Návod k použití PHILIPS 69072-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69072-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69072-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69072-31-16.


PHILIPS 69072-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3976 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69072-31-16 BROCHURE (1674 ko)
   PHILIPS 69072-31-16 BROCHURE (1643 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69072-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V textu budou pouûÌv·ny n·sledujÌcÌ symboly: BezpeËnostnÌ pokyny Varov·nÌ!UpozornÏnÌ, slouûÌcÌ pro vaöi osobnÌ bezpeËnost. UpozornÏnÌ, jeû slouûÌ k zabr·nÏnÌ ökod·m na spot¯ebiËi. UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ 1. [. . . ] V obou p¯Ìpadech je nutno spot¯ebiË znovu zapnout s pouûitÌm hlavnÌho vypÌnaËe , a to po odstranÏnÌ tekutiny nebo utÏrky. 10 35 BezpeËnostnÌ pokyny pro instalatÈra ï Do elektrickÈ instalace je nutno za¯adit za¯ÌzenÌ, kterÈ umoûnÌ oddÏlit spot¯ebiË vöemi pÛly od sÌtÏ p¯i minim·lnÌm rozev¯enÌ kontakt 3 mm. Za vhodn· oddÏlovacÌ za¯ÌzenÌ k tomuto Ëelu se povaûujÌ nap¯. LS-spÌnaËe, pojistky (öroubovacÌ pojistky je nutno vyöroubovat z objÌmek), proudovÈ chr·niËe a stykaËe. ï Pokud se tk· ochrany proti nebezpeËÌ poû·ru, odpovÌd· tento spot¯ebiË smÏrnici EN 60 335-2-6. Pouze spot¯ebiËe tohoto typu se smÏjÌ vestavÏt jednou stranou k vedle stojÌcÌm vysokm sk¯ÌnÌm nebo ke stÏn·m. ï Pod varnou deskou se nesmÏjÌ montovat z·suvky. ï VestavÏnÌm musÌ bt zajiötÏna ochrana proti nebezpeËnÈmu dotyku. ï Stabilita vestavÏnÈ sk¯ÌnÏ musÌ vyhovovat normÏ DIN 68930. ï Na ochranu proti vlhkosti je nutno vöechny vy¯ÌznutÈ ¯eznÈ plochy opat¯it vhodnm tÏsnicÌm materi·lem. ï Je-li pouûito dlaûdicovch pracovnÌch ploch, je t¯eba mezery v oblasti dosednutÌ varnÈ desky zcela vyplnit vhodnm materi·lem pro vyplnÏnÌ mezer. ï U p¯ÌrodnÌch, kameninovch nebo keramickch desek musejÌ bt upevÚovacÌ pruûiny vlepeny vhodnou syntetickou prysky¯icÌ nebo dvousloûkovm lepidlem. PrmÏr 120/175/210 mm 145 mm 170/265 mm 145 mm Vkon 800/1600/2300 W 1200 W 1500/2400 W 1200 W 230 V ~ 50 Hz 7, 1 kW ZapnutÌ a vypnutÌ t¯ÌokruhovÈ plotnky Vûdy podle velikosti varnÈ n·doby nebo pek·Ëe je moûno u t¯ÌokruhovÈ plotnky p¯i¯adit k menöÌ varnÈ zÛnÏ p¯Ìsluönm senzorovm tlaËÌtkem "T¯Ìokruhov· plotnka" na sklokeramickÈ varnÈ desce vûdy vÏtöÌ varnou zÛnu. Tuto vÏtöÌ varnou zÛnu je moûno p¯ipojit pouze tehdy, kdyû je pro menöÌ varnou zÛnu jiû nastaven stupeÚ vkonu. 32 13 1. ukazatele aû na pro zbytkovÈ teplo n·hle vypadnou?Zkontrolujte, zda - nebylo nedopat¯enÌm uvedeno v Ëinnost tlaËÌtko ZAP / VYP. - nejsou senzorov· tlaËÌtka Ë·steËnÏ pokryta vlhkou utÏrkou nebo polita tekutinou. se po vypnutÌ plotnek neobjevÌ na ovl·dacÌm panelu symbol pro zbytkovÈ teplo?Zkontrolujte, zda - nebyly plotnky v provozu pouze kr·tkou dobu a proto jeötÏ nejsou dostateËnÏ horkÈ. Zkontrolujte, zda - nejsou senzorov· tlaËÌtka Ë·steËnÏ pokryta vlhkou utÏrkou nebo polita tekutinou. Tento ukazatel svÌtÌ p¯i p¯eh¯·tÌ, z·vad·ch na elektronice nebo z bezpeËnostnÌch dvod. spot¯ebiË nereaguje na stisknutÌ senzorovÈho tlaËÌtka?Spot¯ebiË nereaguje na stisknutÌ senzorovÈho tlaËÌtka, kdyû se dotknete souËasnÏ jinÈho senzorovÈho tlaËÌtka, kterÈ nenÌ urËeno pro nÏkterou ovl·dacÌ kombinaci. [. . . ] Kontrolka senzorovÈho tlaËÌtka "ZajiötÏnÌ" zhasne P¯i vypnutÌ varnÈ desky se zajiötÏnÌ automaticky vypne. JednÌm dotykem senzorovÈho tlaËÌtka spÌnacÌch hodin se zvolÌ ve smÏru hodinovch ruËiËek prvnÌ aktivnÌ plotnka, p¯Ìsluön· kontrolka rychle blik·. Opakovanm dotykem na senzorovÈ tlaËÌtko spÌnacÌch hodin zvolÌte dalöÌ aktivnÌ plotnku. 24 21 2. ZatÌmco kontrolka rychle blik·, nastavte senzorovmi tlaËÌtky pro nastavenÌ spÌnacÌch hodin nebo poûadovanou dobu pro tuto plotnku aû k automatickÈmu vypnutÌ (nap¯. 15 minut). P¯edËasnÈ skonËenÌ vypÌnacÌ automatiky Pro vypnutÌ vypÌnacÌ automatiky existujÌ dvÏ moûnosti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69072-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69072-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag