh, 150g Jahody, 300g Máslo, 250g Smetana, 2 x 200 g Dort, 1400g 36 Zavaøování Funkce trouby: Dolní topné tìleso · Ke sterilování pouzívejte výluènì zavaøovací sklenice stejné velikosti. Vyjmutí drázek Drázky nejprve vepøedu vytáhnìte ze stìny (1) a pak vzadu ze závìsu (2). 3 Zasazení drázek Dùlezité upozornìní!Zaoblené konce kolejnièek musí smìøovat dopøedu. Pøi upevòování drázek je nejprve zavìste vzadu (1), pak je zastrète vepøedu a zatlaète (2). 41 Osvìtlení trouby 1 3 Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem!Pøed výmìnou zárovky trouby: · Vypnìte troubu. · Pojistky v pojistkové skøíòce vysroubujte nebo vypnìte. Na dno trouby polozte kus látky kvùli ochranì zárovky a sklenìného krytu. Výmìna zárovky trouby/omytí sklenìného krytu 1. Sklenìný kryt vysroubujte smìrem doleva a omyjte. Je-li to nutné: Vymìòte zárovku do trouby za záruvzdornou do 300°C, 25 W, 230 V. Sklenìný kryt nasaïte zpìt na místo. 42 Strop trouby Horní topné tìleso je mozné odklopit, aby bylo mozné vyèistit strop trouby. 1 Odklopení topného tìlesa 1 Upozornìní: Topné tìleso mùzete odklopit jen tehdy, je-li trouba vypnutá a nehrozí nebezpeèí popálení. Uchopte topné tìleso vepøedu a vytáhnìte ho pøes zarázky na vnitøní stranì trouby smìrem dopøedu. Nyní mùzete vyèistit strop trouby. 1 Upevnìní topného tìlesa 1. Topné tìleso pøes odpor pruziny povytáhnìte pøes zarázky dopøedu. [. . . ] Asi 2 mm od obrysu smìrem dovnitø nalepte na pracovní desku souvisle po celém obvodu silikonový tìsnicí profil. Pøeènívající konce èistì odøíznìte. Pozor: Vsechny ètyøi hoøáky musí být bez pouzití síly usazeny v otvorech varné desky tak, aby pøi pokusu o vytazení kladly jen lehký odpor. Kazdý hoøák pøisroubujte dvìma srouby k varné desce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69112-32-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69112-32-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag