Návod k použití PHILIPS 69062-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69062-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69062-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69062-31-16.


PHILIPS 69062-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2751 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69062-31-16 BROCHURE (1274 ko)
   PHILIPS 69062-31-16 BROCHURE (1246 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69062-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Prosíme o jejich bezpodmíneèné dodrzení. Tato znaèka vás povede krok za krokem pøi obsluze spotøebièe. . . . 1 3 2 Po této znaèce vzdy následují doplòující informace k obsluze a pouzívání spotøebièe. Podle trojlístku poznáte tipy a rady k hospodárnému a ekologickému vyuzití zakoupeného spotøebièe. [. . . ] Dno by mìlo být co nejsilnìjsí a nejrovnìjsí. · Nádoby s hliníkovým nebo mìdìným dnem mohou na sklokeramické plose zanechat kovovì zbarvené skvrny, které jen velmi tìzko odstraníte, nebo vùbec ne. · Nepouzívejte litinové nádoby, nebo nádoby s poskozeným dnem, které je drsné, nebo má ostré hrany. Varná deska by se mohla pøi posunování nádobí trvale poskrábat. · Dno nádob je zastudena vìtsinou lehce prohnuté dovnitø (konkávní). V zádném pøípadì nesmí být prohnuté ven (konvexní). 2 Tipy k úspoøe energie Jestlize budete dodrzovat následující pokyny, usetøíte znaèné mnozství energie: · Hrnce a pánve postavte na varnou zónu jestì pøed jejím zapnutím. · Zneèistìné varné zóny a dna nádob zvysují spotøebu energie. · Pokud je to mozné, vzdy zakrývejte nádoby poklièkou. · Varné zóny vypínejte pøed koncem doby pøípravy, abyste vyuzili zbytkového tepla, napø. k udrzení teploty jídla nebo k rozpoustìní. · Dno nádoby by mìlo odpovídat velikosti varné zóny. · Rùzná výska jídla mùze na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte prosím nastavení teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí se v prùbìhu peèení vyrovnají. 2 Troubu vypnìte asi 10-15 minut pøed koncem peèení, abyste vyuzili zbytkového tepla. Tabulky platí, pokud není uvedeno jinak, pro vlození jídla do chladné trouby. 28 Návod k pouzití Tabulka pro peèení Peèení na jedné úrovni Druh peèiva Solo-horkovzdusný ohøev S Úroveò drázek shora Peèivo ve formì Bábovka apod. Linecký koláè/ královská bábovka Piskotový dort Dortový korpus, køehké tìsto Dortový korpus, tøené tìsto Jablkový koláè Pikantní koláè (napø. slaný koláè Quiche Lorraine) Sýrový dort Peèivo na plechu kynutá pletýnka/vìnec Vánoèní stola Chléb (zitný chléb) nejprve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . potom Vìtrníky Piskotová roláda Drobenkový koláè, suchý 3. 160-180 150-170 160-180 0:50-1:10 1:10-1:30 0:25-0:40 Teplota °C Horní/spodní ohøev O Úroveò drázek shora Teplota °C Èas pro obì funkce hod. : min. 190-2101 0:10-0:25 170-190 170-190 180-200 160-180 0:20-0:25 0:50-1:00 0:30-1:10 1:00-1:30 160-1801 0:40-1:00 2501 160-180 190-210 0:20 0:30-1:00 0:15-0:30 5. 5. 3. 3. 180-2001 0:10-0:20 160-180 0:20-0:40 29 Návod k pouzití Solo-horkovzdusný ohøev S Úroveò drázek shora Máslový/cukrový koláè, Ovocný koláè (z kynutého tìsta/tøeného tìsta)2 Ovocné koláèe z køehkého tìsta1 Koláèe na plech s choulostivou náplní (napø. tvaroh, slehaèka, koláè s cukrem a mandlemi) Pizza (bohatì oblozená)2 Pizza (tenká) Chlebové placky (pita) Ploché koláèe s náplní (CH) Malé kousky peèiva Placièky z køehkého tìsa Støíkané peèivo Placièky z tøeného tìsta Pusinky Mandlové pusinky Malé kynuté kousky Malé kousky z listového tìsta Housky 3. 170-1901 0:06-0:20 160-1801 0:10-0:40 170-190 100-120 120-140 170-190 0:15-0:20 2:00-2:30 0:30-0:60 0:20-0:40 3. [. . . ] Vymìòte zárovku (viz èistìní a údrzba). Jestlize v pøípadì zde uvedených poruch nebo chybné obsluhy spotøebièe zavoláte do servisu, mùze se stát, ze budete muset návstìvu opraváøe zaplatit, i kdyby byl spotøebiè jestì v záruce. Jestlize se vám nepodaøí odstranit poruchu ani pomocí výse uvedených pokynù, obrat'te se prosím na odborníky. 0 0 1 Upozornìní: Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyskolení pracovníci. Neodborné opravy mohou pro uzivatele pøedstavovat znaèné nebezpeèí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69062-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69062-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag