Návod k použití PHILIPS 69064-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69064-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69064-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69064-87-16.


PHILIPS 69064-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4291 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69064-87-16 BROCHURE (1304 ko)
   PHILIPS 69064-87-16 BROCHURE (1354 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69064-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Ö Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tento n·vod k pouûitÌ pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] ï Z hlediska ochrany p¯ed nebezpeËÌm poû·ru odpovÌd· tato varn· deska typu Y (IEC 335-2-6). Pouze spot¯ebiËe tohoto typu smÏjÌ bt jednostrannÏ vestavÏny k vedlejöÌm vysokm sk¯ÌÚk·m nebo stÏn·m. ï Pod varnou deskou nesmÏjÌ bt namontov·ny z·suvky kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky. ï U vestavÏnÈ varnÈ desky musÌ bt zaruËena ochrana p¯ed nebezpeËnm dotykem. ï Stabilita vestavnÈ sk¯ÌÚky musÌ odpovÌdat normÏ DIN 68930. ï Vöechny ¯eznÈ plochy se musejÌ ochr·nit p¯ed vlhkostÌ vhodnm tÏsnicÌm materi·lem. ï U kuchyÚskch pracovnÌch ploch obloûench dlaûdicemi musejÌ bt sp·ry kolem mÌsta instalace varnÈ desky zcela vyplnÏny sp·rovacÌ hmotou. ï U kuchyÚskch pracovnÌch desek opat¯ench p¯ÌrodnÌm nebo umÏlm kamenem Ëi keramickm povrchem musejÌ bt upevÚovacÌ pruûiny zalepeny vhodnm prysky¯iËnm nebo dvousloûkovm lepidlem. ï P¯i instalaci je t¯eba p¯ekontrolovat, zda mezi varnou deskou a tÏsnÏnÌm nejsou neû·doucÌ mezery a zda varn· deska dob¯e sedÌ. NepouûÌvejte û·dn· dalöÌ silikonov· tÏsnÏnÌ. To znep¯ÌjemÚuje demont·û p¯i eventu·lnÌ opravÏ v servisu. Tento symbol se objevuje p¯i p¯eh¯·tÌ, p¯i poruöe elektroniky nebo z bezpeËnostnÌch dvod. se na ukazateli st¯ÌdavÏ objevuje stupeÚ vkonu nap¯. Provϯte, zda nejsou z·roveÚ v provozu plotnky vlevo vp¯edu, vpravo vzadu a vpravo vp¯edu a p¯eËtÏte si kapitolu "Power Management". N·vod k pouûitÌ Volba stupnÏ vkonu a aû PomocÌ tlaËÌtek a se nastavuje nebo mÏnÌ stupeÚ vkonu ( ) na zvolenÈ plotnce. TlaËÌtkem Pokud je v provozu nÏkolik plotnek z·roveÚ, musÌte se p¯ed nastavov·nÌm stupnÏ vkonu na zvolenÈ plotnce dotknout senzorovÈho tlaËÌtka p¯ÌsluönÈ plotnky. Na ukazateli zvolenÈ plotnky se objevÌ desetinn· teËka. Budete-li v jednom z uvedench bod nebo vinou nespr·vnÈ obsluhy vyûadovat sluûby servisu, nemusÌ bt n·vötÏva servisnÌho technika bezplatn· ani bÏhem z·ruËnÌ doby. 32 13 N·vod k pouûitÌ N·vod k pouûitÌ ZapnutÌ a vypnutÌ trojokruhovÈ plotnky U trojokruhovÈ plotnky mûete podle velikosti hrnce nebo p·nve p¯ipojit senzorovm tlaËÌtkem (X) na ovl·dacÌm panelu k nejmenöÌ varnÈ zÛnÏ jeötÏ dva dalöÌ vÏtöÌ topnÈ okruhy. VnÏjöÌ topnÈ okruhy mûete p¯ipojit jen v p¯ÌpadÏ, ûe je jiû p¯edtÌm zapnut mal topn okruh. P¯Ìsluönm tlaËÌtkem zvolte trojokruhovou plotnku. Co dÏlat, kdyû. . . OdstraÚov·nÌ poruch V p¯ÌpadÏ poruchy se mûe jednat jen o malou z·vadu, kterou mûete sami odstranit pomocÌ n·sledujÌcÌch rad. Pokud v·m vöak nÌûe uvedenÈ informace p¯i odstranÏnÌ z·vady nepomohou, û·dnÈ dalöÌ pr·ce sami neprov·dÏjte. Opravy varnÈ desky smÌ prov·dÏt pouze odbornÌk. NeodbornÈ opravy v·s mohou vystavit znaËnÈmu nebezpeËÌ. V p¯ÌpadÏ technickÈ z·vady se proto obraùte na servis. Co dÏlat, kdyû. . . . . . [. . . ] mohou se zah¯Ìvat maxim·lnÏ na stupeÚ vkonu 7. Na ukazateli tÏchto plotnek se objevuje st¯ÌdavÏ pvodnÌ nastavenÌ (nap¯. 8, 9) a stupeÚ 7, nebo je nahradÌ stupeÚ vkonu nastaven jeötÏ p¯ed zvolenÌm automatickÈ funkce (viz tÈû kapitola "Va¯enÌ bez automatiky uvedenÌ do varu"). Pro plotnky vlevo vzadu a uprost¯ed (trojokruhovou!) je k dispozici vûdy pln vkon. UzamËenÌ a odemËenÌ ovl·dacÌho panelu V kterÈmkoliv okamûiku va¯enÌ lze uzamknout ovl·dacÌ panel (s vjimkou hlavnÌho vypÌnaËe), aby bylo moûnÈ zabr·nit zmÏnÏ nÏkterÈho z nastavenÌ, nap¯. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69064-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69064-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag