Návod k použití PHILIPS 69101-96-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69101-96-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69101-96-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69101-96-PH.


PHILIPS 69101-96-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2283 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69101-96-PH BROCHURE (346 ko)
   PHILIPS 69101-96-PH BROCHURE (325 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69101-96-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pozor: Pokyny, které slouzí k ochranì spotøebièe pøed poskozením. Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì zivotního prostøedí 1. Tyto èíslice vás povedou krok za krokem pøi obsluze spotøebièe. Jestlize se objeví nìjaké technické problémy, je vám k dispozici nase nejblizsí ZÁKAZNICKÁ SLUZBA (adresy a telefonní èísla najdete v seznamu míst zákaznických sluzeb). [. . . ] Tuènì vytistìné údaje oznaèují pro daný druh masa vzdy nejvhodnìjsí funkci trouby. 39 Návod k pouzití Plosné grilování Ke grilování pouzívejte funkci trouby Gril F nebo Velkoplosný gril Z s nastavením teploty z. 1 3 Pozor: Grilujte vzdy se zavøenými dvíøky trouby. Nádoby ke grilování · Ke grilování pouzívejte grilovací rost s univerzálním plechem. Úroveò drázek · Ke grilování plochých kouskù je obvykle vhodná 4. Pokyny k tabulce pro grilování Grilovací èasy jsou pouze orientaèní a závisí na druhu a kvality pouzitého masa nebo ryb. · Grilování je vhodné zejména pro ploché kousky masa nebo ryb. · Grilované kousky asi v polovinì grilování obrat'te Tabulka pro grilování Potraviny ke grilování Úroveò drázek zdola Grilovací èas 1. strana Spikované maso Vepøové bez kosti Klobásy Hovìzí steaky, Telecí steaky Hovìzí høbet, rostbíf (asi 1 kg) Toastový chléb 1 2. 6-8 min. Oblozené toastové chleby 1) Pouzijte grilovací rost bez univerzální plechu. 40 Návod k pouzití Rozmrazování K rozmrazování pouzijte funkci trouby Rozmrazování A bez nastavení teploty. Nádoby k rozmrazování · Vybalené potraviny polozte v talíøi na rost. · Potraviny nezakrývejte talíøi ani mísami; èas k rozmrazení by se tak znaènì prodlouzil. Úroveò drázek · K rozmrazování zasuòte rost do 1. Neèistoty tak snadno odstraníte a tolik se nepøipeèou. Møízku opláchnìte horkou vodou s mycím prostøedkem, silnì zneèistìná místa pøetøete mokrým hadrem a nechte odmoèit. Koruny a kryty hoøákù opláchnìte horkou vodou, silnì zneèistìná místa nechte odmoèit a pak vyèistìte mìkkým kartáèem. Otvory pro plameny v korunì hoøáku musí být vzdy èisté a bez nánosù. 44 Návod k pouzití Vnitøní prostor trouby 1 Upozornìní: Pøi èistìní musí být trouba vypnutá a vychladlá. Spotøebiè èistìte po kazdém pouzití. Neèistoty tak snadno odstraníte a tolik se nepøipeèou. 1. Pøi èistìní si rozsvit'te osvìtlení trouby L. Po kazdém pouzití troubu vytøete vodou mycím prostøedkem a vysuste. Nepouzívejte zádné abrazivní prostøedky. Odolné skvrny odstraòte pomocí speciálního prostøedku na èistìní trouby. 1 Pozor: Pøi pouzití spreje do trouby se øiïte pokyny výrobce! Pøíslusenství Vsechny zasunovací díly (rost, plech na peèení, drázky apod. ) po kazdém pouzití opláchnìte a dobøe osuste. Èistìní bude jednodussí, kdyz díly necháte krátce odmoèit. 45 Návod k pouzití Drázky Chcete-li vyèistit boèní stìny trouby, mùzete odstranit drázky na levé i pravé stranì trouby. [. . . ] Pozor: Vsechny ètyøi hoøáky musí být bez pouzití síly usazeny v otvorech varné desky tak, aby pøi pokusu o vytazení kladly jen lehký odpor. Kazdý hoøák pøisroubujte dvìma srouby k varné desce. Varnou desku sesroubujte na obou stranách jedním sroubem v oválném drzáku møízky s drzákem hoøáku. 1 Pozor: Srouby musí být pevnì utazeny. Tím je zajistìno spojení s ochranným vodièem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69101-96-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69101-96-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag