Návod k použití PHILIPS 69067-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69067-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69067-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69067-87-16.


PHILIPS 69067-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3333 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69067-87-16 BROCHURE (1381 ko)
   PHILIPS 69067-87-16 BROCHURE (1354 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69067-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UpozornÏnÌ, jeû slouûÌ k zabr·nÏnÌ ökod·m na spot¯ebiËi. UpozornÏnÌ a praktickÈ rady Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout se zbyteËnm vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû . . . " a "Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho technika. [. . . ] ï N·razy varnÈho n·dobÌ mohou poökodit okraj sklokeramickÈ desky. ï VarnÈ n·dobÌ z litiny, hlinÌkovch slitin nebo s poökozenmi dny mûe p¯i p¯esunov·nÌ zpsobit na sklenÏnÈ keramickÈ desce vrypy. ï P¯edmÏty, kterÈ by se mohly roztavit a p¯ekypÏlÈ pokrmy se mohou na sklokeramickou plochu p¯ip·lit, a musejÌ se proto ihned odstranit. ï NepouûÌvejte plotnky s pr·zdnm n·dobÌm nebo bez varnÈho n·dobÌ. ï Vzduchov· mezera velikosti 5 mm mezi pracovnÌ deskou a pod nÌ leûÌcÌm Ëelem n·bytku nesmÌ bt zakryta. 28 5 Popis spot¯ebiËe VybavenÌ varnÈ desky indukËnÌ plotnka 1800 W s funkcÌ zvöenÈho vkonu Power 2300 W indukËnÌ plotnka 1200 W s funkcÌ zvöenÈho vkonu Power 1500 W RozmÏry varnÈ desky ä̯ka Hloubka Vöka 576 mm 506 mm 55 mm indukËnÌ plotnka 2200 W s funkcÌ zvöenÈho vkonu Power 3000 W ovl·dacÌ panel indukËnÌ plotnka 1800 W s funkcÌ zvöenÈho vkonu Power 2300 W VybavenÌ ovl·dacÌho pole volba stupnÏ vkonu funkce Power (zvöen vkon) ukazatele plotnek funkce spÌnacÌch hodin (timer) ukazatel spÌnacÌch hodin zapnutÌ / vypnutÌ s kontrolkou STOP+POKRA»OVAT ukazatel spÌnacÌ hodiny zajiötÏnÌ (timer) 6 27 N·vod k mont·ûi BezpeËnostnÌ pokyny P¯i mont·ûi je nutno dodrûet vöechny z·kony, na¯ÌzenÌ, smÏrnice a normy, platnÈ v zemi uûivatele (bezpeËnostnÌ ustanovenÌ, ¯·dnÈ a odbornÈ recyklov·nÌ atd. ). Mont·û smÌ prov·dÏt vhradnÏ odborn pracovnÌk. Je nutno dodrûet minim·lnÌ vzd·lenosti k sousedÌcÌm spot¯ebiËm. Z·suvky se smÏjÌ montovat pouze s ochrannm dnem p¯Ìmo pod spot¯ebiËem. ÿeznÈ plochy na pracovnÌ desce je nutno chr·nit proti psobenÌ vlhkosti s pouûitÌm vhodnÈho tÏsnÌcÌho materi·lu. TÏsnÏnÌ spojuje spot¯ebiË bez mezery s pracovnÌ deskou. Mezi spot¯ebiËem a pracovnÌ deskou nenan·öet û·dnou silikonovou tÏsnicÌ hmotu. Po vypnutÌ pot¯ebujÌ plotnky urËitou dobu pro vychladnutÌ. pro vy¯ÌzenÌ telefonickÈho hovoru. Ovl·dacÌ panel ZapnutÌ VypnutÌ dotknout se tlaËÌtka STOP + GO dotknout se tlaËÌtka STOP + GO p¯edtÌm nastaven stupeÚ vkonu (nikoliv automatika uvedenÌ do varu) Ukazatel Co dÏlat, kdyû Ö ProblÈm Plotnky nenÌ moûno zapnout nebo nefungujÌ. Moûn· p¯ÌËina Od zapnutÌ varnÈ desky uplynulo vÌce neû 10 sekund. Je zapnuto zajiötÏnÌ OdstranÏnÌ Varnou desku znovu zapnout. Vypnout zajiötÏnÌ (viz kapitolu "Ovl·dacÌ panel zajistit / odjistit"). Deaktivovat dÏtskou pojistku (viz kapitolu "DÏtsk· pojistka). Je zapnuta dÏtsk· pojistka Funkce spÌnacÌch hodin nejsou funkcÌ STOP + POKRA»OVAT zastaveny. Funkce STOP + POKRA»OVAT zajiöùuje cel ovl·dacÌ panel aû na dotykovÈ tlaËÌtko . SouËasnÏ jste se dotkli Dotkat se pouze jednoho nÏkolika senzorovch tlaËÌtek. Senzorov· tlaËÌtka jsou Ë·steËnÏ pokryta vlhkou utÏrkou nebo tekutinou. Pokud by byla plotnka hork·, informujte servisnÌ sluûbu. NejvyööÌ stupeÚ vkonu m· stejnou hodnotu, jako automatika uvedenÌ do varu. PouûitÌ automatiky uvedenÌ do varu Vöechny plotnky jsou vybaveny automatikou pro uvedenÌ do varu. Jestliûe se vych·zÌ od , zapne se plotnka p¯i nastavenÌ stupnÏ vkonu senzorovm tlaËÌtkem na urËitou dobu na pln vkon a potom se automaticky p¯epne zpÏt na nastaven stupeÚ vkonu. Ovl·dacÌ panel ZapnutÌ (pouze poËÌnajÌc od VypnutÌ nepouûÌvat dotknout se ) tlaËÌtka dotknout se tlaËÌtka dotknout se tlaËÌtka MoûnÈ stupnÏ Indikace vkonu aû aû aû / (po 5 sekund·ch) aû aû ZaznÌ opakovan· zvukov· signalizace (6 x), varn· deska se vypne. [. . . ] Kontrola vhodnosti pouûitÌ VarnÈ n·dobÌ je pro indukËnÌ va¯enÌ vhodnÈ, kdyû Ö ï . . . se oh¯eje trochu vody na indukËnÌ plotnce se stupnÏm vkonu 9 bÏhem nÏkolika sekund. UrËitÈ varnÈ n·dobÌ mûe bÏhem provozu na indukËnÌch plotnk·ch vyvozovat zvuky. Tyto zvuky nejsou znakem poruchy varnÈ desky a jejÌ funkci v û·dnÈm p¯ÌpadÏ nep¯ÌznivÏ neovlivÚujÌ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69067-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69067-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag