Návod k použití PHILIPS 69108-32-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69108-32-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69108-32-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69108-32-PH.


PHILIPS 69108-32-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4155 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69108-32-PH BROCHURE (431 ko)
   PHILIPS 69108-32-PH BROCHURE (537 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69108-32-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V mnoha p¯Ìpadech si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout se zbyteËnm vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû . . . " a "Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho technika. Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ st¯edisko AEG. UjistÏte se, ûe mûete sdÏlit model a seriovÈ ËÌslo spot¯ebiËe. [. . . ] Vyndejte z trouby veökerÈ p¯ÌsluöenstvÌ vËetnÏ stranovch vodÌcÌch liöt a peËlivÏ je umyjte v horkÈ vodÏ s mycÌm p¯Ìpravkem. PotÈ vymyjte vnit¯ek trouby horkou vodou za pomoci mycÌho prost¯edku a troubu potÈ dob¯e vysuöte. P¯ednÌ Ë·st trouby ot¯ete pouze mÏkkm navlhËenm hadrem bez sapon·tu. Po umytÌ trouby vypnÏte osvÏtlenÌ trouby pomocÌ tlaËÌtka voleb . ZakulacenÈ hrany vodÌcÌch liöt musÌ smϯovat dop¯edu! Nejprve zah·knÏte do stÏny zadnÌ kolÌk (1), potÈ i p¯ednÌ a zam·ËknÏte ho pevnÏ do stÏny. 12 53 Funkce "ËiötÏnÌ" (cleaning) PouûitÌ funkce "ËiötÏnÌ" je vhodnÈ v p¯ÌpadÏ, ûe pot¯ebujete troubu oh¯·t na teplotu doporuËenou vrobcem ËistÌcÌho prost¯edku pro dosaûenÌ maxim·lnÌho ËistÌcÌho Ëinku. DleûitÈ: Tuto funkci pouûijte pouze v p¯ÌpadÏ, ûe n·vod na pouûitÌ ËistÌcÌho prost¯edku to doporuËuje!TisknÏte opakovanÏ tlaËÌtko funkcÌ nebo do doby neû se rozsvÌtÌ indik·tor funkce "cleaning". Na displeji se objevÌ n·pis "CL" Trouba se nynÌ oh¯eje na poûadovanou teplotu P¯ibliûnÏ po 15 minut·ch se ozve 1. Po dalöÌch 5 minut·ch se bude po dobu 2 minut ozvat 2. Na displeji bude z·roveÚ blikat "0. 00" Akustick sign·l mûete vypnout stisknutÌm jakÈhokoliv tlaËÌtka. TÌm byla dosaûena optim·lnÌ teplota, p¯i kterÈ ËistÌcÌ prost¯edek dos·hne maxim·lnÌho ËistÌcÌho Ëinku. Je to nejjednoduööÌ zpsob, jak odstranit rznÈ zbytky jeötÏ p¯ed tÌm, neû se napeËou na nÏkter vnit¯nÌ dÌl. Troubu vyËistÏte po kaûdÈm pouûitÌ horkou vodou a s vhodnm ËistÌcÌm prost¯edkem. NepouûÌvejte û·dnÈ abrazivnÌ prost¯edky Ëi pomcky. NapeËenÈ zbytky odstraÚte pomocÌ speci·lnÌch prost¯edk na trouby. 14 51 Tabulka zava¯ov·nÌ Teplota Zava¯ovan· potravina (C) MÏkkÈ ovoce Jahody, borvky, maliny, zral angreöt Nezral angreöt TvrdÈ ovoce Hruöky, kdoule, övestky Zelenina Mrkev Houby Okurky (nakl·daËky) SmÏs nakl·danÈ zeleniny Kedluben, hr·öek, ch¯es Fazolky ävestkov· povidla 160-170 160-170 160-170 160-170 50-60 40-60 50-60 50-60 5-10 10-15 15 60 60 160-170 35-45 10-15 160-170 35-45 Doba zava¯ov·nÌ N·sledujÌcÌ N·sledujÌcÌ pro dosaûenÌ zava¯ovacÌ Ëas zava¯ovacÌ Ëas prvnÌch bublinek p¯i 100C ve vypnutÈ troubÏ minuty minuty minuty Du·lnÌ gril (dual grill) DoporuËen· teplota: 300C Tato funkce je vhodn· pro grilov·nÌ vÏtöÌho poËtu plochch kus masa jako nap¯. steak, medajlonk nebo ryb a nebo pro opÈk·nÌ toast. Samostatn gril (single grill) DoporuËen· teplota: 300C Funkce je vhodn· pro grilov·nÌ plochch kus masa uprost¯ed roötu jako nap¯. Rozmrazov·nÌ (defrost) NastavenÌ teploty: 30C Funkce pro tavenÌ a rozmrazov·nÌ pokrm jako nap¯. kol·Ëe, m·slo, chlÈb, ovoce a i dalöÌch zmrzlch potravin. SpodnÌ oh¯ev (bottom heat) DoporuËen· teplota: 150C Funkce vhodn· pro peËenÌ k¯ehkch tÏst se zhnÏdnutm povrchem a k¯upavm dnem. »iötÏnÌ (cleaning) Funkce pro ËiötÏnÌ trouby. PouûitÌ tÈto funkce je vhodnÈ tam, kde ËistÌcÌ prost¯edek poûaduje vyööÌ teplotu neû pokojovou. [. . . ] Pozice roötu 1 Tipy pro peËenÌ Vsledek UpeËen pokrm je u dna nepropeËen Vady peËenÈho vrobku (lepiv, uprost¯ed mÏkk, vlhk· mÌsta) Moûn· p¯ÌËina äpatn· pozice plechu Teplota peËenÌ byla p¯Ìliö vysok· Doba peËenÌ byla p¯Ìliö kr·tk· ÿeöenÌ problÈmu Dejte peËen pokrm o patro nÌûe Nastavte niûöÌ teplotu Prodluûte dobu peËenÌ. KratöÌ dobu p¯Ìpravy nelze dos·hnout vyööÌ teplotou!P¯ÌötÏ pouûijte mÈnÏ tekutiny. Zkontrolujte, zda jste tÏsto zpracov·vali dostateËnÏ dlouhou dobu, obzvl·ötÏ p¯i pouûitÌ kuchyÚskÈho robota P¯ÌötÏ nastavte mÌrnÏ vyööÌ teplotu Sniûte dobu p¯Ìpravy Nastavte niûöÌ teplotu a zvyöte dobu peËenÌ Rozprost¯ete tÏsto na plechu rovnomÏrnÏji Vyndejte tukov filtr Nastavte p¯ÌötÏ mÌrnÏ vyööÌ teplotu Vyndejte tukov filtr TÏsto obsahuje p¯Ìliö mnoho tekutiny TÏsto je p¯Ìliö suchÈ Teplota je p¯Ìliö nÌzk· Doba p¯Ìpravy je p¯Ìliö dlouh· TÏsto je nerovnomÏrnÏ opeËenÈ Teplota je p¯Ìliö vysok· a doba p¯Ìpravy p¯Ìliö kr·tk· TÏsto je na plechu nerovnomÏrnÏ rozprost¯eno NenÌ odstranÏn tukov filtr Doba peËenÌ je p¯Ìliö dlouh· Teplota je p¯Ìliö nÌzk· NenÌ odstranÏn tukov filtr 2 peËÌcÌ plechy Pozice roöt 1 a 4 3 peËÌcÌ plechy Pozice roöt 1, 3 a 5 30 35 PeËenÌ na nÏkolika rovnÌch PeËenÌ s ventil·torem (Fan cooking) Typ peËiva nebo cukrovÌ Poloha roöt odspoda 2 patra PeËenÌ na plechu Z·kusek z lÌstkovÈho tÏsta (nap¯. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69108-32-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69108-32-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag