Návod k použití PHILIPS 69112-31-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69112-31-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69112-31-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69112-31-PH.


PHILIPS 69112-31-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5110 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69112-31-PH BROCHURE (381 ko)
   PHILIPS 69112-31-PH BROCHURE (359 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69112-31-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 2 Obsah Návod k pouzití. 5 5 7 8 8 9 9 10 10 11 11 Pøed prvním pouzitím . 17 17 18 19 20 21 26 26 28 32 32 33 34 36 36 37 37 38 3 Èistìní a údrzba. . 52 63 4 Návod k pouzití 1 Bezpeènostní pokyny Zabezpeèení pøed úrazy plynem a elektøinou · Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborný technik. [. . . ] · Libové maso vseho druhu doporuèujeme péct v pekáèi s poklicí. · Vsechny druhy masa, které by mìly mít po upeèení kùrèièku, mùzete péct ve vhodné nádobì bez poklièky. 3 Pokyny k tabulce peèení masa Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. · Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì az od mnozství 1 kg . · Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu tekutiny, zabráníte tím pøipeèení vystøikující masové st'ávy nebo tuku. · Peèeni podle potøeby (po 1/2 - 2/3 doby peèení) obrat'te. · Velké peèenì a drùbez bìhem peèení nìkolikrát polijte vypeèenou st'ávou. · Troubu vypnìte asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste vyuzili zbytkového tepla. 33 Tabulka peèení masa Druh masa Hovìzí maso Dusené hovìzí 1-1, 5 kg Horní/dolní topné tìleso 1 200-250 2:00-2:30 na cm výsky na cm výsky na cm výsky na cm výsky Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení 1 1 1 190-2001) 0:05-0:06 180-190 170-180 0:06-0:08 0:08-0:10 Mnozství Funkce trouby Úroveò drázek Teplota °C Èas hod. : min. Rostbíf nebo filety - uvnitø krvavé - uvnitø rùzové - propeèené Vepøové maso Ramínko, plec, sunka Kotlety, uzené maso Sekaná peèenì Vepøové nozièky (pøedvaøené) Telecí maso Telecí peèenì Telecí nozièky Jehnìèí Jehnìèí kýta, Jehnìèí peèenì jehnìèí høbet Zvìøina Zajeèí høbet, zajeèí kýty az 1 kg Horní/dolní topné tìleso 3 1-1, 5 kg 1-1, 5 kg Infrapeèení Infrapeèení 1 1 150-170 160-180 1 kg 1, 5-2 kg Infrapeèení Infrapeèení 1 1 160-180 160-180 1-1, 5 kg 1-1, 5 kg 750 g-1 kg 750 g-1 kg Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení 1 1 1 1 160-180 170-180 160-170 150-170 1:30-2:00 1:00-1:30 0:45-1:00 1:30-2:00 1:30-2:00 2:00-2:30 1:15-2:00 1:00-1:30 220-2501) 0:25-0:40 34 Druh masa Mnozství Funkce trouby Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Úroveò drázek Teplota °C Èas hod. : min. 1:15-1:45 Srnèí/jelení høbet 1, 5-2 kg 1 210-220 Srnèí/jelení kýta Drùbez Drùbezí kusy Kuøecí pùlky Kuøe, mladá slepice Kachna Husa Krocan/krùta Ryba (dusená) Celé ryby 1, 5-2 kg 1 200-210 1:30-2:15 po 200250g po 400500g 1-1, 5 kg 1, 5-2 kg 3, 5-5 kg 2, 5-3, 5 kg 4-6 kg Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení Infrapeèení 3 3 1 1 1 1 1 200-220 190-210 190-210 180-200 160-180 160-180 140-160 0:35-0:50 0:35-0:50 0:45-1:15 1:15-1:45 2:30-3:30 1:45-2:30 2:30-4:00 1-1, 5 kg Horní/dolní topné tìleso 2/3 210-220 0:45-1:15 1)Troubu pøedehøejte. 35 Plochý gril 1 3 Funkce trouby: Gril nastavením teploty. nebo Velkoplosný gril s maximálním Upozornìní: Grilujte vzdy se zavøenými dveømi trouby. Prázdnou troubu vzdy pomocí funkce Gril na 5 minut pøedehøejte. · Ke grilování pouzívejte grilovací rost se zachycovacím plechem. · Grilování je vhodné zejména pro ploché kousky masa nebo ryb. Grilovací tabulka Potraviny ke grilování Úroveò drázek Doba grilování 1. Neèistoty tak snadno odstraníte a tolik se nepøipeèou. Pøi èistìní si rozsvit'te osvìtlení trouby. Po kazdém pouzití troubu vytøete vodou s mycím prostøedkem a vysuste. Odolné skvrny odstraòte pomocí speciálního prostøedku na èistìní trouby. Upozornìní: Pøi pouzití spreje do trouby se pøesnì øiïte pokyny výrobce. 3 1 40 Pøíslusenství trouby Vsechny zasunovací doplòky (rost, plech na peèení, drázky apod. ) po kazdém pouzití umyjte a dobøe osuste. Mytí bude jednodussí, jestlize tyto díly necháte nejprve krátce odmoèit. Drázky Chcete-li vyèistit postranní stìny trouby, mùzete odstranit drázky na pravé i levé stranì trouby. Vyjmutí drázek Drázky nejprve vepøedu vytáhnìte ze stìny (1) a pak vzadu ze závìsu (2). 3 Zasazení drázek Dùlezité upozornìní!Zaoblené konce kolejnièek musí smìøovat dopøedu. Pøi upevòování drázek je nejprve zavìste vzadu (1), pak je zastrète vepøedu a zatlaète (2). 41 Osvìtlení trouby 1 3 Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem!Pøed výmìnou zárovky trouby: · Vypnìte troubu. · Pojistky v pojistkové skøíòce vysroubujte nebo vypnìte. Na dno trouby polozte kus látky kvùli ochranì zárovky a sklenìného krytu. Výmìna zárovky trouby/omytí sklenìného krytu 1. [. . . ] Tìsnìní hoøáku pøisroubujte vzdy dvìma srouby k hoøákùm. Správným zpùsobem nasaïte korunu a kryt hoøáku. Møízku ulozte a zasuòte do pøipravených prohlubní. Pozor: Proveïte kontrolu funkcí a tìsnosti celého spotøebièe. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69112-31-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69112-31-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag