Návod k použití PHILIPS 69069-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69069-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69069-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69069-87-16.


PHILIPS 69069-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4185 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69069-87-16 BROCHURE (1413 ko)
   PHILIPS 69069-87-16 BROCHURE (1384 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69069-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje tipy a rady smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tato informace pro uûivatele takÈ pokyny k jejich odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] Potom uû mûete zvolit niûöÌ teplotu pranÌ. ï MÌrnÏ nebo bÏûnÏ zaöpinÏnÈ pr·dlo na vyv·¯ku perte s energeticky spornm programem. ï »asto se mûete obejÌt i bez aviv·ûe. Pouûijete-li suöiËku, budete mÌt i v takovÈm p¯ÌpadÏ pr·dlo mÏkkÈ a nadchanÈ. ï M·te-li st¯ednÏ aû velmi tvrdou vodu (od rozsahu tvrdosti II, viz "PracÌ a oöet¯ovacÌ prost¯edky"), mÏli byste pouûÌvat zmÏkËovadlo vody. PracÌ prost¯edky pak mûete d·vkovat jako pro rozsah tvrdosti I (= mÏkk·). P¯ipojenÌ na vodu Automatick· praËka je vybavena bezpeËnostnÌmi za¯ÌzenÌmi, kter· zabraÚujÌ zneËiötÏnÌ pitnÈ vody a odpovÌdajÌ p¯Ìsluönm p¯edpism vod·renskch ¯ad. DalöÌ bezpeËnostnÌ opat¯enÌ tedy p¯i instalaci nejsou nutn·. PraËky s p¯ipojenÌm na studenou vodu nelze p¯ipojovat na teplou vodu! 8 37 N·vod k instalaci a p¯ipojenÌ N·vod k pouûitÌ UmÌstÏnÌ na plovoucÌch podlah·ch Na plovoucÌch podlah·ch, zvl·ötÏ na podlah·ch z d¯evÏnch tr·m s pruûnmi palubkami, je t¯eba minim·lnÏ na dva podlahovÈ tr·my p¯iöroubovat minim·lnÏ 15 mm silnou d¯evÏnou desku odolnou proti vodÏ. PraËku p¯itom podle moûnosti instalujte do rohu mÌstnosti, protoûe tam je podlaha nejpevnÏjöÌ a m· nejmenöÌ tendenci rezonovat p¯i chvÏnÌ. Popis praËky Pohled zp¯edu ovl·dacÌ panel z·suvka na pracÌ a oöet¯ovacÌ prost¯edky vrobnÌ ötÌtek (za plnicÌmi dv̯ky) Vyrovn·nÌ nerovnostÌ podlahy Nerovnosti podlahy lze vyrovnat pomocÌ nastavitelnch noûiËek. K nastavov·nÌ pouûijte speci·lnÌ klÌË, kterm jste odmontovali transportnÌ pojistku. Speci·lnÌ klÌË nasaÔte aû na doraz na öestihran öroubovacÌch noûiËek. PlechovÈ lyûiny jsou k dost·nÌ v servisu pod objednacÌm ËÌslem 645 425 058. 10 35 N·vod k instalaci a p¯ipojenÌ N·vod k pouûitÌ ï M¡CH¡NÕ - SP<LEN - 4 SamostatnÈ m·ch·nÌ, nap¯. pro m·ch·nÌ pr·dla vypranÈho v ruce (odst¯eÔov·nÌ odpovÌdajÌcÌ nastavenÈmu druhu pr·dla) Funkce zastavenÌ m·ch·nÌ znamen·: pr·dlo zstane leûet ve vodÏ po poslednÌm m·ch·nÌ a neodst¯eÔuje se. ï M¡CH¡NÕ S AVIV¡éÕ - WEICHSP<LEN - 5 SamostatnÈ m·ch·nÌ s aviv·ûÌ vlhkÈho pr·dla na vyv·¯ku a barevnÈho pr·dla nebo snadno udrûovatelnÈho pr·dla. Toto nastavenÌ lze pouûÌt takÈ pro samostatnÈ ökrobenÌ a samostatnÈ impregnov·nÌ vlhkÈho pr·dla na vyv·¯ku a barevnÈho pr·dla nebo snadno udrûovatelnÈho pr·dla (jedno m·ch·nÌ, z vplachovacÌ se spl·chne tekut oöet¯ovacÌ prost¯edek, odst¯eÔov·nÌ odpovÌdajÌcÌ p¯ihr·dky programu pro pr·dlo na vyv·¯ku a barevnÈ pr·dlo p¯Ìp. snadno udrûovatelnÈ pr·dlo nebo zastavenÌ m·ch·nÌ). ï ODSTÿEoeOV¡NÕ - SCHLEUDERN - 6 Odst¯eÔov·nÌ po ZASTAVENÕ M¡CH¡NÕ - SP<LSTOP , p¯Ìp. samostatnÈ odst¯eÔov·nÌ pr·dla na vyv·¯ku, barevnÈho nebo snadno udrûovatelnÈho pr·dla vypranÈho v ruce Soubor program pro JEMN. . . PR¡DLO - FEINWSCHE - 7 HlavnÌ pracÌ program pro jemnÈ pr·dlo ï KR¡TK. . . ODSTÿEoeOV¡NÕ - KURZSCHLEUDERN - 8 , p¯Ìp. samostatnÈ öetrnÈ Odst¯eÔov·nÌ po ZASTAVENÕ M¡CH¡NÕ - SP<LSTOP odst¯eÔov·nÌ jemnÈho pr·dla vypranÈho v ruce Soubor program pro VLNU - WOLLE ï Vlna - WOLLE - 9 HlavnÌ pracÌ program pro vlnÏnÈ pr·dlo a zvl·ötÏ choulostivÈ textilie ï äetrnÈ m·ch·nÌ - FEINSP<LEN - 10 SamostatnÈ öetrnÈ m·ch·nÌ, nap¯. pro m·ch·nÌ pr·dla vypranÈho v ruce nebo samostatnÈ m·ch·nÌ s aviv·ûÌ pro jemnÈ pr·dlo a vlnu (jedno m·ch·nÌ, z vplachovacÌ p¯ihr·dky se spl·chne tekut oöet¯ovacÌ prost¯edek, kr·tkÈ odst¯eÔov·nÌ nebo zastavenÌ m·ch·nÌ) ï Kr·tkÈ odst¯eÔov·nÌ - KURZSCHLEUDERN - 11 Odst¯eÔov·nÌ po ZASTAVENÕ M¡CH¡NÕ - SP<LSTOP , p¯Ìp. [. . . ] P¯Ìsluön· kontrolka zhasne, praËka je vypnuta. Po pranÌ povyt·hnÏte z·suvku na pracÌ prost¯edky, aby vyschla. PlnicÌ dv̯ka jen p¯iv¯ete, aby praËka mohla vÏtrat. Pokud se automatick· praËka delöÌ dobu nepouûÌv·: uzav¯ete p¯Ìvod vody a vypnÏte praËku ze sÌtÏ. Co dÏlat, kdyû . . . PonÏkud jin, piötiv zvuk p¯i odst¯eÔov·nÌ, odliön od zvuk d¯ÌvÏjöÌch praËek, je zpsoben modernÌm systÈmem pohonu praËky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69069-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69069-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag