Návod k použití PHILIPS 69067-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69067-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69067-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69067-31-16.


PHILIPS 69067-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3333 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69067-31-16 BROCHURE (1341 ko)
   PHILIPS 69067-31-16 BROCHURE (1312 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69067-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro Vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol V·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Ö Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. [. . . ] UpozornÏnÌ: NestojÌ-li na indukËnÌ plotnce varn· n·doba, nedoch·zÌ k p¯enosu energie, a tedy ani k zah¯Ìv·nÌ, a proto jsou tyto plotnky absolutnÏ zabezpeËeny p¯ed nechtÏnm zapnutÌm. SouË·stÌ tÈto varnÈ desky je chladicÌ ventil·tor, kter se zapÌn· automaticky v z·vislosti na teplotÏ indukËnÌ plotnky. Po vypnutÌ plotnky ventil·tor jeötÏ urËitou dobu dobÌh·. RozmÏry v¯ezu ö̯ka hloubka polomÏr rohu 750+2 mm 490+2 mm R3 P¯Ìkon indukËnÌ plotnka 145 mm indukËnÌ plotnka 180 mm indukËnÌ plotnka 180 mm (funkce zvö. vkonu Power) indukËnÌ plotnka 210 mm indukËnÌ plotnka 210 mm (funkce zvö. vkonu Power) zÛna pro udrûov·nÌ v teplÈm stavu 1400 W 1800 W 2300 W 2200 W 3000 W 120 W NapÏtÌ topenÌ Celkov jmenovit p¯Ìkon max. 230 V ~ 7, 32 kW 32 9 N·vod k pouûitÌ Pokyny k mont·ûi VybavenÌ varnÈ desky Plotnka 2: indukËnÌ plotnka 1800 W Plotnka 3: indukËnÌ plotnka 1400 W POKYNY K MONT¡éI Pozor!ï Mont·û a p¯ipojenÌ novÈ varnÈ desky smÌ prov·dÏt pouze odbornÌk s p¯Ìsluönm opr·vnÏnÌm. NeodbornÈ opravy mohou pro v·s znamenat znaËnÈ nebezpeËÌ. V p¯ÌpadÏ, ûe je nutno varnou desku opravit, se proto obraùte na servis. Tyto pokyny laskavÏ dodrûujte, protoûe jinak v·m v p¯ÌpadÏ poökozenÌ odpad· n·rok na z·ruku. ï VestavenÈ varnÈ desky se smÏjÌ uv·dÏt do provozu aû po vestavÏnÌ do vhodnch sk¯ÌnÏk a pracovnÌch desek, odpovÌdajÌcÌch norm·m. Tak bude zajiötÏna ochrana elektrickch spot¯ebiË proti nebezpeËnÈmu dotyku, vyûadovan· odpovÌdajÌcÌmi p¯edpisy. Jsou to ocelovÈ, ocelovÈ smaltovanÈ a litinovÈ p·nve a hrnce. ï NerezovÈ varnÈ n·doby se smÌöenm kovovm dnem (sendviËovÈ dno, nap¯. tefal s hlinÌkovm / mÏdÏnm dnem) jsou pro indukci vhodnÈ pouze tehdy, jestliûe je vrobce jako vhodnÈ oznaËil. Tyto n·doby majÌ potom ve dnu feromagnetickou sloûku. ï Pokud pouûÌv·te speci·lnÌ varnÈ n·doby (nap¯. tlakov hrnec, speci·lnÌ hrnec Simmer, p·nve WOK atd. ), dodrûujte laskavÏ pokyn jejich vrobc. ï VarnÈ n·doby z hlinÌku, mÏdi, mosazi, nerezovÈ oceli (pokud nejsou speci·lnÏ oznaËeny jako vhodnÈ pro indukci), d·le ze skla, keramiky nebo porcel·nu nejsou pro indukËnÌ plotnky vhodnÈ. Plotnka se v takovÈm p¯ÌpadÏ chov· tak, jako kdyby byla v provozu bez varnÈ n·doby: objevÌ se hl·öenÌ o poruöe . ÿiÔte se pokynem, uvedenm na varnch n·dob·ch: VhodnÈ pro indukci! P¯ip·len cukr a roztaven plast odstraÚte ihned - jeötÏ v teplÈm (ne horkÈm) stavu a to ökrabkou na sklo, jinak se mûe varn· deska poökodit. PoökozenÌ cukrem nebo pokrmy obsahujÌcÌmi cukr p¯edejdete tak, ûe varnou desku oöet¯Ìte p¯Ìpravkem "Collo-Profi" nebo "Cerafix". Zkouöka vhodnosti varnÈ n·doby V p¯ÌpadÏ, ûe si nejste jisti, zda se hrnec nebo p·nev hodÌ pro va¯enÌ Ëi smaûenÌ na indukËnÌ plotnce, mûete varnou n·dobu p¯ezkouöet n·sledujÌcÌm zpsobem: ï Postavte n·dobu s malm obsahem vody (vöka n·plnÏ 3 - 5 mm) na plotnku. Pozor: dno vhodnÈ n·doby se zah¯eje bÏhem nÏkolika sekund! [. . . ] NavÌc svÌtÌ u p¯ÌsluönÈ plotnky kontrolka "spÌnacÌ hodiny aktivnÌ", nap¯. lev· hornÌ kontrolka odpovÌd· levÈ zadnÌ plotnce. Po uplynutÌ nastavenÈ doby p¯Ìpravy pokrmu se plotnka automaticky vypne a zaznÌ akustick sign·l. Akustick sign·l a kontrolku vypnete dotknutÌm se senzorovÈho pole . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69067-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69067-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag