Návod k použití PHILIPS 69101-14-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69101-14-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69101-14-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69101-14-PH.


PHILIPS 69101-14-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2283 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69101-14-PH BROCHURE (346 ko)
   PHILIPS 69101-14-PH BROCHURE (325 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69101-14-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. [. . . ] K mϯenÌ teploty pokrm nepouûÌvejte v û·dnÈm p¯ÌpadÏ rtuùovÈho ani kapalinovÈho teplomÏru. ï DÏtskou vûivu ve skleniËk·ch nebo v lahvÌch oh¯Ìvejte vûdy bez vÌËka nebo uz·vÏru. Po oh¯·tÌ pak n·dobu dob¯e prot¯epejte, aby se teplo stejnomÏrnÏ rozdÏlilo. Neû budete dÌtÏti vûivu pod·vat, teplotu bezpodmÌneËnÏ jeötÏ znovu zkontrolujte. ï Pokrmy oh¯ÌvanÈ mikrovlnami p¯ed·vajÌ teplo i n·dobÏ. ï Neoh¯Ìvejte pokrmy na p¯Ìliö vysok vkon a po p¯Ìliö dlouhou dobu. Na nÏkterch mÌstech totiû mohou seschnout nebo se sp·lit. »iötÏnÌ a drûba K ËiötÏnÌ mikrovlnnÈ trouby nepouûÌvejte v û·dnÈm p¯ÌpadÏ parnÌ ËisticÌ p¯Ìstroj. P·ra by mohla proniknout k elektrickm vodivm souË·stem, coû by zpsobilo zkrat. VnÏjöÌ pl·öù »elnÌ stranu mikrovlnnÈ trouby otÌrejte mÏkkm hadrem a teplou vodou s mycÌm prost¯edkem. NepouûÌvejte abrazivnÌ nebo agresivnÌ ËisticÌ prost¯edky, ani dr·tÏnky, jinak povrch zmatnÌ. Oh¯ÌvacÌ prostor Kdyû nebudete pouûÌvat agresivnÌ prost¯edky, zstane vnit¯ek vaöÌ mikrovlnnÈ trouby delöÌ dobu v pÏknÈm stavu. Rozmrazov·nÌ masa, drbeûe a ryb - VybalenÈ mraûenÈ potraviny poloûte na obr·cen tal̯ek a pod nÏj umÌstÏte n·dobu, nebo na rozmrazovacÌ roöt Ëi na plastovÈ sÌto, aby voda z rozmrazov·nÌ mÏla kam odtÈkat. - Po uplynutÌ poloviny doby rozmrazov·nÌ potraviny obraùte, a pokud je to moûnÈ, tak je rozporcujte a rozmraûenÈ Ë·sti oddÏlte. Rozmrazov·nÌ m·sla, kousk dortu a tvarohu - Nerozmrazujte je v mikrovlnnÈ troubÏ plnÏ, ale Ë·steËnÏ i p¯i pokojovÈ teplotÏ. P¯ed rozmrazov·nÌm odstraÚte beze zbytku jakÈkoliv hlinÌkovÈ a jinÈ kovovÈ obaly. Rozmrazov·nÌ ovoce a zeleniny - Ovoce a zeleninu, kterÈ se majÌ d·le zpracov·vat v syrovÈm stavu, nerozmrazujte v mikrovlnnÈ troubÏ plnÏ, ale Ë·steËnÏ i p¯i pokojovÈ teplotÏ. - Ovoce a zeleninu, kterÈ se majÌ d·le va¯it, mûete ihned zaËÌt va¯it p¯Ìmo na vyööÌ vkon a nemusÌte je p¯edem rozmrazovat. Na co jeötÏ musÌte db·t. . . r Potraviny majÌ rznÈ tvary a vlastnosti a p¯ipravujÌ se v rznch mnoûstvÌch. Proto takÈ doby a vkony nezbytnÈ k jejich rozmrazov·nÌ, oh¯Ìv·nÌ nebo va¯enÌ jsou rznÈ. Jako orientaËnÌ pravidlo platÌ: dvojn·sobnÈ mnoûstvÌ = dvojn·sobn· doba ÿiÔte se daji obsaûenmi v tabulk·ch pro p¯Ìpravu pokrm. Nastavte vûdy nejd¯Ìve kratöÌ dobu a delöÌ dobu nastavujte aû v p¯ÌpadÏ pot¯eby. r P¯i pr·ci s mikrovlnnou troubou vznik· teplo v potravin·ch samo, a proto se vöechna mÌsta nemohou proh¯·t z·roveÚ. Z toho dvodu by se zvl·ötÏ vÏtöÌ mnoûstvÌ oh¯Ìvanch potravin mÏla mÌchat nebo obracet. [. . . ] Mikrovlnn· trouba se vypne a osvÏtlenÌ oh¯ÌvacÌho prostoru zhasne. Doba oh¯evu na displeji se zmÏnÌ zpsobem odpovÌdajÌcÌm smÏru otoËenÌ voliËe. 1) Na displeji se bÏhem 5 sekund objevÌ novÏ nastaven vkon. ZbvajÌcÌ Ëas bÏûÌ podle novÈho nastavenÌ vkonu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69101-14-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69101-14-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag