Návod k použití PHILIPS 69079-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69079-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69079-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69079-11-16.


PHILIPS 69079-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2883 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69079-11-16 BROCHURE (1140 ko)
   PHILIPS 69079-11-16 BROCHURE (1111 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69079-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pozor: Pokyny, jejichû dodrûenÌm zamezÌte poökozenÌ spot¯ebiËe. DoplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈ rady Informace, tkajÌcÌ se hospod·rnÈho a ekologickÈho provozu spot¯ebiËe. Tyto ËÌslice v·s budou vÈst krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe. Ö Pokud by se projevily p¯i provozu spot¯ebiËe technickÈ problÈmy, je v·m kdykoliv k dispozici n·ö znaËkov servis, volejte telefon 02 / 6112 6112. [. . . ] Nast¯Ìkejte do vnit¯nÌho prostoru peËicÌ trouby ËistÌcÌ sprej a ponechte jej psobit. (Viz instrukce vrobce spreje!) Po cca 5 minut·ch zhasne osvÏtlenÌ trouby. V displeji se objevÌ aktu·lnÌ dennÌ Ëas. PeËicÌ troubu vymyjte podle instrukcÌ vrobce. Va¯enÌ s automatikou uvedenÌ do varu P¯i va¯enÌ s automatikou uvedenÌ do varu pracuje plotnka po urËitou dobu s plnm vkonem, a potom se p¯epne zpÏt na nastaven niûöÌ stupeÚ dalöÌho va¯enÌ. Spot¯ebiË p¯ÌpadnÏ zapnÏte s pouûitÌm hlavnÌho tlaËÌtka. OtoËte spÌnaË plotnky doprava aû ke koncovÈmu dorazu, tÌm zapnete vysok topn vkon pro uvedenÌ do varu. Hned potom natoËte spÌnaË plotnky zpÏt na poûadovan niûöÌ stupeÚ dalöÌho va¯enÌ. ZobrazÌ se nastaven stupeÚ dalöÌho va¯enÌ. Po uplynutÌ nÏkolika sekund se objevÌ v ukazateli mÌsto stupnÏ dalöÌho va¯enÌ znovu pÌsmeno "A". Po uplynutÌ vypoËÌtanÈho Ëasu pro vysok tepeln vkon k uvedenÌ do varu se zobrazÌ v ukazateli opÏt stupeÚ dalöÌho va¯enÌ. Chcete-li va¯enÌ skonËit, otoËte spÌnaË zpÏt do polohy "0". ï StupeÚ vkonu 4 - 5 po 4 hodin·ch ï StupeÚ vkonu 6 - 9 po 1, 5 hodinÏ UvedenÌ plotnky do provozu po bezpeËnostnÌm vypnutÌ Po bezpeËnostnÌm vypnutÌ je nutno k opÏtovnÈmu uvedenÌ plotnky do provozu nastavit zapnut spÌnaË plotnky do nulovÈ polohy. Potom je plotnka znovu p¯ipravena k pouûitÌ. 160-170 160-170 160-170 50 50-60 50-60 45 - 15-20 - - 6-8 hod. 64 17 Ovl·d·nÌ peËicÌ trouby ElektronickÈ ¯ÌzenÌ peËicÌ trouby kontrolka teploty funkce peËicÌ trouby displeje peËicÌ trouby p¯ÌdavnÈ funkce Zava¯ov·nÌ Pro zava¯ov·nÌ potravin pouûijte funkci peËicÌ trouby UNTERHITZE (spodnÌ oh¯ev). N·doby pro zava¯ov·nÌ ï Pro zava¯ov·nÌ pouûÌvejte vhradnÏ obvyklÈ zava¯ovacÌ sklenice stejnÈ velikosti. Sklenice s uz·vÏrem Twist-Off nebo s bajonetovm uz·vÏrem a kovovÈ plechovky nejsou pro zava¯ov·nÌ v peËicÌ troubÏ vhodnÈ. Z·suvn· roveÚ ï Pro zava¯ov·nÌ potravin pouûijte 1. Pokyny k zava¯ov·nÌ ï K zava¯ov·nÌ pouûÌvejte univerz·lnÌ plech. Na tomto plechu umÌstÌte aû öest zava¯ovacÌch sklenic o objemu jednoho litru. ï Zava¯ovacÌ sklenice by mÏly bt vöechny naplnÏny do stejnÈ rovnÏ a bt zajiötÏny sponou. ï Postavte zava¯ovacÌ sklenice na univerz·lnÌ plech tak, aby se navz·jem nedotkaly. ï Do univerz·lnÌho plechu nalijte cca 1/2 litru vody, aby se v peËicÌ troubÏ vytvo¯ila dostateËn· vlhkost. ï Jakmile se zaËnou v tekutinÏ prvnÌch sklenic vytv·¯et stoupajÌcÌ bublinky (u sklenic s objemem 1 litru po uplynutÌ p¯ibliûnÏ 35 - 60 minut), vypnÏte peËicÌ troubu nebo sniûte teplotu na 100C (viz tabulka). funkce hodin hlavnÌ tlaËÌtko tlaËÌtka voleb volba teploty tlaËÌtko volby volba Ëasu tlaËÌtko volby VöeobecnÈ pokyny ï PeËicÌ troubu vûdy nejprve zapnÏte s pouûitÌm hlavnÌho tlaËÌtka . [. . . ] P¯i pouûitÌ delöÌch dob peËenÌ mûete peËicÌ troubu p¯ibliûnÏ 10 minut p¯ed koncem doby peËenÌ vypnout, abyste tak vyuûili zbytkovÈho tepla. Pokud nenÌ uvedeno jinak, platÌ tabulky pro osazov·nÌ peËiva do studenÈ peËicÌ trouby. DÏtsk· pojistka peËicÌ trouby PeËicÌ trouba je vybavena dÏtskou pojistkou. Pokud je dÏtsk· pojistka zapnuta, nenÌ moûno peËicÌ troubu uvÈst do provozu. ï DÏtsk· pojistka platÌ pro peËicÌ troubu i pro varnÈ plotnky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69079-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69079-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag