Návod k použití PHILIPS 69101-31-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69101-31-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69101-31-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69101-31-PH.


PHILIPS 69101-31-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2283 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69101-31-PH BROCHURE (307 ko)
   PHILIPS 69101-31-PH BROCHURE (286 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69101-31-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] KromÏ toho se tak vyvarujete i zbyteËnm n·kladm na p¯ÌpadnÈ opravy a servis. PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento znak v·s bude prov·zet krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto znakem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace k obsluze a praktickÈmu pouûitÌ spot¯ebiËe. [. . . ] OtoËn tal̯ umyjte vodou s mycÌm roztokem nebo jej uloûte do automatickÈ myËky n·dobÌ. OtoËn k¯Ìû myjte vodou s mycÌm prost¯edkem. Jak zamezÌte poökozenÌ mikrovlnnÈ trouby ï Nep¯isk¯ÌpnÏte nic mezi dv̯ka a r·m dv̯ek. ï Udrûujte tÏsnÏnÌ dv̯ek a tÏsnÌcÌ plochy dv̯ek st·le dokonale ËistÈ. ï Neukl·dejte do oh¯ÌvacÌho prostoru trouby û·dnÈ ho¯lavÈ p¯edmÏty. P¯i zapnutÌ spot¯ebiËe by se mohly vznÌtit. ï Mikrovlnnou troubu zapÌnejte pouze tehdy, kdyû jsou v oh¯ÌvacÌm prostoru pokrmy. Bez oh¯Ìvanch pokrm by se mohla trouba p¯etÌûit. ï PeËicÌ troubu nikdy nevyh¯Ìvejte p¯i mikrovlnnÈ funkci. 8 29 BezpeËnostnÌ pokyny TestovacÌ pokrmy (mikrovlnn vkon 750 watt) Kvalitu a funkci mikrovlnnch spot¯ebiË testujÌ zkuöebny na podkladÏ speci·lnÌch pokrm. DIN ËÌs. 44 566 Ë·st 2 Rozmrazit a uva¯it rybÌ filÈ IEC 60 705 Vkon Doba Doba Pozn·mka 1) trv·nÌ odpoËinku (min. ) (min. ) 9-11 3 P¯ikrt; po polovinÏ doby obr·tit tak, aby vnit¯nÌ rohy leûely vnÏ. Mikrovlny ï Oh¯Ìv·nÌ tekutin mûe zpsobit n·hlÈ nebo opoûdÏnÈ p¯ekypÏnÌ va¯ÌcÌ se tekutiny, musÌte proto p¯i tomto postupu zachovat odpovÌdajÌcÌ preventivnÌ ochrann· opat¯enÌ. ï Potraviny ve "slupce", jako brambory, rajsk· jablÌËka nebo p·rky, p¯ed oh¯Ìv·nÌm nÏkolikr·t propÌchnÏte s pouûitÌm vidliËky, aby nepraskly. ï ZajistÏte, aby bylo dosaûeno p¯i va¯enÌ nebo oh¯Ìv·nÌ pokrm minim·lnÌ teploty 70 C. Jako hrubÈ orientaËnÌ pravidlo platÌ: dvojitÈ mnoûstvÌ = tÈmϯ dvojn·sobn· doba ï ÿiÔte se laskavÏ daji, kterÈ jsou uvedenÈ v tabulk·ch pro p¯Ìpravu pokrm. DelöÌ dobu nastavujte pouze tehdy, pokud je to zapot¯ebÌ. ï P¯i pr·ci s mikrovlnami vznik· teplo v potravinÏ samotnÈ. Proto se nemohou vöechna mÌsta proh¯·t souËasnÏ. Z toho dvodu by se mÏly p¯edevöÌm p¯i oh¯Ìv·nÌ vÏtöÌch mnoûstvÌ potraviny mÌchat nebo obracet. ï V tabulk·ch pro p¯Ìpravu pokrm je uvedena "doba odpoËinku". Po tuto dobu ponechte potravinu v troubÏ nebo mimo ni st·t, aby se teplo uvnit¯ pokrmu mohlo rovnomÏrnÏ rozloûit. 10 27 PraktickÈ pokyny k pouûitÌ ObecnÈ informace ï Po vypnutÌ mikrovlnnÈ trouby ponechte pokrmy nÏkolik minut st·t (doba odpoËinku). ï P¯ed p¯Ìpravou pokrm odstraÚte obaly z hlinÌkovch fÛliÌ, kovovÈ n·doby apod. ï KovovÈ p¯edmÏty musejÌ bt vzd·leny od stÏn oh¯ÌvacÌho prostoru a od dv̯ek trouby nejmÈnÏ 2 cm. Jinak by mohlo dojÌt k p¯eskakov·nÌ jisker a trouba se mohla poökodit. Popis Mikrovlnn· trouba BD Va¯enÌ ï Pokrmy p¯ipravujte pokud moûno p¯ikrytÈ, a to s pouûitÌm materi·l, vhodnch pro mikrovlnnÈ trouby. Pouze v tom p¯ÌpadÏ, ûe si p¯ejete krku nebo m· krka zstat zachov·na, va¯te pokrmy nezakrytÈ. ï ChlazenÈ nebo zmraûenÈ pokrmy vyûadujÌ delöÌ dobu va¯enÌ. [. . . ] Ot·ËenÌ doleva = menöÌ vkon Ot·ËenÌ doprava = vyööÌ vkon Kr·tkodobÈ odmϯov·nÌ Ëasu PomocÌ kr·tkodobÈho odmϯov·nÌ Ëasu mûete nap¯. nastavit dobu pro va¯enÌ vajec p¯i snÌdani, kter· si p¯ipravujete na spor·ku a chcete si nechat toto va¯enÌ p¯ipomenout. Nastavte mikrovlnn vkon na hodnotu ´0ª ot·ËenÌm voliËe vkonu tak dlouho, aû se na displeji objevÌ "0" . Po uplynutÌ doby zaznÌ trojn·sobn akustick sign·l. 700 2. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69101-31-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69101-31-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag