Návod k použití PHILIPS 69075-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69075-30-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69075-30-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69075-30-16.


PHILIPS 69075-30-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2815 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69075-30-16 BROCHURE (1134 ko)
   PHILIPS 69075-30-16 BROCHURE (1176 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69075-30-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] »Ìslo vrobku (E/PNC No. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . V p¯ÌpadÏ technickch problÈm v·m bude i n·ö znaËkov servis kdykoliv k dispozici, volejte 2 6112 6112. Adresa: ServisnÌ st¯edisko AEG Hanusova ulice 140 21 Praha 4 Tel. : 2 6112 6112 BezpeËnost P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ na zaË·tku tohoto n·vodu. Vrobce nezodpovÌd· za vady zpsobenÈ nespr·vnÏ pouûÌvanm vrobkem nebo vrobkem pouûÌvanm pro jinÈ Ëely neû jsou Ëely specifikovanÈ v tomto n·vodu. 2 19 Servis Pokud byste nÏkdy pot¯ebovali p¯ÌpadnÏ pomoc naöeho servisu, kontaktujte n·s n·sledovnÏ: P¯i ot·zk·ch k obsluze nebo pouûitÌ vaöeho spot¯ebiËe se obraùte na servis AEG: Telefon: 2 6112 6112 P¯i technickch poruch·ch P¯ezkouöejte nejprve, zda nemûete s pomocÌ n·vodu k obsluze (kapitola "Co dÏlat, kdyû Ö) sami problÈm odstranit. [. . . ] 19 18 3 N·vod k pouûitÌ BezpeËnostnÌ pokyny Dodrûujte laskavÏ tyto pokyny, neboù v jinÈm p¯ÌpadÏ odpad· p¯i vzniklÈm poökozenÌ spot¯ebiËe n·rok na z·ruku. Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm EG: - 73/23/EWG z 19. 2. 1973 SmÏrnice pro nÌzkÈ napÏtÌ - 89/336/EWG z 3. 5. 1989 "SmÏrnice o elektromagnetickÈ kompatibilitÏ", vËetnÏ zmÏnovÈ smÏrnice 92/31/EWG - 93/68/EWG z 22. 7. 1993 SmÏrnice pro oznaËov·nÌ CE Demont·û Spr·vnÈ pouûÌv·nÌ varnÈ desky ï Tento spot¯ebiË se smÌ pouûÌvat vhradnÏ pro va¯enÌ a peËenÌ pokrm v dom·cnostech. ï Varn· deska se nesmÌ pouûÌvat jako pracovnÌ nebo odstavn· plocha. ï Z bezpeËnostnÌch dvod nejsou u varnÈ desky povoleny û·dnÈ pravy nebo zmÏny. ZajiötÏnÌ bezpeËnosti dÏtÌ ï MalÈ dÏti by se nemÏly z·sadnÏ k varnÈ desce p¯ibliûovat. ï VÏtöÌ dÏti je moûno nechat pracovat s varnou deskou pouze s p¯Ìsluönm pouËenÌm a za st·lÈho dohledu. ObecnÈ bezpeËnostnÌ pokyny ï Mont·û a p¯ipojenÌ novÈho spot¯ebiËe smÌ provÈst vhradnÏ opr·vnÏn a autorizovan odbornÌk. ï VestavnÈ spot¯ebiËe se smÏjÌ pouûÌvat pouze po vestavÏnÌ do vhodnch vestavnch sk¯ÌnÌ a pracovnÌch desek, odpovÌdajÌcÌch norm·m. ï V p¯ÌpadÏ poruchy a poökozenÌ sklokeramickÈ desky (prasknutÌ, trhliny, p¯ÌpadnÏ pukliny) se musÌ spot¯ebiË vypnout a odpojit od p¯Ìvodu elektrickÈho proudu. ï Opravy varnÈ desky smÌ prov·dÏt pouze odbornÌ a autorizovanÌ pracovnÌci. 4 17 BezpeËnost bÏhem pouûÌv·nÌ varnÈ desky ï N·lepky a fÛlie je nutno ze sklokeramickÈ desky odstranit. ï P¯i neopatrnÈ pr·ci se spot¯ebiËem vznik· nebezpeËÌ pop·lenÌm. ï Kabely od elektrickch spot¯ebiË se nesmÏjÌ dotkat horkch povrch varnÈ desky, p¯ÌpadnÏ horkÈho n·dobÌ na desce. VÏtöÌ topn okruh dvouokruhovÈ plotnky vp¯edu vpravo je moûno zapnout p¯Ìsluönm senzorovm polem. Pro vypnutÌ vÏtöÌho okruhu se musÌ plotnky spÌnaËem plotnek kompletnÏ vypnout a v p¯ÌpadÏ pot¯eby opÏt zapnout. 14 7 Ukazatel zbytkovÈho tepla Varov·nÌ: HrozÌ nebezpeËÌ pop·lenÌm psobenÌm zbytkovÈho tepla. Kontrolka zbytkovÈho tepla se rozsvÌtÌ, jakmile je p¯Ìsluön· plotnka hork·, a varuje tak p¯ed nerozv·ûnm dotykem. Po vypnutÌ pot¯ebujÌ plotnky urËitou dobu pro vychladnutÌ. ZbytkovÈ teplo je moûno vyuûÌvat pro rozpouötÏnÌ a udrûov·nÌ pokrm v teplÈm stavu. BezpeËnostnÌ pokyny pro instalatÈra ï Do elektrickÈ instalace je nutno za¯adit za¯ÌzenÌ, kterÈ umoûnÌ oddÏlit spot¯ebiË vöemi pÛly od sÌtÏ p¯i rozev¯enÌ kontakt minim·lnÏ 3 mm. Za vhodn· oddÏlovacÌ za¯ÌzenÌ k tomuto Ëelu se povaûujÌ nap¯. LS-spÌnaËe, pojistky (öroubovacÌ pojistky je nutno vyöroubovat z objÌmek), proudovÈ chr·niËe a stykaËe. ï Pokud se tk· ochrany proti nebezpeËÌ poû·ru, odpovÌd· tento spot¯ebiË typu EN 60 335-2-6. Pouze spot¯ebiËe tohoto typu se smÏjÌ vestavÏt jednou stranou k vedle stojÌcÌm vysokm sk¯ÌnÌm nebo ke stÏn·m. ï Pod varnou deskou se nesmÏjÌ montovat z·suvky. ï VestavÏnÌm desky musÌ bt zajiötÏna ochrana proti nebezpeËnÈmu dotyku. [. . . ] OdstranÏnÌ Zapnout spot¯ebiË. Po kaûdÈm pouûitÌ varnou desku vyËistÏte 1. Ot¯ete sklokeramickou plochu vlhkou utÏrkou a trochou prost¯edku pro ruËnÌ mytÌ. Nato vyt¯ete desku Ëistou utÏrkou dosucha. OdstraÚov·nÌ neËistot 1. P¯i odstraÚov·nÌ neËistot nasaÔte ËisticÌ ökrabku öikmo ke sklokeramickÈ ploöe. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69075-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69075-30-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag